بررسی تعارض انسان و حیات‌وحش در محیط‌های روستایی و شهری شهرستان رباط‌کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 گروه ریاضیات کاربردی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

زمانی که نیازها و رفتارهای حیات‌وحش بر روی انسان یا رفتار انسان بر نیازهای حیات‌وحش تأثیر منفی بگذارد تعارض انسان و حیات‌وحش اتفاق می‌افتد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تعارض انسان و حیات‌وحش در محیط‌های روستایی و شهری در شهرستان رباط‌کریم است. بدین منظور با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند، 45 نفر از افراد دانشگاهی، بخش بهداشت و درمان، اداره محیط زیست، شهرداری (واحد خدمات شهری، حمل و نقل و مدیریت پسماند)، سازمان‌های مردم نهاد مرتبط با محیط زیست، فعالان بخش کشاورزی - دامداری و سالخوردگان بومی انتخاب و با آن ها مصاحبه به روش ساختار نیافته صورت گرفت. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوی کیفی استقرایی، یافتههای حاصل از مصاحبه تفسیر و طبقهبندی شدند. بدین صورت که با استفاده از روش کدگذاری باز، اولین معانی استخراج شده از مصاحبه‌‌ها، «مفاهیم»؛ مقوله‌‌بندی مفاهیم، «کدهای فرعی»؛ و مقوله‌‌بندی کدهای فرعی، «کدهای اصلی» استخراج شدند. از نتایج کدگذاری باز، 4 مقوله اصلی به دست آمد. مقوله اصلی 1 به آسیب‌رسانی به باغات و تخریب محصولات کشاورزی، مقوله اصلی 2 به ضرر اقتصادی و ایجاد ترس و وحشت در میان روستاییان، مقوله اصلی 3 به صدمه و ایجاد تلفات شدید دامی و مقوله اصلی 4 به اختلال نظم و امنیت محیط شهری و انتقال عوامل بیماری‌زا اختصاص پیدا کرده است. به‌ طور کلی رسانه‌های عمومی، تشکیل کمیته‌ی محیط زیست در فرمانداری شهرستان، تشکیل سازمان‌های مردم نهاد با هدف برگزاری دوره‌های آموزشی، همکاری سازمان محیط زیست شهرستان با شهرداری در جهت جمع‌آوری سگ‌های ولگرد و عقیم‌سازی آنان، همکاری سازمان‌های مربوطه با شبکه بهداشت و درمان به منظور تزریق واکسن‌های مورد نیاز به سگ‌های ولگرد در راستای کاهش بیماری‌های اپیدمی مشترک میان انسان و حیوان، بیمه باغات (تاسیسات و محصولات)، بیمه دام‌های اهلی (گوسفند و بز) از راه‌کارهای تعدیل تعارض انسان با حیات وحش پیشنهاد شده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The conflict between human and wildlife in rural and urban in Robat Karim)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Asgari 1
 • Mohsen Javanmiri Poor 1
 • Seyed Reza Mirmoeini 2
 • Vahid Etemad 1
1 Department of Forest Biological Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Department of Applied Mathematics, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

When the needs and behaviors of wildlife affect humans or the behavior of wildlife negatively affects the needs of wildlife, the conflict between humans and wildlife occurs. The purpose of current study is to investigate the conflict between human and wildlife in rural and urban environments in Robat Karim. For this purpose, it was used purposive sampling method, 45 academics, health department, environment department, municipality (municipal services, transportation and waste management unit), environmental NGOs, agricultural and livestock activists and Indigenous guys were selected and interviewed in an unstructured form. Then, by using inductive qualitative content analysis, the findings of the interview were interpreted and classified. Thus, using the open coding method, the first meanings extracted from the interviews are "concepts"; Categorization of concepts, "subcodes"; and subcategory categorization, "main codes" were extracted. From the open coding results, 4 main categories were obtained. Main category 1 pointed to damage to garden facilities and destruction of agricultural products, main category 2 pointed to inflict economic losses and create fear and panic among the villagers, main category 3 pointed to damage and cause severe livestock casualties and main category 4 pointed to disrupt discipline and The tranquility of the urban environment and the transmission of pathogens have been emphasized. In general, public media, forming an environmental committee in the city governorate, forming NGOs with the aim of holding training courses, cooperation of the city environmental organization with the municipality to collect stray dogs and sterilize them, cooperation of relevant organizations with the health network organization to vaccinate stray dogs to reduce epidemics illnesses, insuring gardens (facilities and products), insuring livestock (sheep and goats) are approaches to mitigate human-wildlife conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Evaluation
 • Qualitative Content Analysis
 • Conflict
 • Wildlife
 • Robat Karim
 1. Madden, F., 2004. Creating coexistence between humans and wildlife: global perspectives on local efforts to address human wildlife conflict. Human Dimensions of Wildlife. 9: 247-257.
