اثر امواج مایکروویو تلفن همراه با دو فرکانس 950 و 915 مگاهرتز بر بافت بیضه و پروستات در موش صحرایی نر

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165

2 گروه بهداشت حرفه ای و محیط، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

3 مرکز تحقیقات باروری و ناباروری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده

با کسترش تولید و کاربرد دستگاه‌ های مولد امواج الکترومغناطیسی و بهویژه پیدایش و استفاده همگانی از دستگاههای تلفن همراه،مسئله خطرات احتمالی این امواج بهطور فزایندهای توجه محققین را در حوزههای مختلف زیست‌ شناسی و پزشکی به ‌خود معطوف کرده است و نگرانی گسترده‌ ای از احتمال اثرات سوء امواج مایکروویو ساطع شده از تلفن‌ های همراه وجود دارد. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر امواج تلفن‌ های همراه با دو فرکانس 950 مگاهرتز و 915 مگاهرتز بر بافت بیضه و پروستات در رت‌ های نر بالغ می‌ پردازد. این مطالعه به روش تجربی بر روی 21 سر رت نر بالغ نژاد ویستار با وزن 200-250 گرم انجام شد حیوانات به‌ طور تصادفی به 3 گروه 7 تایی شاهد، گروه مواجهه با فرکانس 950 مگاهرتز و گروه مواجهه با فرکانس 915 مگا هرتز تقسیم شدند. در کلیه گروه‌ ها قطر خارجی و داخلی (لومن) لوله‌ های سمینیفر و ضخامت اپیلیوم و ضخامت تونیکا آلبوژینه اندازه ‌گیری شد و ضریب تمایز لوله ای و ضریب اسپرمیوژنز در لوله های سمینفر بیضه و ضخامت مجاری ترشحی پروستات بررسی شد. داده‌ها با استفاده از آزمون واریانسیک ‌طرفه و تستتوکی و به‌ وسیله نرم‌ افزار SPSS 16 تجزیه و تحلیل شدند. هیچ‌ گونه اختلاف معنی‌ داری بین وزن موش‌ ها و بیضه‌ ها در بین گروه‌ ها مشاهده نشد و قطر لوله ‌های سمینیفر و ضخامت اپیتلیوم و ضخامت تونیکا آلبوژینه در گروه‌ های آزمایش در مقایسه با شاهد کاهش معنی ‌داری داشت (0/05>P) و هم چنین ضریب تمایز لوله ای و ضریب اسپرمیوژنزو ضخامت اپیتلیوم مجاری پروستات در گروه آزمایش  در مقایسه با شاهد کاهش معنی داری داشت. (0/05>P). نتایج حاصل از بررسی داده‌ ها نشان می‌ دهد که مواجهه با امواج تلفن‌ های همراه باعث کاهش وزن پروستات شده و می‌ تواند قطر لوله ‌های سمینیفر، ضخامت اپیتلیوم و ضخامت تونیکاآلبوژینه را در بافت بیضه کاهش دهد و ضخامت مجاری پروستات را نیز کاهش دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Cell Phone Waves (950 MHz-915MHz) on Histology of Testis and Prostate in male Rat

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Amjadian 1
  • Farah Farokhi 1
  • Masoud Ghanbari 2
  • Mozafar Khazaei 3
1 Department of Biology, Faculty of Science, Urmia University, I. R Iran.
2 Department of Occupational and Environmental Health, School of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Fertility and Infertility Research Center, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The possible risks of radio-frequency electromagnetic fields for human body are a growing concern for our society. In the modern world, the increase of using cell phones is remarkable in all generations especially young people.  There is tremendous concern regarding the possible adverse effects of cell phone microwaves.In the present study, the effect of cell phone microwaves (950MHz and 915MHz) ) on Histology of Testis and Prostate in male Rat. This experimental study was performed on 21 adult male Wistar rats (200-250 g). The animals were randomly assigned to three groups (n=7): i. control; ii. two-week exposure to cell phone-950 MHz simulated waves; iii.two-week exposure to cell phone-915MHz simulated waves;the weight of the rats and testicular in all of the groups were investigated and diameter of seminiferous  tubules (STD) and epithelium and tunica albuginea thickness were measured ,and evaluation of spermatogenesis in testicular tissue was investigated, and thickness of epithelial  secretory ducts of prostate was investigated. The results indicated that ,there was not significant difference between the weight of rats and testicular in different groups, and seminiferus  tubuls thickness and epithelium and tunica alboginea thickness in the experimental groups had significant decrease. More seminiferous tubules at 950 MHz compared to the control group showed no differentiation index. (p<0.05) comparison with control group.and thickness of epithelium of prostate urethra in experimental groups  had significant decrease (p<0.05) in comparison with control group.  Above findings indicated that cell phone radiation (950 MHZ and 915MHz ) are able to the decrease of the weight of the prostate and it can decrease the thickness of the seminiferus tubuls, thickness of epithelium and tunica albugine in the testicular tissue, and it can also decrease the epithelial secretory duct thickness of prostate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cell phone waves
  • Testis
  • prostate
  • Male Rat