ریخت شناسی مقایسه ای گاوماهی عمق زی ((Gobiidae: Ponticola bathybius (1877 (Kessler, در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از سیستم تراس

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، صندوق پستی: 1983963113

2 گروه تنوع زیستی، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، صندوق پستی: 1983963113

3 گروه جانورشناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، صندوق پستی: 1983963113

4 گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، صندوق پستی: 3414188186

چکیده

در این مطالعه که به‌ منظور مقایسه ریخت‌ شناسی گاوماهی عمق‌ زی (Gobiidae: Ponticola bathybius) در سواحل جنوبی دریای خزر انجام شده است، در مجموع 185 قطعه ماهی از سه منطقه بندر انزلی (64 عدد)، سلمان‌ شهر (61 عدد) و میانکاله (60 عدد) به ‌وسیله صید پره در اسفند 1392 و فروردین ماه سال 1393 جمع‌آوری گردید. 17 نقطه ‌نشانه (Landmark) روی سمت چپ بدن ماهی انتخاب شد و 135 فاصله بین نقاط به ‌روش تراس مورد ارزیابی قرار گرفت. تعداد نه صفت شمارشی نیز شمارش شدند. آزمون DFA بر روی صفات ریخت‌ شناسی نشان داد که افراد سه نمونه جمعیتی از هم مجزا می ‌باشند (0/05>P)، به ‌طوری‌ که در روش گروه‌ بندی Jacknifed، افراد به ‌طور میانگین با صحت 68% به جمعیت‌ های خود منتسب شدند. آزمون NPMANOVA بر روی صفات شمارشی نیز بیان‌ گر جدایی سه نمونه جمعیت از یکدیگر می ‌باشد (0/05<P). براساس تجزیه خوشه‌ ای به‌ روش UPGMA، جمعیت میانکاله جدایی بیش ‌تری را نسبت به دو جمعیت دیگر نشان می ‌دهد.

کلیدواژه‌ها