بررسی فیلوژنی و زمان اشتقاق گونه های کلاد Neogastropoda در آب های خلیج فارس

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی : 64199-43175

2 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 73133-19879

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

چکیده

کلاد Neogastropoda یکی از راسته‌ های زیررده Caenogastropoda از رده شکم‌ پایان می‌باشد. خانواده ‌هایی از این کلاد در آب‌ های جنوبی ایران حضور دارند که در این بررسی برای اولین بار به مقایسه‌ های فیلوژنی آن‌ ها و نیز تخمین زمان اشتقاق آن‌ ها پرداخته شد. به این منظور نمونه‌ برداری در سال‌ های 1392 و 1393 در سواحل صخره‌ ای خلیج‌ فارس صورت گرفت. DNAنمونه‌ ها پس از شناسایی مورفولوژیک، استخراج شد، قطعه ژنی زیر واحد I سیتوکروم اکسیدازI(COI) و S rRNA16 تکثیر و سپس توالی‌ یابی گردید. با استفاده از نرم‌ افزارهایPAUP و BEASTآنالیزهای فیلوژنی انجام شد و درخت‌ های فیلوژنی Maximum Parsimony و Bayesianرسم گردید. در مجموع تعداد 7 توالی COI و 3 توالی S16 متعلق به 4 گونه از این کلاد به‌ دست آمد که این توالی‌ ها برای اولین بار از منطقه شمالی خلیج ‌فارس گزارش می‌ شوند. نتایج نشان داد که اعضاء کلاد Neogastropoda حاضر در خلیج فارس، در اواسط دوران ائوسن [1] اشتقاق یافته اند،  به‌ طوری که قدمت نیای مشترک کلاد Neogastropoda در این مطالعه در حدود 47 میلیون سال پیش تخمین زده شد. هم چنین بررسی‌ ها کلاد Neogastropoda را یک کلاد مونوفیلتیک معرفی کرد.
[1] Eocene

کلیدواژه‌ها