ریخت شناسی مقایسه ای گاوماهی عمق زی ((Gobiidae: Ponticola bathybius (1877 (Kessler, در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از سیستم تراس

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، صندوق پستی: 1983963113

2 گروه تنوع زیستی، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، صندوق پستی: 1983963113

3 گروه جانورشناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، صندوق پستی: 1983963113

4 گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، صندوق پستی: 3414188186

چکیده

در این مطالعه که به‌ منظور مقایسه ریخت‌ شناسی گاوماهی عمق‌ زی (Gobiidae: Ponticola bathybius) در سواحل جنوبی دریای خزر انجام شده است، در مجموع 185 قطعه ماهی از سه منطقه بندر انزلی (64 عدد)، سلمان‌ شهر (61 عدد) و میانکاله (60 عدد) به ‌وسیله صید پره در اسفند 1392 و فروردین ماه سال 1393 جمع‌آوری گردید. 17 نقطه ‌نشانه (Landmark) روی سمت چپ بدن ماهی انتخاب شد و 135 فاصله بین نقاط به ‌روش تراس مورد ارزیابی قرار گرفت. تعداد نه صفت شمارشی نیز شمارش شدند. آزمون DFA بر روی صفات ریخت‌ شناسی نشان داد که افراد سه نمونه جمعیتی از هم مجزا می ‌باشند (0/05>P)، به ‌طوری‌ که در روش گروه‌ بندی Jacknifed، افراد به ‌طور میانگین با صحت 68% به جمعیت‌ های خود منتسب شدند. آزمون NPMANOVA بر روی صفات شمارشی نیز بیان‌ گر جدایی سه نمونه جمعیت از یکدیگر می ‌باشد (0/05<P). براساس تجزیه خوشه‌ ای به‌ روش UPGMA، جمعیت میانکاله جدایی بیش ‌تری را نسبت به دو جمعیت دیگر نشان می ‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphometric variation in deep water goby, Ponticola bathybius, from the southern Caspian Sea using truss network system

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Tajbakhsh 1
  • Asghar Abdoli 2
  • Hasan Rajabi Maham 3
  • Iraj Hashemzadeh Segherloo 4
  • Bahram H. Kiabi 1
1 Department of Marine Biology, Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University, G. C. Evin, Tehran, Postal code: 1983963113
2 Department of Biodiversity and Ecosystem Management, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, G. C., Evin, Tehran, Postal code: 1983963113
3 Department of Zoology, Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University, G. C., Tehran, Iran, Postal code: 1983963113
4 Department of Aquaculture, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, University of Shahre Kord, 115, Postal code: 3414188186
چکیده [English]

This  study  was  undertaken  with  the  aim  of  morphological  comparison  among  deepwater goby,  Ponticola bathybius populationsin the southern Caspian Sea. A total of 185 specimens were captured from Bandar-e-Anzali (64 specimens), Salmanshahr (61 specimens) and Miankaleh (60 specimens) using a long beach seine from March to April 2014. 17 landmarks were marked on the left side of body and then 135 interlandmark distances were analyzed using truss-based morphometric method. Also, nine meristic features were counted. Discriminant function analysis (DFA) on morphometric data showed separation among Bandar-e-Anzali, Salmanshahr and Miankaleh population groups (P< 0.05), as in assignment tests using a jack-knifing method, the average proportions of correct assignments were 68%. Non parametric multivariate analysis of Variance MANOVA analysis of the meristic data revealed that there was a statistically significant difference among three population groups (P< 0.001). The Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean (UPGMA) revealed discreteness between Miankaleh population samples than the two other population samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deepwater goby
  • Morphological features
  • Landmark
  • Truss System
  • Caspian Sea