کارایی توپ های زیستی (Bioballs) بر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب، شاخص های خونی، ایمنی، استرس و عملکرد رشد تاس ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

2 موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

چکیده

ماهی استرلیاد از گونه ­های با ارزش خاویاری بوده که جمعیت آن در سال­ های اخیر کاهش یافته است. توپ زیستی به­ عنوان یک فیلتر بیولوژیکی عمل می ­کند که یک محیط برای باکتری­ هایی است که می ­توانند آمونیاک موجود در آن را حذف کنند. تحقیق حاضر به­ منظور ارزیابی تأثیر توپ ­های زیستی بر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب، عملکرد رشد و درصد بازماندگی و بهبود فاکتورهای خونی، ایمنی و کاهش استرس در تاس ­ماهی استرلیاد در مرکز تحقیقات علوم شیلاتی و فنون دریایی دکتر کیوان چمخاله طی 8 هفته انجام شد. بدین­  منظور، تعداد 150 قطعه تاس ­ماهی استرلیاد با وزن اولیه 23 گرم در 15 مخزن فایبرگلاس 500 لیتری توزیع شدند. 4 تیمار شامل تیمار 1 (سیستم پرورش مدار باز و توپ زیستی)، تیمار 2 (سیستم پرورش مدار باز و بدون توپ زیستی)، تیمار 3 (سیستم پرورش مدار بسته و توپ زیستی) و تیمار 4 (سیستم پرورش مدار بسته و بدون توپ زیستی) در 3 تکرار انتخاب شدند. طی دوره آزمایش، پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب، شاخص ­های خونی، ایمنی و استرس و نحوه عملکرد رشد اندازه ­گیری شد. در میان شاخص ­های رشد افزایش مقادیر ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه، افزایش وزن و درصد افزایش وزن در تیمارهای 1 و 3 وجود داشت که این افزایش تفاوت معنی­  داری با تیمارهای شاهد داشت (0/05>P). هم ­چنین، از لحاظ فاکتورهای خونی، تیمار 1 و از لحاظ شاخص ­های ایمنی و استرس، تیمارهای 1 و 3 دارای شرایط بهتری بودند. به ­طوری ­که کم ­ترین تعداد گلبول سفید و نوتروفیل و بیش ­ترین تعداد گلبول قرمز، هماتوکریت و MCV در تیمار 1، بیش ­ترین مقادیر ایمونوگلوبولین کل و کم ­ترین مقادیر کورتیزول، لاکتات و گلوکز در تیمارهای 1 و 3 مشاهده گردید و تفاوت معنی ­داری با تیمارهای شاهد داشتند (0/05>P). از نظر فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب، تیمار 1 دارای مقادیر بهتری نسبت به سایر تیمارها بود و مقادیر pH، NO3، NH3، NH4 و TAN دارای تفاوت معنی­ داری بود (0/05>P). علاوه بر این، تیمار 3 دارای بالاترین تعداد باکتری نسبت به سایر تیمارها می ­باشد و از اختلاف معنی ­داری برخوردار بود (0/05>P). بنابراین، می­  توان تیمارهای 1 (سیستم پرورش مدار باز و توپ زیستی) و 3 (سیستم پرورش مدار بسته و توپ زیستی) را با توجه به عملکرد آن­ ها به ­عنوان برترین تیمار انتخاب نمود. چون که باعث بهبود شرایط و افزایش کارایی سیستم پرورشی گردیدند. حتی اگر به ­طور مستقیم توسط آبزیان استفاده نشوند، وجود آن­ ها سبب بهبود شرایط زیست می ­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of bioball performance on physical and chemical parameters of water, hemological, immunogical and stress parameters and growth performance in Sterlet (Acipenser ruthenus)

نویسندگان [English]

 • Hamed MirzaeiPour 1
 • Hossein Khara 1
 • Ayoub Yousefi Jordehi 2
1 Department of Fisheries, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran
2 Caspian Sea International Sturgeon Research, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agriculture Research, Education and Extension Organization, Rasht, Iran
چکیده [English]

Sterlet is one of the most valuable species of sturgeon that its population has declined in recent years. The bioball acts as a biological filter, which is a site for bacteria that can remove ammonia. This study was done for evaluation the effect of bioballs on physical and chemical parameters of water, growth performance, survival percentage and improvement of hemological and immunological factors and stress reduction of Sterlet in Dr. Keyvan Fisheries and Marine Technology Research Center of Chamkhaleh during 8 weeks. For this purpose, 150 Sterlet with initial weight of 120 gr were distributed in 15 fiberglass tanks that their capacity was 500 liters. 