بررسی فیلوژنی و زمان اشتقاق گونه های کلاد Neogastropoda در آب های خلیج فارس

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی : 64199-43175

2 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 73133-19879

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

چکیده

کلاد Neogastropoda یکی از راسته‌ های زیررده Caenogastropoda از رده شکم‌ پایان می‌باشد. خانواده ‌هایی از این کلاد در آب‌ های جنوبی ایران حضور دارند که در این بررسی برای اولین بار به مقایسه‌ های فیلوژنی آن‌ ها و نیز تخمین زمان اشتقاق آن‌ ها پرداخته شد. به این منظور نمونه‌ برداری در سال‌ های 1392 و 1393 در سواحل صخره‌ ای خلیج‌ فارس صورت گرفت. DNAنمونه‌ ها پس از شناسایی مورفولوژیک، استخراج شد، قطعه ژنی زیر واحد I سیتوکروم اکسیدازI(COI) و S rRNA16 تکثیر و سپس توالی‌ یابی گردید. با استفاده از نرم‌ افزارهایPAUP و BEASTآنالیزهای فیلوژنی انجام شد و درخت‌ های فیلوژنی Maximum Parsimony و Bayesianرسم گردید. در مجموع تعداد 7 توالی COI و 3 توالی S16 متعلق به 4 گونه از این کلاد به‌ دست آمد که این توالی‌ ها برای اولین بار از منطقه شمالی خلیج ‌فارس گزارش می‌ شوند. نتایج نشان داد که اعضاء کلاد Neogastropoda حاضر در خلیج فارس، در اواسط دوران ائوسن [1] اشتقاق یافته اند،  به‌ طوری که قدمت نیای مشترک کلاد Neogastropoda در این مطالعه در حدود 47 میلیون سال پیش تخمین زده شد. هم چنین بررسی‌ ها کلاد Neogastropoda را یک کلاد مونوفیلتیک معرفی کرد.
[1] Eocene

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phylogeny and divergence time of Neogastropoda in The Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Mona Izadian 1
  • Hossein Zolgharnein 1
  • Mohammad Bagher Nabavi 1
  • Aria Ashja Ardalan 2
  • Siamak Yousefi Siahkalroodi 3
1 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science, Khorramshahr University of Marine Science and Technology
2 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University North Tehran Branch
3 Department of Biology, Faculty of Biolobical Science, Varamin- Pishva Branch, Islamic Azad University Varamin, Iran
چکیده [English]

Neogastropoda is one of Caenogastropoda’s orders belongs to Gastropoda class. There are some families of this clade in the Persian Gulf. The phelogeny and divergence time of them have been studied for the first in the northern rocky coastal zones of Persian Gulf during years 2013 and 2014. After morphological identifications of species, DNA extraction, amplifying partial of cytochrome oxidase COI and 16S rRNA and sequencing procedure were done in the laboratory. In this study 7 COI and 3 16S sequencing belonging to 4 species were measured. Also, phylogeny analyses with drawing phylogeny trees of Maximum Likelihood, Maximum Parsimonyand Bayesian were done using MEGA6, PAUPand BEAST softwares. Results showed that the members of Neogastropods in the Persian Gulf have been divergent in middle Eocene; So that their common ancestor astimatedin about 47 million years ago. In addition Neogastropoda is a monophyletic clade.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neogastropoda
  • Cytochrome Oxidase I
  • Phylogeny
  • Divergence time
  • Persian Gulf