 2. Shamkhi, T., 2011. Laws and Management of Natural Resources (Forests and Rangelands), University of Tehran Press. No. 3053. 468 p. (In Persian)
 3. Madison, J.S., 2008. Yosemite national park: the continuous evolution of human black bear conflict management. Human Wildlife Conflicts. 2(2): 160-167.
 4. Conover, M.R., 2008. Why are so many people attached by predator? http://digitalcommons.unl.edu/hwi.Version 1/1/2008.
 5.  ICIMOD. 2019. Reconciling Human-Wildlife Interface in the Kangchenjunga Landscape. Landscape Journey & Regional Dialogue for Action, ICIMOD, Kathmandu (2019), Unpublished workshop proceedings.
 6. Boitani, L., 2000. Action plan for the European wolves. Nature and Environment (Strasbourg, France). 113: 1-86.
 7. Zamani, N. and Tarahi, R., 2018. The impacts of environmental education on reducing human-wildlife conflict: A Case study Khaeez protected area. Journal of animal Environmental. 9(4): 29-40. (In Persian)
 8. Zamani, N.; Hatami, J.; Shobeir, S.M. and Kaboodvandpour, Sh., 2020. The impacts of environmental education on reducing human-wildlife conflict. Journal of animal Environmental. 12(1): 31-40. (In Persian)
 1. Su, K.; Ren, J.; Yang, J.; Hou, Y. and Wen, Y., 2020. Human-Elephant Conflicts and Villagers’ Attitudes and Knowledge in the Xishuangbanna Nature Reserve, China, International Journal of Environmental Research and Public Health. 17: 8910; doi:10.
 2. Shaffer, L.; Khadka, K.; Van Den Hoek, J. and Naithani, K., 2019. Human-Elephant Conflict: A Review of Current Management Strategies and Future Directions. Frontiers in Ecology and Evolution. 6:235.
 3. Sedhain, J. and Adhikary, A., 2016. Human-Rhino Conflict: Local People's Adaptation to Impacts of Rhino. Journal of Forest and Livelihood. 14(1).
 4. Shaner, P. and Sharma, H., 2016. The wild boar as a driver of human-wildlife conflict in the protected park lands of Nepal. European Journal of Wildlife Research. 62(1).
 5. Kumar, K.; Mathialagan, P.; Chinnaiyan, M. and Sankaralingam, G., 2020. Human-Wild Pig Conflict: A Case Study in Tamil Nadu State of India. International Journal of Science, Environment and Technology. 9(1).
 6. Asadollahi, M.; Ahmadzadeh, F. and Mahmoudi, H., 2020. The status of farmers' conflict with wildlife in Mazandaran province. Journal of animal Environmental. 12(4): 153-160. (In Persian)
 7. Athreya, V. and Belsare, A., 2007. Human-Leopard Conflict Management Guidelines, Maharashtra State Forest Department.
 8. Yaqub, A. and Kamran, M., 2020. Survey of human-leopard (Panthera Pardus) conflict in Ayubia National Park. Journal of Bioresource Management. 7(1):39-46.
