شناسایی شبه عقرب ها (Chelicerata: Psuodoscorpions) و جورپایان (Crustacea: Isopoda) خاک جنگل سمسکنده (جنگل های خزری)

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: 578

چکیده

در این تحقیق بندپایان راستة شبه ‌عقرب‌ ها و جورپایان خاکزی و تغییرات جمعیت آن‌ ها به مدت یک سال در خاک جنگل سمسکنده به عنوان بخشی از جنگل های خزری شمال ایران طی زمان‌ های مختلف مورد مطالعه قرار گرفت (1392-1391). نمونه برداری‌ ها از خاک جنگل و به فاصله هر دو ماه یک بار توسط آگر انجام گردید. به منظور تعیین حضور این بندپایان در سطح یا عمق خاک، نمونه‌ های جمع آوری شده به سه بخش شامل خاک‌برگ، لایة 3-0 سانتی‌ متر و لایة 6-3 سانتی ‌متر زیر خاک‌برگ تقسیم گردید و بندپایان این سه لایه با استفاده از گرما در قیف برلیز استخراج گردید. بررسی‌ ها نشان داد که چهار گونه از شبه ‌عقرب‌ ها و دو گونه از جورپایان در خاک جنگل سمسکنده حضور دارند. سه گونه از گونه‌ های شبه عقرب‌ های یافت شده برای اولین بار برای فون استان مازندران گزارش می‌ شود. هم چنین بررسی تغییرات جمعیت بندپایان نشان داد که شبه ‌عقرب ‌ها و جورپایان در لایة خاک‌برگ (در سطح 1% معنی ‌دار) و در ماه مهر بیش ترین جمعیت را دارند در حالی که جمعیت آن‌ ها در لایة 6-3 سانتی‌ متری و در دو ماه آذر و فروردین به کم ترین حد می رسد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of False Scorpions (Chelicerata: Pseodoscorpions) and Isopods (Cerastacea: Isopoda) Fauna and Their Population Dynamics in a Forest Soil Hyrcanian

نویسندگان [English]

  • Mahmood Mehrafrooz Mayvan
  • Masoumeh Shayanmehr
Department of Plant Protection Sari University Of Agricultural Sciences And Natural Resource
چکیده [English]

In this study, fauna and population dynamics of Pseudoscorpions and Isopods in Semeskandeh forest (as Hyrcanian forest) soil was studied during one year in different seasons. For these reasons, samples from leaf litter (OL,F,H), the 0-3 cm and 3-6 cm of soil layer (Ah) were assessed in 2 month intervals during 1 year sampling (2012-2013). For Pseuodoscorpions fauna totally, 2 genus and 4 species belonging 2 families and 3 class were collected and identified. Also for Isopoda fauna totally, 2 genus and 2 species belonging 2 were collected and identified. Abundance of these Arthropods was highest in leaf litter in autumn and the lowest in deepest layer of soil in spring. Density of these Arthropods was highest in leaf litter in autumn and the lowest in deepest layer of soil in April and December.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faunestics
  • Hyrcanian forest
  • Isopoda
  • Population dynamics
  • Pseudoscorpions