اثر سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن میگوی رودخانه ای شرق (Macrobrachium nipponense)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی: 1144

چکیده

در یک آزمایش تغذیه ‌ای، تاثیر جیره غذایی با سه سطح پروتئین (35، 40 و 45 درصد) و سه سطح چربی (5، 10 و 15 درصد) در مدت 56 روز به‌ منظور تعیین سطح مناسب پروتئین و چربی در تغذیه میگوی رودخانه‌ ای شرق (Macrobrachium nipponense) بررسی شد. برطبق این آزمایش، 405 عدد میگو با میانگین (± انحراف معیار) وزن 0/04± 1/40 گرم شمارش و در 27 مخزن شیشه ‌ای توزیع و چهار بار در روز تغذیه شدند. نتایج نشان داد که تقابل بین پروتئین و چربی تفاوت معنی ‌داری را در همه شاخص‌ های رشد ایجاد کرد (0/05 >P). میگوهای تغذیه شده با تیمار 45 درصد پروتئین و 5 درصد چربی بالاترین شاخص‌ های رشد، بازده و ارزش پروتئین و چربی تولیدی و کم ‌ترین ضریب تبدیل غذایی را نشان دادند. با افزایش پروتئین جیره درصد رطوبت بدن کاهش و پروتئین افزایش یافت (0/05 >P) ولی بر چربی بدن تاثیر معنی‌ داری نداشت (0/05 <P). نتایج این پژوهش نشان داد که میگوی رودخانه‌ ای شرق در سطوح 45 درصد پروتئین و 5 درصد چربی بهترین کارایی را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different dietary protein and lipid levels on growth indices, survival and body composition of Oriental River Prawn ((De Haan,1849 Macrobrachium nipponense

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ettefaghdoost
  • Hamid Alaf Noveirian
  • Bahram Falahatkar
Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Guilan, Iran, PO box 1144
چکیده [English]

A feeding trial with three protein levels (35, 40 and 45%) and three lipid levels (5, 10 and 15%) was conducted to evaluate the optimum protein and lipid ratio of Oriental River Prawn (Macrobrachium nipponense). According to this research, 405 prawns,with mean (± SD) weight of 1.40 ± 0.04 g were distributed in 27 glass aquaria and were fed four times daily. Results showed that interaction between protein and lipid significantly affect on all of the growth indices (p<0.05). Prawns fed the diet containing 45% protein and 5% lipid showed the highest growth rate, protein and lipid efficiency ratio and protein and lipid productive value and the lowest feed conversion ratio. Increasing dietary protein levels reduced body moisture and protein content increased but had no significant effect on lipid percent (p>0.05). The results of this research showed that Oriental River Prawn shows the best performance at level of 45% protein and 5% lipid. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • growth
  • Feeding
  • Carcass analysis
  • Oriental river prawn