 9. Lubis, M.; Pusparini, W.; Prabowo, S.; Marthy, W.; Tarmizi, Andayani, N. and Linkie, M., 2020. Unraveling the complexity of human–tiger conflicts in the Leuser Ecosystem, Sumatra. Animal Conservation. 23(6).
 10. Goodrich, J., 2010. Human–tiger conflict: A review and call for comprehensive plans. Integrative Zoology. 5: 300-312.
 11. Blackburn, S.; Hopcraft, J.; Ogutu, J.; Matthiopoulos, J. and Frank, L., 2016. Human–wildlife conflict, benefit sharing and the survival of lions in pastoralist community based conservancies. Journal of Applied Ecology. 53(4):
  1-11.
 12. Bauer, H.; Iongh, H. and Sogbohossou, E., 2010. Assessment and mitigation of human-lion conflict in West and Central Africa. Mammalia. 74(4): 363-367.
 13. Farhadinia, M.S.; Mohammadi Moghanaki, A. and Ekrami, B., 2019. Guide to managing conflict between humans and large carnivores in Iran. Fanoos Andisheh Publications, Qom. 324 p.
 14. Heemskerk, S.; Johnson, A.; Hedman, D.; Trim, V.; Lunn, N.; McGeachy, D. and Derocher, E., 2020. Temporal dynamics of human-polar bear conflicts in Churchill, Manitoba. Global Ecology and Conservation. 24 p.
 15. Behdarvand, N.; Kaboli, M.; Ebrahimpour, R. and Jabbarian Amiri, B., 2012. Prediction of environmental hazards and application of risk maps to wolf (Canis lupus) attacks on human in Hamedan province. Journal of animal Environmental. 5(1): 85-94. (In Persian)
 16. Hosseini Zavarei, F.; Mohammadi Moqanaki, E.; Farhadinia, M.S.; Sohrabinia, S.; Jafarzadeh, F. and Sharbafi, E., 2016. Wolf depredation of livestock and its impact on local people's attitude and economy in Anguran Wildlife Refuge, Zanjan province. Journal of animal Environmental. 7(4): 21-30. (In Persian)
 17. Ambarli, H., 2019. Analysis of wolf–human conflicts: implications for damage mitigation measures. European Journal of Wildlife Research. https://doi.org/10.1007/ s10344-019-1320-4.
 18. Olson, E.; Van Deelen, T.; Wydeven, A. and Ventura, S., 2015. Characterizing wolf-human conflicts in Wisconsin, USA. Wildlife Society Bulletin. 39(4).
 19. Tobgay, S.; Wangyel, S. and Dorji, K., 2019. Impacts of crop raiding by wildlife on communities in buffer zone of Sakteng Wildlife Sanctuary, BhutanInt. J. Scientific Res. Manage. 7(4): 129-135.
 20. Karmacharya, R., 2004. Failing forests, fleeting flagship. Habitat Himalaya. 8(1): 1-4.
 21. Marvi Mohajer, M.R., 2006. University of Tehran Press. No. 2709, 385 p. (In Persian)
 22. Abdullahi, S.; Mohammadi, H. and Nosrati, S.M., 2013. Investigation of the situation of wildlife damage in Iran. Environmental Science and Bioengineering. 0(52): 51-57. (In Persian)
 23. Bath, A.J., 2009. Working with people to achieve wolf conservation in Europe and North America. In: A new era for wolves and people: wolf recovery, human attitudes, and policy. Edited by Musiani, M.; Boitani, L. and Paquet, P. University of Calgary Press. Canada. 173-199.
 24. Hosseini Zavarei, F.; Farhadinia, M.S.; Beheshti-Zavareh, M. and Abdoli, A., 2013. Predation by grey wolf on wild ungulates and livestock in central Iran. J Zool. 290(2): 127-134.
