حذف آهن از آب نمک ورودی به سیستم غشایی کلرآلکالی با استفاده از جاذب کربن فعال به منظور کاهش آسیب به محیط زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی شیمی، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر، ایران

چکیده

یون­ های فلزات سنگین اثرات مهلک و مرگ ­باری بر همه اشکال حیات دارند و از طریق دفع پسماندها در کانال ­های آب، وارد زنجیره غذایی می ­گردند. یکی از مهم­ ترین فلزات سنگین، آهن است. روش­ های متعددی برای حذف یون ­های فلزات سنگین، مورد استفاده قرار می­گیرند. روش جذب سطحی به ­دلیل عملکرد آسان، مصرف انرژی کم، نگه­ داری آسان، ظرفیت جذب بالا و کارایی بالا به ­طور گسترده استفاده می­ شود. کربن فعال به­ عنوان یک جاذب با ظرفیت جذب بالا و قیمت پائین، کاربرد های بسیار فراوانی در فرآیند های حذف فلزات سنگین دارد.  هدف از انجام این مقاله، حذف یون آهن (III) از آب نمک ورودی به سیستم غشایی کلر الکالی با استفاده از جاذب کربن فعال به منظور کاهش آسیب به محیط زیست می ­باشد. به ­منظور نیل به این هدف پس از تهیه و آماده ­سازی جاذب کربن فعال، و تماس آن با آب نمک واحد کلرآلکالی حاوی یون آهن (III)، اثر عوامل مقدار جاذب (0/5 تا 2 گرم بر لیتر)، زمان تماس (15 تا 120 دقیقه) و pH (3 تا 9) بررسی شد. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، 7=pH به­ عنوان pH بهینه و زمان 90 دقیقه به ­عنوان زمان تعادل تعیین گردید. با افزایش مقدار جاذب، درصد حذف افزایش یافت و حداکثر درصد حذف  یون آهن در مقدار 2 گرم بر لیتر جاذب کربن فعال به دست آمد. هم چنین اثر عوامل زمان تماس، pH و مقدار جاذب کربن فعال بر فرآیند حذف یون آهن معنی دار بود (0/05>p).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Removal of iron from salt water entering the chlor-alkali membrane system using activated carbon adsorbent to reduce environmental damage

نویسنده [English]

 • Shahab aldin Rastegarzadeh
Department of Chemical Engineering, Mahshahr Branch, Islamic Azad University, Mahshahr, Iran
چکیده [English]

