شناسایی و تعیین توالی‌ 7 ژن RNA ناقل میتوکندریایی در مرغ بومی خراسان

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، پردیس بین الملل، دانشگاه فردوسی، مشهد، صندوق پستی: 331-91735

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد، صندوق پستی: 331-91735

چکیده

هدف این پژوهش بررسی و تعیین توالی نوکلئوتیدی 7 ژن tRNA در ژنوم میتوکندری مرغ بومی خراسان و شناسایی جهش‌های احتمالی در آن بود. بدین منظور پس از نمونه‌ گیری و استخراج DNA از خون، این بخش از ژنوم با استفاده از آغازگرهای اختصاصی تکثیر و در پلاسمید pTG19-T در سویه DH5α باکتری اشیریشیاکولای همسانهسازی گردید. در نهایت پلاسمید نوترکیب از یک کلونی نوترکیب استخراج و پس از خالص‌سازی توالی‌یابی شد. نتایج هم‌ردیفی نوکلئوتیدی این توالی شباهت 100درصد با توالی مشابه در ژنوم نوکلئوتیدی مرغ مرجع (مرغ اهلی با شماره دسترسیx52392.1) را نشان داد. به ‌علاوه در این مطالعه مشخص گردید که مرغ بومی خراسان در توالی‌های نوکلئوتیدی این 7 ژن با سایر نژاد‌های گونه مرغ اهلی شباهت 99 درصد دارد. درمقایسه توالی قطعه تولید شده با توالی مشابه در مرغ مرجع، هیچ‌ گونه جهش نوکلئوتیدی مشاهده نشد. ترتیب ژن‌ های tRNA موجود در این قطعه توالی‌یابی شده، درست مشابه ترتیب این ژن‌ ها در توالی ژنومی میتوکندری مرغ مرجع و به‌ صورت tRNATrp، tRNAAla، tRNAAsn، tRNACys، tRNATyr، ژن COX1، tRNASer، tRNAAsp و ژن COX2 بود.