شناسایی و تعیین توالی‌ 7 ژن RNA ناقل میتوکندریایی در مرغ بومی خراسان

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، پردیس بین الملل، دانشگاه فردوسی، مشهد، صندوق پستی: 331-91735

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد، صندوق پستی: 331-91735

چکیده

هدف این پژوهش بررسی و تعیین توالی نوکلئوتیدی 7 ژن tRNA در ژنوم میتوکندری مرغ بومی خراسان و شناسایی جهش‌های احتمالی در آن بود. بدین منظور پس از نمونه‌ گیری و استخراج DNA از خون، این بخش از ژنوم با استفاده از آغازگرهای اختصاصی تکثیر و در پلاسمید pTG19-T در سویه DH5α باکتری اشیریشیاکولای همسانهسازی گردید. در نهایت پلاسمید نوترکیب از یک کلونی نوترکیب استخراج و پس از خالص‌سازی توالی‌یابی شد. نتایج هم‌ردیفی نوکلئوتیدی این توالی شباهت 100درصد با توالی مشابه در ژنوم نوکلئوتیدی مرغ مرجع (مرغ اهلی با شماره دسترسیx52392.1) را نشان داد. به ‌علاوه در این مطالعه مشخص گردید که مرغ بومی خراسان در توالی‌های نوکلئوتیدی این 7 ژن با سایر نژاد‌های گونه مرغ اهلی شباهت 99 درصد دارد. درمقایسه توالی قطعه تولید شده با توالی مشابه در مرغ مرجع، هیچ‌ گونه جهش نوکلئوتیدی مشاهده نشد. ترتیب ژن‌ های tRNA موجود در این قطعه توالی‌یابی شده، درست مشابه ترتیب این ژن‌ ها در توالی ژنومی میتوکندری مرغ مرجع و به‌ صورت tRNATrp، tRNAAla، tRNAAsn، tRNACys، tRNATyr، ژن COX1، tRNASer، tRNAAsp و ژن COX2 بود.

عنوان مقاله [English]

Identification and Sequencing of Seven Mitochondrial tRNA Genes in Khorasan’s Native Chicken

نویسندگان [English]

  • Seyed Nader Albooshokeh 1
  • Mojtaba Tahmoorespur 2
  • Mohammad Reza Nassiry 2
1 Department of Animal Science . Agriculture College. International Campus, Ferdowsi University of Mashhad
2 Department of Animal Science . Agriculture College. Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The aim of current study was to investigate the nucleotide sequence of seven tRNA genes in mitochondrial gene of Khorasan’s native chicken and identification of possible mutations in it. For performing it, this part of the gene was cloned using the specific amplification initiators and cloned in the plasmid pTG19-T vector in DH5α strain of E-Coli after the sampling and extracting the DNA from whole blood. Finally, the recombinant plasmid was extracted from a recombinant colony and the sequence of it was identified after the purification. The results of the nucleotide blast of this peer showed 100 percent similarity to the same nucleotide sequences of the Gallus Gallus domesticus with access number x52392. In addition to that, it was revealed that Khorasan’s native chicken shows a similarity of 99 percent to the other chicken breeds in nucleotide sequences of these seven genes. Also, no nucleotide mutation was observed while sequence comparison of the produced fragments to the similar sequence of Gallus Gallus. The order of tRNA genes in the sequence studied fragment was entirely identical to the mitochondrial genetic sequence of the Gallus Gallus and it was as follows: tRNATrp, tRNAAla, tRNAAsn, tRNACys, tRNATyr, COX1 gene, tRNASer, and tRNAAsp, and COX2 gene.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cloning
  • sequencing
  • tRNA
  • Khorasan's native chicken