مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی دارچین (Cinnamoum zeylanicum) بر تغییرات بافتی و هورمونی در بیضه موش سوری

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسنده

گروه علوم پایه،دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، صندوق پستی: 165

چکیده

         دارچین گیاهی با نام علمی سیناموموم زینالیکوم میباشد و یکی از مهمترین آنها افزایش میل جنسی میباشدهدف از این مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی دارچین بر تغییرات هیستومورفومتری بیضه و محور هورمونی هیپوفیز- گنادی در موش سوری بود. 30سر موش سوری نژاد بالبیسی با وزن تقریبی 25 الی 30 گرم در گروه شاهد و تیمار دارچین به ‌طور تصادفی تقسیم شدند. به موش‌ های مورد مطالعه در این گروه، عصاره هیدروالکلی دارچین با دوز 50 میلی‌ گرم بر کیلوگرمبه‌ صورت داخل صفاقی (یک‌ روز درمیان) به‌ مدت یک‌ماه تزریق شد. موش‌ های گروه شاهد با دوز مشابه سرم فیزیولوزی تزریق شدند. میزان سطح هورمون‌ های هیپوفیز- گنادی در گروه‌های مختلف اندازه‌گیری شد. داده ‌ها به صورتمیانگین±انحراف معیاربیان شدند و برای تجزیه و تحلیل داده ‌ها از روش آماریآزمون تی بین دو گروه انجام گرفت. عصاره هیدروالکلی دارچین به‌ طور معنی‌ داری باعث افزایش هورمون‌هایLH ، FSH و تستسترون شد (0/05>p). ازدیگر نتایج به ‌دست آمده، افزایش تراکم سلول‌ های لایدیگ و گسترش عروق خونی در فضاهای بینابینی و زیر کپسول در گروه مداخله ‌ای دارچین بود. از این‌ رو م‌ی توان نتیجه گرفت که این عصاره محرک خوبی برای اسپرماتوژنز است.

کلیدواژه‌ها