آینده پژوهی صنعت دامداری استان خراسان رضوی با استفاده از رویکرد عدم قطعیت بحرانی و تکنیک DEMATEL-MOORA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، قزوین، ایران

3 دانشکده مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

صنعت دامداری به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های زراعت در سطح جهانی از رشد چشم‌گیری برخوردار بوده و کارآفرینی آن در اشتغال‌زایی، ایجاد ارزش ‌افزوده، تغذیه بشر، سلامت انسان و جامعه و به طور کلی نقش بی بدیل آن در اقتصاد باعث گشته همواره مورد توجه دولت‌ها قرار گیرد. این صنعت در کشور ما علی‌رغم حمایت‌های تعریف شده در قوانین، هم‌چنان از نبود زیرساخت‌ها، عدم مدیریت منسجم و پایدار، سطحی‌نگری به مسائل پایه‌ای و کلان و فقدان اولویت‌بندی در برنامه‌ریزی‌ها در تنگنا بوده و فعالان را با نوعی ابهام نسبت به آینده کاری مواجه نموده است، درحالی که با سرمایه‌گذاری‌های فعلی، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه و امکانات موجود می توان با اصلاح زیرساخت‌ها، حمایت‌های تسهیلاتی و اعتباری از سوی دولت و فرهنگ ‌سازی، جهت منحنی را به سمت رشد و تعالی بیش تر سوق داد. لذا برنامه ریزی صحیح در این حوزه نیازمند اتخاذ تصمیمات راهبردی و آینده نگارانه است. بدین منظور از رویکرد آینده پژوهی برای تدوین سناریوهای آینده صنعت دامداری استان خراسان رضوی استفاده شد و از روش عدم قطعیت بحرانی، که یکی از تکنیک های متداول برای استخراج عوامل کلیدی است، استفاده شد. در مرحله بعدی برای تعیین اثرات متقابل شاخص های کلیدی از روش دیمتل استفاده شد.سناریوهای تحقیق حاضر براساس دو عامل سیاست های کلان دولت و اوضاع جوی تدوین شدند که عبارت اند از سناریوی 1، سناریوی 2، سناریوی 3 و سناریوی 4. در نهایت، با به کارگیری روش مورا، محتمل ترین سناریو که سناریوی 4 است تعیین گردید، که در این سناریو هم میزان نزولات جوی کاهش یافته و هم سیاست‌های کلان دولت به سمت بهینگی و بهره ور بودن حرکت نمی کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Future Study of Livestock Industry in Khorasan Razavi Province using the Critical Uncertainty Approach and the DEMATEL-MOORA Technique

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Fathi 1
 • Somayeh Razi moheb saraj 1
 • Mahdi Nasrollahi 2
 • Mohammad Hasan Maleki 3
1 Department of Industrial and Financial Management, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
2 Department of Industrial Management, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
3 Faculty of Management, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Livestock industry as one of the sub-sectors of agriculture in the world has a significant growth and its entrepreneurship in job creation, value creation, human nutrition, human and community health and in general its irreplaceable role in the economy has always attracted the attention of governments. In our country, despite the protections defined in the laws, this industry is still in a tight spot due to the lack of infrastructure, lack of coherent and sustainable management, superficiality of basic and macro issues and lack of prioritization in planning, and has faced activists with some ambiguity about the future. While with the current investments, capacities and potentials and existing facilities, it is possible to lead the curve to more growth and excellence by reforming the infrastructure, facilities and credit support from the government and culture building. Therefore, proper planning in this area requires strategic and forward-looking decisions. For this purpose, Future Study approach was used to formulate future scenarios for the livestock industry in Khorasan Razavi province and the critical uncertainty method, which is one of the common techniques for extracting key factors, was used. In the next step, DEMATEL method was used to determine the interactions of key indicators. The scenarios of the present study were developed based on two macro-policies of government and climate which are scenario 1, scenario 2, scenario 3 and scenario 4. Finally, Using the Moora method, the most probable scenario, which is scenario 4, was determined, in which both the amount of precipitation is reduced and the government's macro-policies do not move towards optimism and productivity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Future Study
 • Scenario Planning
 • Critical Uncertainty Approach
 • DEMATEL
 • MOORA
 1. Fathi, M.R., Maleki, M.H. and Moghaddam, H., 2018. Futures investment and financing of rail transportation industry (machinery and equipment). Journal of Management Future Research. 29(113): 33-53. (In Persian)
