تاثیر سطوح مختلف شوری بر میزان رشد و بازماندگی کرم پرتار Perinereis nuntia

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی: 1144

2 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995

3 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995

چکیده

نقش کلیدی کرم پرتار Perinereis nuntia در رسیدگی جنسی میگوهای خانواده پنائیده، اهمیت دست یابی به تکنیک زیستی تکثیر و پرورش اقتصادی این گونه  را در آبزی پروری آشکار می نماید. در تحقیق حاضر اثر چهار تیمار شوری مختلف شامل سطوح شوری 0، 10، 20 و 35 قسمت در هزار بر میزان رشد و درصد بازماندگی این گونه از کرم پرتار در یک دوره پرورشی سه ماهه بررسی شد. تعداد 480 کرم پرتار با میانگین وزن اولیه 0/020± 0/409 گرم در قالب 4 تیمار سطوح مختلف شوری و 3 تکرار، با جیره غذایی جلبک سبز انترومورفا flexuosa (Enteromorpha)Ulva به مدت 12 هفته پرورش داده شدند. نتایج آزمایش بیانگر تأثیر معنی دار سطح شوری آب بر میزان وزن نهایی و درصد بازماندگی کرم پرتار بود (0/05>P). درتیمار شوری صفر قسمت در هزار در پایان دوره آزمایشی تمامی کرم ها تلف شدند. در شوری های 20 و 35 قسمت در هزار وزن نهایی و درصد بازماندگی بیش تری نسبت به تیمار شوری 10 قسمت در هزار دیده شد (0/05>P). با توجه به بیش تر بودن وزن نهایی و درصد بازماندگی در شوری های 20 و 35 قسمت در هزار می توان بسته به شرایط کارگاه و توان دسترسی به آب شور،آب با شوری 20 تا 35 قسمت در هزار را جهت پرورش کرم پرتار Perinereis nuntia پیشنهاد نمود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of salinity on growth performance and survival rate of polychaete Perinereis nuntia

نویسندگان [English]

  • Mehrnoosh Darya 1
  • Mir Masoud Sajjadi 1
  • Iman Sourinejad 2
  • Leila Marhamatizadeh 3
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Someh sara, P. O. Box 1144
2 Department of Fisheries, Faculty of Marine and Atmospheric Sciences and Technologies, University of Hormozgan, Bandar Abbas, P. O. Box 3995
3 : Department of Marine Biology, Faculty of Marine and Atmospheric Sciences and Technologies, University of Hormozgan, Bandar Abbas, P. O. Box 3995
چکیده [English]

The vital role of polychaete Perinereis nuntia in Penaeid shrimp sexual maturation shows the Importance of biotechniques and economical culture of this species in aquaculture. In the present study, the effect of four different salinity treatments, 0, 10, 20 and 35 ppt on growth and survival rate of Perinereis nuntia was examined in a three months experimental period. A number of 480 polychaetes with average initial weight of 0.409 ± 0.020 g were cultured with Enteromorpha green algae Ulva(Enteromorpha) flexuosa diets for 12 weeks. The results indicated significant effect of water salinity on final weight and survival rate of P. nuntia. Final weight and survival rate of polychaetes cultured at 20 and 35 ppt, were significantly higher than polychaetes cultured at 10 ppt (P<0.05). All polychaetes cultured at 0 ppt (fresh water) died. The results of the present study showed that P.nuntia has the optimal growth and survival rate at 20 and 30 ppt. therefore; depending on the condition of hatcheries and availability of sea water, its recommended that cultured at 20-30 ppt this species. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polychaete Perinereis nuntia
  • Salinity
  • green algae
  • culture
  • survival