اثر روغن جوانه گندم برفاکتورهای تولید مثل در مدل موش سوری ماده بالغ مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ایران

چکیده

براساس گزارشات اخیر فواید روغن جوانه گندم به ویتامین E بالا و خواص آنتی اکسیدانتی آن نسبت داده شده است . لذا این مطالعه به منظور بررسی اثر آن بر فاکتورهای تولید مثل پس از القاء PCOS [1] در موش انجام شد. در این مطالعه 36 موش سوری ماده باسیکل جنسی منظم به 4 گروه 9 تایی:شاهد ، شاهد درمان،PCT,[2] PCO[3]  تقسیم شدند. در گروه های  PCT ,PCOجهت القاءPCOS  تزریق زیر پوستی هورمون استرادیول والرات با دوز 2/0 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن انجام شد. گروه های شاهددرمان وPCTبه مدت 63 روز میزان 2/0 میلی‌ گرم بر کیلوگرم وزن بدن روغن را از طریق گاواژ دریافت کردند. در پایان 3±60 خون گیری از قلب انجام و سطح سرمی هورمون ها ی استروژن، پروژسترون به روش الایزا تعیین شد. تخمدان ها خارج شده و پس از برش های بافتی توسط میکروسکوپ مورد مطالعه قرار گرفتند. افزایش معنی داری در میزان استروژن و کاهش پروژسترون در گروه PCO دیده شد(0/05>p).  پروژسترون در گروه های درمان‌ شده و وزن تخمدان‌ ها در گروه PCO نیز افزایش معنی ‌داری یافت (0/05>p)، در گروه PCT(PCO درمان شده با جوانه ، کاهش یافته بود. هم چنین کاهش و افزایش معنی ‌داری در میزان فولیکول‌ های کیستیک، جسم زرد و گراف در  PCTنسبت به PCO یافت شد (0/05>p).
[1] :سندرم تخمدان پلی‌کیستیک Poly Cystic Ovary Syndrome=PCOS [2] .  مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک [3] .درمان شده با روغن جوانه گندم مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of wheat germ oil on breeding factors in adult mice model of polycystic ovary syndrome

نویسندگان [English]

  • Fateme Farajollahi 1
  • Vahid Nejati 2
1 Department of Biology, Faculty of Science, University of Urmia, Urmia, Iran
2 Department of Biology, Faculty of Science, University of Urmia, Urmia, Iran
چکیده [English]

Based on recent reports the benefits of wheat germ oil have been attributed to high vitamin E and antioxidant properties. This study was performed to evaluate the effect on breeding factors in a PCOS female NMRI mice model.36 female mice with normal estrous cycles were divided into four groups: 1-control, 2-sham, 3-PCO, 4-PCT.To develop PCOS Estradiol valerate was administrated (0/2mg/kg/bw) by subcutaneous injection to the PCO and PCT groups. Sham and PCT received 0/2mg/kg/bw wheat germ oil orally by gavage for 63 days. At the end of experiment 60±3  and blood was collected by heart puncture for evaluation Serum levels of the hormones estrogen and progesterone were determined by ELISA. The ovaries were removed and the tissue sections were examined by microscopy. Significant increase in estrogen and progesterone decrease in the PCOS group (p<0/05). Progesterone in sham groups and ovarian weight in PCOS group was significantly increased (p<0/05), in PCOS treated with wheat germ oil (PCT) reduced. A significant decrease and increase found in the rate of cystic follicles, corpus luteum and graph PCT in comparison with PCOS group (p<0/05). 

کلیدواژه‌ها [English]

  • estrogen
  • Folliculogenesis
  • Progesterone
  • Polycystic
  • Mice