اثر تزریق درون بطن مغزی نوروپپتید گالانین بر محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- گناد

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه جانورشناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

ارتباط نزدیکی بین متابولیسم و محور تولیدمثلی هیپوتالاموس-هیپوفیز- گناد وجود دارد و اغلب هورمون‌ های پپتیدی کنترل‌ کننده متابولیسم در تنظیم محور تولیدمثل نیز نقش مهمی دارند. گالانین پپتیدی است که در هسته ‌های هیپوتالاموس بیان می‌ شود و در کنترل تغذیه، شناخت، وضعیت روانی و تولیدمثل درگیر می‌ باشد. در مطالعه حاضر اثر تزریق درون بطن مغزی گالانین بر میزان بیان ژن LH، میانگین غلظت LH و تستوسترون مورد بررسی قرار گرفت. بیست و پنج راس موش نر نژاد ویستار در 5 گروه (هر گروه 5 راس) سالین، گالانین(0/63 نانومول)، گالانین (1 نانومول)، گالانتید و گالانین+گالانتید از طریق بطن سوم مغز دریافت کردند. 30 و 60 دقیقه پس از تزریق خون‌ گیری انجام شد. 4 ساعت پس از تزریق غده هیپوفیز خارج و میزان βLHmRNA جهت بررسی بیان هورمون لوتئینه‌ کننده  (LH)توسط پی‌ سی‌ آر نیمه‌ کمی اندازه ‌گیری شد. غلظت سرمی هورمون LH و تستوسترون توسط کیت رت و با استفاده از روش رادیوایمنواسی اندازه‌ گیری شد. گالانین باعث افزایش معنی ‌دار(0/05>p) میانگین غلطت LH و تستوسترون در مقایسه با سالین گردید. تزریق گالانین +گالانتید باعث افزایش معنی ‌دار میانگین غلطت LH و تستوسترون در مقایسه با سالین و گالانتید نگردید. میزان بیان βLHmRNA توسط گالانین در مقایسه با سالین افزایش یافت. در تزریق گالانین+گالانتید افزایش معنی‌ داری در بیان βLHmRNA در مقایسه با سالین و گالانتید مشاهده نگردید. گالانین نقش مهمی در کنترل هورمونی محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-گناد دارد. گالانین احتمالا ترشح و بیان LH را از طریق مکانیسم‌ های مستقیم و غیر‌مستقیم تنظیم می‌ کند.

کلیدواژه‌ها