بررسی عوامل بوم‌شناختی کوچک مقیاس مؤثر در استفاده از زیستگاه افعی البرزی (Vipera ebneri)

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه زیستگاه‌ها و تنوع زیستی، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 775-14515

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

چکیده

زیستگاه‌ به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل در حفاظت از گونه‌ها مطرح  است و از این رو شناخت ویژگی‌های زیستگاهی برای تحقق برنامه‌های حفاظتی امری اجتناب ناپذیر است. این مطالعه با هدف بررسی عوامل بوم‌شناختی کوچک مقیاس مؤثر در استفاده از زیستگاه افعی البرزی (Vipera ebneri) در رشته‌کوه‌های البرز انجام گرفته است. نمونه‌برداری در طی فصول فعالیت گونه در دو سال متوالی 1392-1391 به انجام رسید و تعداد 31 پلات حضور و 33  پلات عدم حضور به ابعاد 12 ´  12 متر برداشت شد. نتایج حاصل از تحلیل آماری براساس روش رگرسیون منطقی دوتایی نشان داد که دامنه‌هایی با پوشش گیاهی متراکم و پر ازسنگ‌ که در فاصله متناسبی از منابع آبی قرار گرفته‌اند، مهم‌ترین متغیرهای تأثیرگذار در انتخاب زیستگاه مطلوب افعی البرزی هستند. نتایج این مطالعه می‌تواند از طریق شناسایی عوامل مؤثر در پراکنش گونه، موجب حفظ جمعیت‌های باقیمانده افعی البرزی و حفاظت از زیستگاه‌های کلیدی آن شود.

کلیدواژه‌ها