بررسی وضعیت ذخایر میگوی پنائیده در سواحل شمال غرب خلیج فارس

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان، صندوق پستی:666

چکیده

خانواده پنائیده‌ شاخص‌ های مهمی از ذخایر میگو در سواحل خلیج فارس به ‌حساب می ‌آیند که ذخایر لاروی و تلاش صیادی (SPUE) در سال‌ های 93-1391، هم‌ چنین حداکثر تولید پایدار (MSY) و شاخص حداکثر برداشت واقعی (MCY) در دوازده سال گذشته در سواحل شمال‌ غرب خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس فراوان‌ ترین گونه ‌های لاروی پنائیده‌ قابل شناسایی شده میگوی خنجری (Parapenaeopsis stylifera) با 1806 عدد و کم ‌ترین مقدار از  Penaeus  میگوی ببری سبز (P. semisulcatus) به تعداد 181 عدد از کل نمونه ‌های برداشت شده را شامل بوده که متوسط تراکم لاروی در ده مترمربع در طول سال 250 عدد در واحد سطح مشاهده گردید، از طرف دیگر با به ‌دست آوردن میانگین شاخص تلاش صیادی بر حسب کیلوگرم بر ساعت (5/57) و میانگین حداکثر برداشت واقعی با دستور کادیما در دوازده سال گذشته (1637/99 تن در سال) و مقایسه آن با متوسط صید (1560/17 تن در سال) در طول زمان ذکر شده علی ‌رغم هماهنگی  بین میانگین‌های این دو شاخص، به ‌دلیل عدم توزیع نرمال هنوز کاهش خط صید با ضریب 0/87 در طول دوازده سال گذشته مشاهده گردید (0/01>p). 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the condition of reserves Penaeid Prawn in Northwest coasts of the Persian Gulf

نویسنده [English]

  • Shahram Forghani
Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran, P.O. Box: 666
چکیده [English]

Penaeidae family is one of important index of shrimp stores in the Persian Gulf that has been studied the larva stores and fishing effort (SPUE) between 2012-14, also studied maximum of sustainable production (MSY) and the index of maximum of real withdrawal (MCY) on twelve years ago in the northwest casts of Persian Gulf. According to this the most abundant species that identified from penaeid larva are consist of Prapenaeopsis stylifera 1806 number and lowest number of Penaeus is P.semisulcatus (green tiger shrimp) consist of 181 number of total samples that be taken that average of larval density in 10 m² observed 250 number in surface unit in during the year, on the other hand by obtaining the average index of fishing effort in terms of kilograms per hour (Kg/h) 5.57 and the average of the maximum real withdrawal with KADIMA order in the last twelve years (1637.99 ton per year) and it’s comparison with capture average (1560.17 ton per year)  in during mentioned period despite the harmony between averages of this two index, still decrease of liner trend of capture was observed with coefficient 0.87 because of lack of normal distribution during the last twelve years (P<0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reserves
  • Penaeid
  • Prawn
  • Northwest
  • Persian Gulf