4 treatments including treatment 1 opened with bioball system, treatment 2 opened without bioball system, treatment 3 closed with bioball system and treatment 4 closed without bioball system were selected in 3 replications. During the experiment, physical and chemical parameters of water, hemological and immunological parameters, stress and growth performance were measured. Among growth indices, there was an increase in FCR, SGR, BWI and %BWI in treatments 1 and 3, which was significantly different from control treatments (P<0.05). Also, treatment 1 in terms of hemological factors, and treatments 1 and 3 in terms of immunological and stress indices were better. There was the lowest number of white blood cells and neutrophils and the highest number of red blood cells, hematocrit and MCV in treatment 1. The highest amount of total immunoglobulin and the lowest values of cortisol, lactate and glucose were observed in treatments 1 and 3. These results had significant difference with control treatments (P<0.05). Treatment 1 had better values than other treatments in terms of physical and chemical factors and pH, NO3, NH3, NH4 and TAN values were significantly different (P<0.05). In addition, treatment 3 had the highest bacterial count compared to other treatments (P<0.05). Therefore, treatments 1 and 3 can be selected as the best treatment based on their performance. Because they improved the conditions and increased the efficiency of system. Their existence improves living conditions, even if they are not directly used by aquatic animals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bioball
 • Sterlet
 • Physical and chemical parameters of water
 • Hematological and immunological parameters
 • Stress
 • Growth performance
 1. Mahanand, S.S. and SrinivasaRao, P., 2012. Optimum formulation of feed for Rohu, Labeo rohita (Hamilton), with biofloc as a component. Aquaculture International. 21: 347-360.
 2. De Schryver, P., Crab, R., Defoirdt, T., Boon, N. and Verstraete, W., 2008. The basics of bio-flocs technology: The added value for aquaculture. Aquaculture. 277: 125-137.
 3. Burford, M., Thompsona, P.J., McIntoshb, R.P., Baumanb, R.H. and Pearson, D.C., The contribution of flocculated material to shrimp (Litopenaeus vannamei) nutrition in a high-intensity, zero-exchange system. Aquaculture. 232: 525-537.
 4. Bender, J., Lee, R., Sheppard, M., Brinkley, K., Philips, P., Yeboah, Y. and Wah, R.C., 2004. A waste effluent treatment system based on microbial mats for black sea bass Centropristis striata recycled water mariculture. Aquacultural engineering. 31(1-2): 73-82.
 5. Bakhshi, F., Najdegerami, E.H., Eimanim, A. and Sarvi Moghanloo, K., 2016. Effect of biofloc technology on growth performances, body composition and reduction of economic costs in intensive culture of common carp (Cyprinus carpio) juveniles. Journal of Veterinary Research. 71(2): 163-169. (In Persian)
 6. Avnimelech, Y., 2009. Biofloc technology: A practical guide book. World Aquaculture Society, Baton Rouge. Louisiana, USA. 182 p.
 7. Ray, A.J., 2012. Biofloc technology for super intensive shrimp culture. In Biofloc Technology- a practical guide book Edited by Avnimelech,, 2nd Ed. The World Aquaculture Society, Baton Rouge. Louisiana, USA. 167-188.
 8. Khanjani, M.H., 2019. Application of Biofloc technology in aquaculture with an emphasis on ornamental fish. Journal of Ornamental Aquatics. 6(2) :35-47. (In Persian)
 9. Putra, I. and dan Setiyanto, D., 2011. Pertumbuhan Dan Kelangsungan Hidup Ikan Nila (Oreochromis niloticus) Dalam Sistem Resirkulasi. Jurnal Perikanan dan Kelautan. 16)1(: 56-63.
 10. Satyani, D., Mundriyanto, H., Subandiyah, S., Chumaidi, S., Taufik, P., Slembrouck, J., Legendre, M. and dan Pouyaud, L., 2006. Teknologi Pembenihan Ikan Hias Botia (Chromobotia macracanthus Bleeker) Skala Laboratorium. Loka Riset Budidaya Ikan Hias Air Tawar, Pusat Riset Perikanan Budidaya, Badan Riset Kelautan dan Perikanan. Depok. 29 p.
 11. Alfia, A.R., Arini, E. and Elfitasari, T., 2013. Pengaruh Kepadatan Yang Berbeda Terhadap Kelulushidupan Dan Pertumbuhan Ikan Nila (Oreochromis niloticus) Pada Sistem Resirkulasi Dengan Filter Bioball. Journal of Aquaculture Management and Technology. 2(3): 86-93.