 2. Barlas, Y., 2009. System dynamics: Systemic feedback modeling for policy analysis. System Dynamics. 1-68.
 3. Godet, M., 2010. Future memories. Technological Forecasting and Social Change. 77(9): 1457-1463.
 4. Nyiri, L., 2003. Foresight as a Policy-making Tool. Technology foresight for organizers. 8-12.
 5. Alizadeh, M., 2018. Planning for the future in a world with uncertainty (written by Peter Schwartz). Future Research Center of Defense Sciences and Techniques, Tehran. (In Persian)
 6. Alipour, M., Hafezi, R., Amer, M. and Akhavan, A.N., 2017. A new hybrid fuzzy cognitive map-based scenario planning approach for Iran's oil production pathways in the post–sanction period. Energy. 135: 851-864.
 7. Chambers, I., Costanza, R., Zingus, L., Cork, S., Hernandez, M., Sofiullah, A. and Kubiszewski, I., 2019. A public opinion survey of four future scenarios for Australia in 2050. Futures. 107: 119-132.
 8. Spaniol, M.J. and Rowland, N.J., 2019. Defining scenario. Futures & Foresight Science. 1(1): 1-13.
 9. Moshiri, S. and Moulai Hashjin, N., 2000. An introduction to the economy of nomads in Iran, Qomesh Publications, Tehran University Publications. 232 p. (In Persian)
 10. Ziari, K., 2018. Principles and methods of logic planning. University of Tehran Publishing Institute. 222 p. (In Persian)
 11. Moradnia, B., 2005. Livestock breeding, production, employment and food security, technical, economic, educational and news monthly of Iran's livestock breeders. 12. (In Persian)
 12. Yuan, Z., Ji, J., Sheng, H., Jiang, S., Chen, T., Liu, X. and Zhang, L., 2019. Animal based diets and environment: Perspective from phosphorus flow quantifications of livestock and poultry raising in China. Journal of environmental management. 244: 199-207.
 13. Debartin, D., 1997. Economics of agricultural production; Translated by Mohammad Qoli Mousinejad and Reza Najarzadeh. Tarbiat Modares University Publications. (In Persian)
 14. Akbari, , Zahedi keyvan, M. and Monfarediyan, M., 2008.  Study Efficiency Performance Animal Husbandry Industry in Country (Approach: Interval Data Envelopment Analysis. The Economic Research. 8(3): 141-160. (In Persian)
 15. Mahdavi Esmailabadi, M. and Mohammad Rezaei R., 2009. Comparative analysis of technical efficiency studies of Iran's agricultural sector. Commercial studies. 40: 99-113. (In Persian)
 16. Golmohammadi, F., Shahi Karimoi, A. and Sarani, V., 2016. Assessment of the educational-promotional needs of dairy cattle breeders in Islamieh city of South Khorasan province. The third international conference on sustainable development, strategies and challenges with a focus on agriculture, natural resources, environment and tourism. 7-9, Tabriz, Iran.
 17. Abdullahzadeh, Gh., Jamshidi Kohsari, A., Hosseini Almadani, S.H. and Sharifzadeh, M.Sh., 2017. The effectiveness of credits on the development of livestock breeding businesses in Jafarabad district of Qom province. Journal space economy & rural development. 6(19): 1-18. (In Persian)
 18. Rojas-Downing, M.M., Nejadhashemi, A.P., Harrigan, T. and Woznicki, S.A., 2017. Climate change and livestock: Impacts, adaptation, and mitigation. Climate Risk Management. 16: 145-163.
