اثر سطوح مختلف متیونین و تورین جیره بر خصوصیات بیوشیمیایی سرم خون تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus, Borodin, 1897) تغذیه شده با جیره حاوی سطوح بالای پروتئین گیاهی

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

چکیده

استفاده از منابع پروتئین گیاهی به جای پروتئین حیوانی در جیره ماهی، می‌ تواند به کاهش هزینه غذا و رفع محدودیت‌ های دسترسی به پروتئین حیوانی کمک نماید. با این حال، اثر استفاده از منابع گیاهی بر ماهی باید بررسی گردد تا مشخص شود چه تاثیری بر فیزیولوژی ماهی دارند. در این تحقیق، اثر سطوح مختلف تورین و متیونین جیره بر شاخص‌ های بیوشیمیایی سرم خون تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus, Borodin, 1897 ) تغذیه شده با جیره حاوی سطوح بالای پروتئین گیاهی (آرد سویا و گلوتن گندم)، مطالعه شد. به این منظور، دو آزمایش مجزا انجام شد. در آزمایش اول، ماهیان با جیره‌ های حاوی 1/6-0/05 درصد تورین و 0/84 درصد متیونین تغذیه شدند. در آزمایش دوم، ماهیان با چهار جیره آزمایشی حاوی سطوح مختلف تورین (0/04 و 0/15 درصد) و متیونین (0/7 و 0/92 درصد) تغذیه شدند. پس از شش هفته تغذیه با جیره‌ های فوق، سطوح گلوکز، کلسترول، تری گلیسرید، پروتئین کل، آلبومین و گلبولین سرم خون ماهیان در تیمارهای مختلف اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که تورین باعث کاهش سطوح سرمی کلسترول و تری گلیسرید گردید. هم چنین، کمبود تورین یا متیونین جیره باعث افزایش سطح گلوکز سرم گردید. تورین و متیونین به طور معنی داری بر سطوح پروتئین کل، آلبومین و گلبولین سرم ماهیان تاثیر گذاشت (0/05<P). نتایج حاکی از این است که تورین و متیونین اثر متقابلی بر خصوصیات بیوشیمیایی سرم تاس ماهی ایرانی دارند. 

کلیدواژه‌ها