 12. Masłoń, A. and Tomaszek, J.A., 2015. A study on the use of the Bioball as a biofilm carrier in a sequencing batch reactor. Bioresource technology. 196: 577-585.
 13. Souza, D.M.D., Suita, S.M., Romano, L.A., Jr, W.W. and Ballester, E.L.C., Use of molasses as a carbon source during the nursery rearing of Farfantepenaeus brasiliensis (Latreille, 1817) in a Biofloc technology system. Aquaculture Engineering. 45: 270-277.
 14. Webster, C.C. and Lim, C.E., 2002. Nutrient requirement and feeding of finfish for aquaculture. CAB International, CABI Publishing. 418 p.
 15. Peterson, D., Vecsei, P. and Hochleithner, M., 2006. Threatened fishes of the world: Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 (Acipenseridae). Environmental Biology of Fishes. 78: 211-212.
 16. Falahatkar, B. and Efatpanah Komaee, I., 2011. Eggextraction Ofsterletsturgeon, Acipenser ruthenus, Through Surgery. Journal of Veterinary Research. 66(4): 353-349. (In Persian)
 17. Bakhshi, F., Malekzadeh Viayeh, R. and Najdegerami, E.H., The application of biofloc technology in intensive culture of Common carp (Cyprinus carpio) fingerlings. Journal of Animal Environment. 6(3): 45-53. (In Persian)
 18. Khanjani, M.H.; Sajjadi, M.M.; Alizadeh, M. and Sourinejad, A., 2016. Production and evaluation of biofloc for use in zero- water exchange rearing system . Journal of Aquaculture Development. 10(1) :33-42. (In Persian)
 19. Haghparast Radmard, M.M., Alishahi, M., Ghorbanpour, M. and Shahriari, A., 2018. Evaluation of different C/N ratios effect at intensive biofloc system on growth performance and health of Common Carp (Cyprinus carpio). Journal of Animal Environment. 10(2): 169-180. (In Persian)
 20. Crab, R., Lambert, A., Defoirdt, T., Bossier, P. and Verstraete, W., 2010. The application of bioflocs technology to protect brine shrimp (Artemia franciscana) from pathogenic Vibrio harveyi. Journal of Applied Microbiology. 109(5): 1643-1649.
 21. Suantika, G., Lumbantoruan, G., Muhammad, H. and Aditiawati, P., 2015. Performance of zero water discharge (ZWD) system with nitrifying bacteria and microalgae Chaetoceros calcitrans components in super intensive white shrimp (Litopenaeus vannamei) culture. Journal of Aquaculture Research and Development. 6: 1-6.
 22. Suantika, G., Pratiwi, M.I., Situmorang, M.L., Djohan, Y.A., Muhammad, H. and Astuti, D.I., 2016. Ammonium Removal by Nitrifying Bacteria Biofilm on Limestone and Bioball Substrate Established in Freshwater Trickling Biofilter. Poultry, Fisheries and Wildlife Sciences. 4(2): 157.
 23. Andriani, Y., Dhahiyat, Y. and Hasan, Z., 2019. The productivity of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and water quality condition in different filters in aquaponics system. Global Scientific Journals. 7(6): 591-597.
 24. Sener, E., Yıldız, M. and Savaş, S., 2006. Effect of vegetable protein and oil supplementation on growth performance and body composition of Russian sturgeon juveniles (Acipenser gueldenstaedtii) at low temperatures. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 6: 23-27.
 25. Abdi, H., Mahmoudi, N.A. and Falahatkar, B., 2018. Dietary nucleotide effects on some growth indices and carcass composition in common carp. Journal of Marine Science and Technology. 8(1-2): 22- (In Persian)
 26. Merrifield, D.L., Bradley, G., Harper, G.M., Baker, R.T.M., Munn, C.B. and Davies, S.J., 2011. Assessment of the effects of vegetative and lyophilized Pediococcus acidilactici on growth, feed utilization, intestinal colonization and health parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture Nutrition. 17(3): 73-79.
 27. Grisdale-Helland, B., Helland, S.J. and Gatlin, D.M., 2009. The effects of dietary supplementation with mannanoligosaccharide, fructooligosaccharide or galactooligosaccharide on the growth and feed utilization of Atlantic salmon (Salmo salar). Aquaculture. 283: 163-167.
