مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی دارچین (Cinnamoum zeylanicum) بر تغییرات بافتی و هورمونی در بیضه موش سوری

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسنده

گروه علوم پایه،دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، صندوق پستی: 165

چکیده

         دارچین گیاهی با نام علمی سیناموموم زینالیکوم میباشد و یکی از مهمترین آنها افزایش میل جنسی میباشدهدف از این مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی دارچین بر تغییرات هیستومورفومتری بیضه و محور هورمونی هیپوفیز- گنادی در موش سوری بود. 30سر موش سوری نژاد بالبیسی با وزن تقریبی 25 الی 30 گرم در گروه شاهد و تیمار دارچین به ‌طور تصادفی تقسیم شدند. به موش‌ های مورد مطالعه در این گروه، عصاره هیدروالکلی دارچین با دوز 50 میلی‌ گرم بر کیلوگرمبه‌ صورت داخل صفاقی (یک‌ روز درمیان) به‌ مدت یک‌ماه تزریق شد. موش‌ های گروه شاهد با دوز مشابه سرم فیزیولوزی تزریق شدند. میزان سطح هورمون‌ های هیپوفیز- گنادی در گروه‌های مختلف اندازه‌گیری شد. داده ‌ها به صورتمیانگین±انحراف معیاربیان شدند و برای تجزیه و تحلیل داده ‌ها از روش آماریآزمون تی بین دو گروه انجام گرفت. عصاره هیدروالکلی دارچین به‌ طور معنی‌ داری باعث افزایش هورمون‌هایLH ، FSH و تستسترون شد (0/05>p). ازدیگر نتایج به ‌دست آمده، افزایش تراکم سلول‌ های لایدیگ و گسترش عروق خونی در فضاهای بینابینی و زیر کپسول در گروه مداخله ‌ای دارچین بود. از این‌ رو م‌ی توان نتیجه گرفت که این عصاره محرک خوبی برای اسپرماتوژنز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of cinnamon extract on histological and hourmonal changes in mice testis

نویسنده [English]

  • Sajjad Hejazi
Department of Anatomy,Tabriz Branch,Islamic Azad University, Tabriz,Iran
چکیده [English]

Cinnamon is a plant with a scientific name of Cinnamoum zeylanicum belongs to Lauraceae family. The herb has many curative effects important of which is the libido increase. The study aimed to evaluate the hydro-alcoholic effect of cinnamon extract on histomorphometric changes of testis and gonadal-pituitary hormonal axis in mice. Thirty Balb/C mice weighing 25-30 gr were divided into control and cinnamon treatment groups. Treatment group: the experimental mice of  this group received 50 mg/kg hydro-alcoholic extract of cinnamon intraperitoneally for one month. Control group: the mice of this group received physiology serum injection with a similar dosage. The testis weight, testis capsule thickness, the number of spermatocytes, Leydig cells, increased seminiferous tubule diameter, and gonadal-pituitary hormone levels were measured in different groups. The results were explained as Mean±SEM and the statistical T-Test was used to analyze the data of the two groups. Hydro-alcoholic extract of cinnamon caused significant the increase of FSH, LH, and Testosterone(p<0.05). Other obtained included increased of Leydig cells in the mice of the treatment group. Therefore, it can be concluded that the extract good stimulus for spermatogenesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cinnamon
  • Mice
  • Testis
  • testosterone