 25. Sharma, P.; Chettri, N.; Uddin, K.; Wangchuk, K.; Joshi, R.; Tandin, T.; Pandey, A.; Gaira, K.; Basnet, K.; Wangdi, S.; Dorji, T.; Wangchuk, N.; Chitale, V.; Uprety, Y. and Sharma, E., 2020. Mapping human‒wildlife conflict hotspots in a transboundary landscape, Eastern Himalaya. Global Ecology and Conservation. 24: e01284.
 26. Vasilios, L.; Vasileios, J.; Kontsiotis, M.; Georgari, K. and Baltzi, I., 2017. Public acceptance of management methods under different human–wildlife conflict scenarios. Science of the Total Environment. 579: 685-693.
 27. Asgari, M.; Abdi, E. and Alizadeh Shabani, A., 2021. Assessing Road kills rate of animals in countryside (Case study: Southern ring road of Robat Karim town). Journal of animal Environmental. 13(4): 21-30. (In Persian)
 28. Sepu´ lveda, M.; Singer, R.; Silva-Rodrı´guez, E.; Stowhas, P. and Pelican, K., 2014. Domestic Dogs in Rural Communities Around Protected Areas: Conservation Problem or Conflict Solution? 9(1).
 29. Tahmasebi, M., 1398. Study of relationships with pets (dogs) and transmission of digestive parasites of dogs to humans (Case study of Kermanshah), International Conference on Agricultural Sciences, Environment, Urban and Rural Development. https://civilica. com/doc /924435. Payame Noor University (all centers together), Payame Noor University, International Center of Georgia. May 15, 2017. (In Persian)
 30. Silva-Rodriguez, E.A. and Sieving, K.E., 2011. Influence of care of domestic carnivores on their predation on vertebrates. Conserv Biol. 25: 808-815.
 31. Baharie Yazdi, M.; Pourmahdi Borujeni, M.; Mosallanejad, B. and Gharibi, D., 2018. Seropervalence and risk factors of canine ehrlichiosis in urban and rural dogs in Ahvaz. Iranian Veterinary Journal. 14(3): 5-13. (In Persian)
 32. Vanak, A.T. and Gompper, M.E., 2009. Dogs Canis familiaris as carnivores: their role and function in intraguild competition. Mammal Rev 39: 265-283.
 33. Delavar, A., 1383. Theoretical and practical foundations of research. Rashad Publications. (In Persian)
 34. Karimi, S. and Nasr, R., 2012. Methods of analyzing interview data. Research grade in humanities. 4(1): 94-71. (In Persian)
 35. Sharma, G., 2017. Pros and cons of different sampling techniques. International journal of applied research. 3(7): 749-752.
 36. Aqnum, M.; Asgari, M.; Biranvand, A.; Atefi Hemmat, M. and Etemad, E., 2016. Strengths and weaknesses of forestry projects in the forests of northern Iran, National Conference on Forest Landscape; Management Transformation. October 2016, Karaj, Faculty of Natural Resources, University of Tehran. (In Persian)
 37. Iman, M.T. and Noshadi, M.R., 2011. Qualitative content analysis. Research Journal. 3(2): 15-44. (In Persian)
 38. Adel Mehraban, M., 2015. A review of qualitative content analysis and its application in research. Isfahan University of Medical Sciences and Health Services Publications. 148 p. (In Persian)
 39. Mayring, P., 2000. Qualitative Content Analysis. Forum Qualitative Social Research. 1(2): 10.
 40. https://www.amar.org.ir
 41. Ashuri, M., 2013. Robat Karim; Research in History and Culture. Arman Negar Publications. First Edition. 513 p. (In Persian)
 42. Tug, S., 2005. Conflicts between humans and wolf: a study in bozdag, Konya province, Master thesis. Department of Biology. The Graduate School of Natural and Applied Science of Middle East Technical University. 1-55.
 43. Treves, A. and Karanth, K.U., 2003. Human carnivore conflict and perspectives on carnivore management worldwide. Biological conservation. 17(6): 1491-1499.