 28. Torrecillas, S., Makol, A., Caballero, M.J., Montero, D., Gines, R., Sweetman, J. and Izquierdo, M.S., 2011. Improved feed utilization, intestinal mucus production and immune parameters in Sea bass (Dicentrarchus labrax) fed mannan oligosaccharides (MOS). Aquaculture Nutrition. 17(2): 223-233.
 29. Klontz, G.W., 1994. Fish Hematology. In Techniques in Fish Immunology. Edited by JS Stolen.; Fletcher T., Rowley, A.F., Kelikoff, T.C., Kaattari, S.L. and Smith, S.A., SOS Publications. 121-132.
 30. Blaxhall, P.C. and Daisley, K.W., 1983. Roution haematological methods for use with fish blood. Fish Biology. 5: 771-781.
 31. Houston, A.H., 1990. Blood and circulation. In Methods in fish biology. Edited by CB Schreck and PB Moyle. American Fisheries Society. Bethesda, Maryland. 335 p.
 32. Ameri Mahabadi, M., 2018. Laboratory methods of veterinary hematology. Tehran University Publications. 126 p. (In Persian)
 33. Ellis, A.E., 1977. The Leucocytes of fish: A review. Journal of Fish Biology. 11: 453-491.
 34. Siwicki, A.K. and Anderson, D.P., 1993. Nonspecific defence mechanisms assay in fish. II. Potential killing activity of neutrophils and macrophages, lysozyme activity in serum and organs and total immunoglobulin (T- Ig) levels in serum. Fish Diseases Diagnosis and Prevention’s Methods. FAO Project GCP/INT/526/JPN, IFI Olsztyn. 105-112.
 35. Amar, E.C., Kiron, V., Satoh, S., Okamoto, N. and Watanabe, T., 2000. Effects of dietary b-carotene on the immune response of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Fisheries Sciences. 66: 1068-1075.
 36. Rotllant, J., Balm, P.H.M., Perez-Sanchez, J., Wendelaar-Bonga, S.E. and Tort, L., 2001. Pituitary and interrenal function in gilthead sea bream (Sparus aurata, Teleostei) after handling and confinement stress. General and Comparative Endocrinology. 121: 333-342.
 37. Acerete, L., Balasch, J.C., Espinosa, E., Josa, A. and Tort, L., 2004. Physiological responses in Eurasian perch (Perca fluviayilis) Subjected to stress by transport and handling. Aquaculture. 237: 167-178.
 38. Kubokawa, K., Watanabe, T., Yoshioka, M. and Iwata, M., 1999. Effects of acute stress on plasma cortisol, sex steroid hormone and glucose levels in male and female sockeye salmon during the breeding season. Aquaculture. 172: 335-349.
 39. Ahn, Y., Park, E.J., Oh, Y.K., Park, S., Webster, G. and Andrew, J.W., 2005. Biofilm microbial community of a thermophilic trickling biofilter used for continuous biohydrogen production. FEMS Microbiology Letter. 249: 31-38.
 40. Moopam. 1999. Manual of Oceanographic Observation and Pollutant Analyses Methods. Third Edition. Regional Organization for the Protection of the Marine Environment. ROPME Publishing, Kuwait. 574 p.
 41. Suantika, G., Astuti, D.I., Arief, R.R., Rusni, M. and Turendro, O.R., 2012. Use of zero water discharge technology through the application of nitrifying bacteria and textile vertical substrate in grow-out phase of Macrobrachium rosenbergii. Journal of Aquaculture Research and Development. 3: 139.
 42. Cappuccino, J.G. and Sherman, N., 2012. Microbiology: A Laboratory Manual. 9th Benjamin Cummings, Redwood City.
 43. Zakari, M., 2018. Effects of different dietary protein and fat levels on biological performance in Acanthopagrus latus broodstock. PhD thesis. Khorramshahr Marine Science and Technology University. 205 p. (In Persian)
 44. Sharif Rouhani, M. and Iran, A.M., 2009. Product subject technical instructions. Volume 4, sturgeon fish. Ministry of Jihad and Agriculture, Organization of Research, Education and Promotion of Agriculture, Fisheries Research Institute of Iran. 84 p. (In Persian)
 45. Kamilya, D., Debbarma, M., Pal, P., Kheti, B., Sarkar, S. and Singh, S.T., Biofloc technology application in indoor culture of Labeo rohita (Hamilton, 1822) fingerlings: The effects on inorganic nitrogen control, growth and immunity. Chemosphere. 182: 8-14.
