اثر سطوح مختلف متیونین و تورین جیره بر خصوصیات بیوشیمیایی سرم خون تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus, Borodin, 1897) تغذیه شده با جیره حاوی سطوح بالای پروتئین گیاهی

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

چکیده

استفاده از منابع پروتئین گیاهی به جای پروتئین حیوانی در جیره ماهی، می‌ تواند به کاهش هزینه غذا و رفع محدودیت‌ های دسترسی به پروتئین حیوانی کمک نماید. با این حال، اثر استفاده از منابع گیاهی بر ماهی باید بررسی گردد تا مشخص شود چه تاثیری بر فیزیولوژی ماهی دارند. در این تحقیق، اثر سطوح مختلف تورین و متیونین جیره بر شاخص‌ های بیوشیمیایی سرم خون تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus, Borodin, 1897 ) تغذیه شده با جیره حاوی سطوح بالای پروتئین گیاهی (آرد سویا و گلوتن گندم)، مطالعه شد. به این منظور، دو آزمایش مجزا انجام شد. در آزمایش اول، ماهیان با جیره‌ های حاوی 1/6-0/05 درصد تورین و 0/84 درصد متیونین تغذیه شدند. در آزمایش دوم، ماهیان با چهار جیره آزمایشی حاوی سطوح مختلف تورین (0/04 و 0/15 درصد) و متیونین (0/7 و 0/92 درصد) تغذیه شدند. پس از شش هفته تغذیه با جیره‌ های فوق، سطوح گلوکز، کلسترول، تری گلیسرید، پروتئین کل، آلبومین و گلبولین سرم خون ماهیان در تیمارهای مختلف اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که تورین باعث کاهش سطوح سرمی کلسترول و تری گلیسرید گردید. هم چنین، کمبود تورین یا متیونین جیره باعث افزایش سطح گلوکز سرم گردید. تورین و متیونین به طور معنی داری بر سطوح پروتئین کل، آلبومین و گلبولین سرم ماهیان تاثیر گذاشت (0/05<P). نتایج حاکی از این است که تورین و متیونین اثر متقابلی بر خصوصیات بیوشیمیایی سرم تاس ماهی ایرانی دارند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary taurine and methionine on blood serum lipids, glucose and proteins levels in Persian sturgeon (Acipenser persicus, Borodin, 1897) fed plant-based diets

نویسندگان [English]

  • Seyed Morteza Hosseini
  • Seyed Abbas Hosseini
  • Mohammad Sudagar
چکیده [English]

Application of plant protein resource rather than animal protein in fish diet can help to suppress the feed costs and to eliminate the limitation of animal protein availability. However, the effect of plant protein should be investigated on fish to determine any effect on whole physiology. The effect of dietary taurine and methionine was investigated in Persian sturgeon (Acipenser persicus) fed high plant (soybean meal, wheat gluten) diets. Two separate experiments were conducted. In the experiment 1, the fish were fed diets with constant methionine but 0.05-1.6 % taurine levels. In the experiment 2, the fish were fed with diets containing different methionine (optimal and sub-optimal) and taurine (low and high) levels. After six week feeding, serum glucose, cholesterol, triglyceride, total protein, albumin and globulin levels were determined. The results showed that taurine caused decrease in serum cholesterol and triglyceride levels in the fish. Also, shortage of either taurine or methionine resulted in increase in serum glucose. There was a significant effect of taurine and methionine on serum total protein, albumin and globulin levels (P<0.05). It is concluded that taurine and methionine had interaction effect on serum biochemical characteristics in Persian sturgeon. The possible mechanisms involving in the observed changes were discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian sturgeon
  • taurine
  • Methionine
  • Serum