 19. Hansen, J., Hellin, J., Rosenstock, T., Fisher, E., Cairns, J., Stirling, C. and Campbell, B., 2019. Climate risk management and rural poverty reduction. Agricultural Systems. 172: 28-46.
 20. Biglari, T., Maleksaeidi, H., Eskandari, F. and Jalali, M., 2019. Livestock insurance as a mechanism for household resilience of livestock herders to climate change: Evidence from Iran. Land Use Policy. 87: 104043.
 21. Karmic, V., Karami, E., and Keshavarz, M., 2018. Vulnerability and adaptation of livestock producers to climate variability and change. Rangeland ecology & management. 71(2): 175-184.
 22. Shahnoushi, N., Daneshvar, M., Tabaraee, M., Shabanzadeh, M. and Akbari, M., Survey of the effect using of graduates of agriculture (livestock science) on the total productivity of factors of production (TFP) in dairy of Khorasan Razavi's Province. Journal of Agricultural economics and development. 20(79): 89-112. (In Persian)
 23. Dourandish, A., Nikoukar, A., Hosseinzadeh, M. and Lavshabi, A., 2013. Estimating Multi-Output Technical Efficiency for the Dairy Farms of the Northern Khorasan Province (Applying Stochastic Production and Stochastic Distance Frontiers). Economics and Agricultural Development (Agricultural Sciences and Industries). 27(2): 114-122. (In Persian)
 24. Sayah Mofazali, A. and Asadi, A., 2016. A review of theoretical foundation and key concepts of futures studies regards to development of implementation framework of futures studies. Journal of Future Management Studies. 26(112): 15-26. (In Persian)
 25. Gohari far, M., Azar, A. and Moshabbaki, A., 2015. Futures study; presenting future image of organization using scenario planning: A study on Statistical Center of Iran. Iranian journal of management sciences. 10(38): 36-65. (In Persian)
 26. Maleki, H. and M Fathi, M.R., 2017. Future Study of Decision Models in Business Using Scenario Planning Approach. Journal of Future Management Studies. 28(108): 33-50. (In Persian)
 27. Fathi, M.R., Maleki, M.H. and Rezvani Asl, V., 2018. Future Study of Investment in the Housing Industry in Iran Using Scenario Planning Approach and Cross-Impact Matrix. Journal of Management Future Research. 28(111): 11-28. (In Persian)
 28. Kordi, M., Naserian, A. and Gilani, A., 2016. Challenges and opportunities for sustainable development in Iran's animal husbandry industry. The 11th National Congress of Pioneers of Progress. (In Persian)
 29. Batrouni, M., Bertaux, A. and Nicolle, C., 2018. Scenario analysis, from Big Data to black swan. Computer Science Review. 28: 131-139.
 30. Honari, M.T., Mirfakhraddini, S.H., Dehghan Dehnavi, H. and Totonchi, J., 2020. The Role of Environmental Impacts on the Sustainable Green Supply Chain (Case Study: Iranian ceramic and tile industries). Journal of Animal Environmental. 12(1): 443-452. (In Persian)
 31. Valyani,, Feghhi Farahmand, N. and Iranzadeh, S., 2020. Providing a Hybrid Model for Environmental Risk Assessment in Mazandaran Province Using DEMATEL and Taguchi Loss Function. Journal of Animal Environmental. 12(1): 41-48. (In Persian)
 32. Shakerian, M., Choobineh, A., Jahangiri, M., Alimohammadlou, M. and Nami, M., 2019. Introducing a new model for individual cognitive factors influencing human error based on DEMATEL approach. Iranian Journal of Ergonomics. 6(4): 66-74. (In Persian)
 33. Du, Y.W. and Zhou, W., 2019. New improved DEMATEL method based on both subjective experience and objective data. Engineering Applications of Artificial Intelligence. Vol. 83, pp: 57-71.
 34. Sahu, A.K., Mahapatra, S.S., Chatterjee, S. and Thomas, J., 2018. Optimization of surface roughness by MOORA method in EDM by electrode prepared via selective laser sintering process. Materials Today: Proceedings. 5(9): 19019-19026.