 46. Khademi Hamidi, M., Adineh, H., Harsij, M. and Gholipour Kanani, H., 2019. Effects of adding molasses in water and diet of common carp on growth, blood biochemical indices, digestive enzymes and water quality in a biofloc system. Aquatic Animals Nutrition. 4(1): 25-34. (In Persian)
 47. Mahanand, S.S., Moulick, S. and Srinivasa Rao, P., 2013. Water Quality and Growth of Rohu, Labeo rohita, in a Biofloc System. Journal of Applied Aquaculture. 25: 121-131.
 48. Jamalzadeh, H., Keyvan, , Oryan, sh. and Qomi, M., 2008. An assessment of hematological and serum biochemical indices in Salmo trutta caspius. Iranian Scientific Fisheries Journal. 17(3): 47-54. (In Persian)
 49. Bani, A. and Haghi-Vayghan, A., 2011. Temporal variations in haematological and biochemical indices of the Caspian kutum, Rutilus frisii kutum. Ichthyological Research. 58: 126-133.
 50. Hued, A. and Bistoni, M.A., 2002. Effects of water quality variations on fish communities in the Central Part of Argentina, South America. Proceeding of the International Association of Theoretical and Applied Limnology. 28: 112-116.
 51. Michael, S.E., Abarike, E.D. and Cai, J., 2019. A Review on the Probiotic Effects on Haematological Parameters in Fish. American-Eurasian Journal of Scientific Research. 6(1): 32-38.
 52. Xu, W.J. and Pan, L.Q., 2013. Enhancement of immune response and antioxidant status of Litopenaeus vannamei juvenile in biofloc-based culture tanks manipulating high C/N ratio of feed input. Aquaculture. 412-413(1): 117-124.
 53. Long, L., Yang, J., Li, Y., Guan, C. and Wu, F., 2015. Effect of biofloc technology on growth, digestive enzyme activity, hematology, and immune response of genetically improved farmed tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture. 448: 135-141.
 54. Atmadi, V.P., Hyung, J.R., Hwa Min, B., Gustiano, R. and Young Jin, Y.C., 2016. Effects of different salinity levels on physiological and hematological response of rock bream Oplegnathus fasciatus. Indonesian Aquaculture Journal. 11(2): 75-79.
 55. Hastuti, S. and Subandiyono, S., 2018. Haematological parameters of the North African catfish Clarias gariepinus farmed using biofloc technology. AACL Bioflux. 11(4): 1415-1424.
 56. Verma, A.K., Rani, A.B., Rathore, G., Saharan, N. and Gora, A.H., 2016. Growth, non-specific immunity and disease resistance of Labeo rohita against Aeromonas hydrophila in biofloc systems using different carbon sources. Aquaculture. 457: 61-67.
 57. Svobodova, Z. and Vykusova, B., 1991. Diagnostic preventionand therapy of fish disease and intoxications. Manual for international training collrse on Freshwater fish disease and intoxication. 156-157.
 58. Yildiz, H.Y., Robaina, L., Pirhonen, J., Mente, E., Dominguez, D. and Parisi, G., 2017. Fish Welfare in Aquaponic Systems: Its Relation to Water Quality with an Emphasis on Feed and Faeces: A Review. Water. 9: 1-
 59. Tovar, A., Moreno, C. and Manuel-Vez, M.P., 2000. Environmental impacts of intensive aquaculture in marine waters. Water Research. 34(1): 334-342.
 60. Andriani, Y., Dhahiyat, Y., Hasan, Z., Subhan, U., Iskandar, I., Zidni, I. and Mawardiani, T., 2018. Effect of water irrigation volume on Capsicum frutescens growth and plankton abundance in aquaponics system. IOP Conference Series Earth and Environmental Science 139: 012001. The 2nd International Symposium on Marine and Fisheries Research.
 61. Wang, G., Yu, E., Xie, J., Yu, D., Li, Z., Luo, W., Qiu, L. and Zheng, Z., 2015. Effect of C/N ratio on water quality in zero-water exchange tanks and the biofloc supplementation in feed on the growth performance of crucian carp, Carassius auratus. Aquaculture. 443: 98-104.
 62. Azimi, A., Jafaryan, H., Harsij, M., Gholipour, H. and Patimar,, 2017. Eeffec of C/N different ratios on water quality parameters and growth performance of common carp (Cyprinus carpio) fingerlings in biofloc system. Journal of Aquaculture Development. 10(4) :75-89. (In Persian)
 63. Xu, W.J. and Pan, L.Q., 2012. Effects of bioflocs on growth performance, digestive enzyme activity and body composition of juvenile Litopenaeus vannamei in zero-water exchange tanks manipulating C/N ratio in feed. Aquaculture. 356-357: 147-152.