Heavy metal ions have deadly and deadly effects on all life forms and enter the food chain through the disposal of waste in water channels. One of the most important heavy metals is iron. There are several methods used to remove heavy metal ions. The adsorption method is widely used due to its easy operation, low energy consumption, easy maintenance, high adsorption capacity and high efficiency. Activated carbon as an adsorbent with high adsorption capacity and low cost, has many applications in heavy metal removal processes. The purpose of this paper is to remove iron (III) ions from brine entering the chlorinated alcohol system using activated carbon adsorbent to reduce environmental damage. In order to achieve this goal, after preparation of activated carbon adsorbent, and its contact with salt water of chlor-alkali unit containing iron (III) ion, the effect of adsorbent amount factors (0.5 to 2 g/l), contact time (15 to 120 minutes) and pH (3 to 9) were assessed. Based on the results of this study, pH=7 was determined as the optimal pH and 90 minutes as the equilibrium time. with increasing the amount of adsorbent, the removal percentage increased and the maximum removal percentage of iron ions in the amount of 2 g/l of activated carbon adsorbent was obtained. Also, the effect of contact time, pH and the amount of activated carbon adsorbent on the process of iron ion removal was significant (p<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Activated carbon
 • iron ion (III)
 • adsorption
 • environment
 1. جهانگیری، م.؛ محمدی، غ. و ولایت­زاده، م.، 1399. اندازه ­گیری فلزات سنگین آهن و روی در عضله ماهی سوکلا (Rachycentron canadum) در گروه ­های مختلف طولی در صید آب­ های شمال ­غربی خلیج فارس. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 12، شماره1، صفحات 191 تا 200.
 2. سینکاکریمی, م. ح.؛ سلگی، ع. و حسین­ زاده، ا.، 1397. تعیین تفاوت در حساسیت گونه‌های مختلف کرم‌خاکی به سرب با استفاده از سطوح پیش پراکسیداسیون لیپیدی و آنتی­ اکسیدانی کل.فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 10، شماره 2، صفحات 261 تا 268.
 3. ملکوتیان، م. و خزایی، ع.، 1393. مقایسه کارایی نانوذرات آهن صفر ظرفیتی و ترکیبات منگنزی در حذف یون کادمیوم از محیط­  های آبی. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام. دوره 22، شماره 2، صفحات 93 تا 103.
 4. Aji, M.M.; Gutti, B. and Highina, B.K., 2015. Application of activated carbon in removal of iron and manganese from alau dam water in mainuguri. Colomb J Life Sci. Vol. 17, No. 1, pp: 35-39.
 5. Bernard, E.; Jimoh, A. and Odigure, J., 2013. Heavy metals removal from industrial wastewater by activated carbon prepared from coconut shell. Res J Chem. Vol. 8, No. 3, pp: 3-9.
 6. Fu, F. and Wang, Q., 2011. Removal of heavy metal ions from wastewaters A review, Environmental Management. Vol. 92, No. 3, pp: 407-418.
 7. García-Mendieta, A.; Solache-Ríos, M. and Olguín, M.T., 2009. Evaluation of the sorption properties of a Mexican clinoptilolite-rich tuff for iron, manganese and iron–manganese systems. Microporous and Mesoporous Materials. Vol. 118, pp: 489-495.
 8. Ghasemi, M.; Ghoreyshi, A.; Younesi, H. and Khoshhal, S., 2015. Synthesis of a high characteristics activated carbon from walnut shell for the removal of Cr (VI) and Fe (II) from aqueous solution: single and binary solutes adsorption. Iranian Journal of Chemical Engineering (IJChE). Vol. 12, No. 4, pp: 28-51.
 9. Ghoniem, M.M.; El-Desoky, H.S.; El-Moselhy, K.M.; Amer, A.; AboEl-Naga, E.H.; Mohamedein, L.I. and
  Al-Prol, A.E., 2014.
  Removal of cadmium from aqueous solution using green marine algae, Ulva lactuca. Egypt. J. Aquat. Res. Vol. 40, No. 3, pp: 235-242.
 10. Goher, M.E.; Hassan, A.M.; Abdel-Moniem, I.A.; Fahmy, A.H.; Abdo, M.H. and El-Sayed, S.M., 2015. Removal of aluminum, iron and manganese ions from industrial wastes using granular activated carbon and Amberlite IR-120H. Egypt J Aquat Res. 41, pp: 155-164.
 11. Hekmatzadeh, A.A.; Karimi-Jashni, A.; Talebbeydokhti, N. and Klove, B., 2013. Adsorption kinetics of nitrate ions on ion exchange resin. Desalination. Vol. 326, pp: 125-134. 
 12. Khatri, N.; Tyagi, S. and Rawtani, D., 2017. Recent strategies for the removal of iron from water: A review. J of Water Process Engineering. Vol. 4, No. 19, pp: 291-304.
 13. Loska, K.; Wiechula, D. and Korus, I., 2004. Metal contamination of farming soils affected by industry. Environment International. Vol. 30, pp: 159-165.
 14. MacFarlane, G.R. and Burchett, M.D., 2000. Cellular distribution of Cu, Pb and Zn in the Grey Mangrove Avicennia marina (Forsk.). Viler. Aquat. Vol. 68, pp: 45-59.
 15. Memon, S.Q.; Memon, N.; Khuhawar, M.Y. and Bhanger, M. I., 2007. Sawdust-A green and economical sorbent for the removal of cadmium (II) ions. J. of Hazardous Materials. Vol. 139, pp: 116-121.
 16. Mobasherpour, I.; Salahi, E. and Pazouki, M., 2011. Removal of nickel (II) from aqueous solutions by using nano-crystallin calcium hydroxypatite. Journal of Saudi Chemical Society. Vol. 15, pp: 105-112.
 17. Onundi, Y.B.; Mamun, A.A.; Khatib, M.F. and Al Ahmed, Y.M., 2010. Adsorption of copper, nickel and lead ions from synthetic semiconductor industrial wastewater by palm shell activated carbon. Int. J. Environ. Sci. Technol. Vol. 7, No. 4, pp: 751-758.
 18. Qasim, S.R.; Motley, E.M. and Zhu, G., 2005. Water works engineering, planning, design and operation. Printice Hall PTR. 175 p.
 19. Radnia, H.; Ghoreyshi, A.A.; Yunesi, H. and Najafpour, G.H., 2013. Adsorption of Fe (II) ions from aqueous phase by chitosan adsorbent. Desalination and Water Treatment. Vol. 26, No. 8, pp: 845-854.
 20. Sedighi, M.; Ghasemi, M.; Mohammadi, M. and Hassan, S.H., 2014. A novel application of a neuro fuzzy computational technique in modeling of thermal cracking of heavy feedstock to light olefin. RSC Adv. Vol. 102, No. 4, pp: 90-97.
 21. Shama, S.A. and Gad, M.A., 2010. Removal of Heavy metals (Fe (III). Cu (II). Zn (II). Pb (II). Cr (III) and Cd (II)) from aqueous solutions by using hebba clay and activated carbon. Portugaliaa Electrochimia Acta. Vol. 28, No. 4, pp: 231-239.
 22. Songyan, Q.; Fang, M.; Peng, H. and Jixian, Y., 2009. Fe (II) and Mn (II) removal from drilled well water: A case study from a biological treatment unit in Harbin. Desalination. Vol. 245, pp: 183-193.
 23. Stafiej, A. and Pyrzynska, K., 2007. Adsorption of heavy metal ions with carbon nanotubes. Sep. Purif. Technol. Vol. 58, pp: 49-52.
 24. Tekerlekopoulou, A.G. and Vayenas, D.V., 2007. Ammona, iron and manganese removal from potable water using trickling filters. Desalination. Vol. 210, pp: 225-235.
 25. Zhou, X.; Xue, X. and Jiang, W., 2011. Study on adsorption of heavy metal ion in metallurgical wastewater by sepiolite. In: 2nd International Conference on Environmental Science and Development IPCBEE. Vol. 4, pp: 100-103.