شاخص‌‌های زیست‌‌سنجی گوسفند زل مازندران به عنوان یک نژاد منحصر به فرد در کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف ثبت و معرفی شاخص ­های زیست­ سنجی گوسفند نژاد زل، بر روی تعدادی از گله ­های دامداران ساکن در روستاهای اطراف شهرستان­ های استان مازندران انجام شد. رکوردبرداری از وزن زنده، زیست سنجی بدن، تولید و ترکیبات شیر و پشم، در طول یک سال به طور تصادفی از 200 رأس گوسفند ماده و 20 رأس قوچ صورت گرفت. براساس نتایج به دست آمده از زیست سنجی بدن 200 رأس میش­، وزن زنده میش 4/78±33/8 کیلوگرم، اندازه دور سینه 7/01±82/6 سانتی­ متر، طول بدن 3/76±41/4 سانتی­ متر، ارتفاع بدن 4/69±63/8 سانتی­ متر و طول دم 4/02±24/5 سانتی­ متر بود. مقدار تولید شیر روزانه 170±700 گرم با ترکیبات چربی 1/56±4/3، پروتئین 0/59±4/9 و لاکتوز 0/49±4/7 درصد بود. مقدار تولید پشم سالانه یک رأس میش 0/30±1700 گرم، با طول دسته پشم 2/33±10 سانتی­ متر، قطر 2/68±34/7 میکرون و راندمان 5/78±64/2 درصد تعیین شد. میانگین وزن تولد بره ­های نر و ماده 0/4±2/9 کیلوگرم، وزن شیرگیری بره ­ها 3/4±13/1 کیلوگرم و افزایش وزن روزانه بره ­ها از تولد تا شیرگیری 34±130 گرم بود. میانگین وزن زنده، دورسینه، طول بدن، ارتفاع از جدوگاه و طول دم در قوچ ­ها به ترتیب 65/5 کیلوگرم، 87/89، 50/5، 65/4 و 22 سانتی متر بود.     

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The biometrics of Mazandaran Zel sheep as unique sheep breed of Iran

نویسندگان [English]

 • Nader Papi
 • Seyyed Javad Alimohamadi
Animal Science Research Institute of IRAN, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to register and introduce the biometric indicators of the Zel sheep on some flock of stockbreeder who were inhabit Mazandaran villages. The live weight, body biometric, milk and its composition, and fleece of 200 ewes and 20 rams was recorded during one year randomly. Based on results of ewe biometric traits, these values were recorded; live weight 33.8±4.78 kg, chest circumference 82.6±7.01 cm, body length 41.4±3.76 cm, body height 63.8±4.69 cm, and tail 24.5±4.02 cm. the values of milk daily quantity, fat, protein, and lactose were 700±170.3, 4.3±1.56, 4.9±0.59, and 4.7±0.49 respectively. The recorded traits of ewe fleece weight, staple, diameter and efficiency were; 1700±0.30 gr, 10±2.33 cm, 34.7±2.68 mic, and 64.2±5.78 percent. The lambs birth weight, weaning weight, and daily gain weight to weaning for male and female mean, were 2.9 kg, 13.100 kg, and 130 gr respectively. The live weight, chest circumference, body length, body height, and tail length of Rams were 6505 kg, 88, 50.5, 65.4 and 22 cm respectively.                

کلیدواژه‌ها [English]

 • Body height
 • Mazandaran province
 • Biometric
 • Zel sheep
 1. Hiemstra, S.J.; Martyniuk, E.; Duchev, Z.I. and Begemann, F., 2014. European Gene Bank Network for Animal Genetic Resources (EUGENA) Proceedings, 10th World Congress of Genetics Applied to Livestock Production.,10th WCGALP, Vancouver, Canada.
 2. National Research Council (NRC). 1993. Managing Global Genetic Resources: Livestock. National Academy Press, Washington, D.C.
 3. Moneam, M. and Dokhanchi, S., 1984. Identification project of Iranian native sheep: kind sheep. Research Journal 47. National Animal Husbandry Research Institute. Agricultural Research and Natural Resources Organization, Ministry of Agriculture. (In Persian)
 4. Moneam, M.; Ismaili Rad, A. and Dokhanchi, S., 1988. Results of the Iranian Indigenous Sheep Identification Project: Moghani Sheep. Research Journal 56. National Animal Husbandry Research Institute. Agricultural Research and Natural Resources Organization, Ministry of Agriculture. (In Persian)
 5. Reisianzadeh, M. and Farzad, A., 1996. Identification of Qaragol sheep in Khorasan. Natural Resources and Livestock Research Center of Khorasan Province. (In Persian)
 6. Alipour, M.; Khazab, M.; Asadi Moghadam, R. and Nooruzian, H., 1995. Karyotype determination and chromosomal identification of native sheep of Baluchi, Kurdish and Qarahgol breeds. Master Thesis in Animal Science, Faculty of Agriculture, Karaj Azad University. (In Persian)
 7. Vatankhah, M., 1996. Estimation of genetic parameters of reproductive traits in Lori Bakhtiari sheep. Master Thesis in Animal Science, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology. (In Persian)
 8. Sargolzaei, M., 1997. Genetic and environmental trends of some production traits in Lori Bakhtiari sheep. Master Thesis in Animal Science, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology. (In Persian)
 9. Tavaklian, J., 1999. A view on the genetic resources of livestock and poultry in Iran. Animal Science Research Institute of the Ministry of Jihad Sazandegi. (In Persian)
 10. Agricultural Statistics. 2017. Ministry of Jihad Agriculture, Deputy of Planning and Economy, Information and Communication Technology Center. 2: 401 p. (In Persian)
 11. Kianzad, M.R., 2011. Increasing the yield of Zell sheep under centralized (industrial) breeding system. Ministry of Agricultural Jihad, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Animal Science Research Institute. Final report of the research project, registration number: 39250. (In Persian)
 12. Savar Sofla, S. and Mokhtarpour, G.R., 2014. Determining goals and breeding program for Zel sheep. Ministry of Agricultural Jihad, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Animal Science Research Institute. Final Report, Registration Number: 44980. (In Persian)