اثر روغن جوانه گندم برفاکتورهای تولید مثل در مدل موش سوری ماده بالغ مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ایران

چکیده

براساس گزارشات اخیر فواید روغن جوانه گندم به ویتامین E بالا و خواص آنتی اکسیدانتی آن نسبت داده شده است . لذا این مطالعه به منظور بررسی اثر آن بر فاکتورهای تولید مثل پس از القاء PCOS [1] در موش انجام شد. در این مطالعه 36 موش سوری ماده باسیکل جنسی منظم به 4 گروه 9 تایی:شاهد ، شاهد درمان،PCT,[2] PCO[3]  تقسیم شدند. در گروه های  PCT ,PCOجهت القاءPCOS  تزریق زیر پوستی هورمون استرادیول والرات با دوز 2/0 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن انجام شد. گروه های شاهددرمان وPCTبه مدت 63 روز میزان 2/0 میلی‌ گرم بر کیلوگرم وزن بدن روغن را از طریق گاواژ دریافت کردند. در پایان 3±60 خون گیری از قلب انجام و سطح سرمی هورمون ها ی استروژن، پروژسترون به روش الایزا تعیین شد. تخمدان ها خارج شده و پس از برش های بافتی توسط میکروسکوپ مورد مطالعه قرار گرفتند. افزایش معنی داری در میزان استروژن و کاهش پروژسترون در گروه PCO دیده شد(0/05>p).  پروژسترون در گروه های درمان‌ شده و وزن تخمدان‌ ها در گروه PCO نیز افزایش معنی ‌داری یافت (0/05>p)، در گروه PCT(PCO درمان شده با جوانه ، کاهش یافته بود. هم چنین کاهش و افزایش معنی ‌داری در میزان فولیکول‌ های کیستیک، جسم زرد و گراف در  PCTنسبت به PCO یافت شد (0/05>p).
[1] :سندرم تخمدان پلی‌کیستیک Poly Cystic Ovary Syndrome=PCOS [2] .  مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک [3] .درمان شده با روغن جوانه گندم مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

کلیدواژه‌ها