اثر سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن میگوی رودخانه ای شرق (Macrobrachium nipponense)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی: 1144

چکیده

در یک آزمایش تغذیه ‌ای، تاثیر جیره غذایی با سه سطح پروتئین (35، 40 و 45 درصد) و سه سطح چربی (5، 10 و 15 درصد) در مدت 56 روز به‌ منظور تعیین سطح مناسب پروتئین و چربی در تغذیه میگوی رودخانه‌ ای شرق (Macrobrachium nipponense) بررسی شد. برطبق این آزمایش، 405 عدد میگو با میانگین (± انحراف معیار) وزن 0/04± 1/40 گرم شمارش و در 27 مخزن شیشه ‌ای توزیع و چهار بار در روز تغذیه شدند. نتایج نشان داد که تقابل بین پروتئین و چربی تفاوت معنی ‌داری را در همه شاخص‌ های رشد ایجاد کرد (0/05 >P). میگوهای تغذیه شده با تیمار 45 درصد پروتئین و 5 درصد چربی بالاترین شاخص‌ های رشد، بازده و ارزش پروتئین و چربی تولیدی و کم ‌ترین ضریب تبدیل غذایی را نشان دادند. با افزایش پروتئین جیره درصد رطوبت بدن کاهش و پروتئین افزایش یافت (0/05 >P) ولی بر چربی بدن تاثیر معنی‌ داری نداشت (0/05 <P). نتایج این پژوهش نشان داد که میگوی رودخانه‌ ای شرق در سطوح 45 درصد پروتئین و 5 درصد چربی بهترین کارایی را دارد.

کلیدواژه‌ها