عفونت هم زمان اوی باکتریوم پاراگالیناروم و اشریشیاکلی در موارد سندرم تورم سر در مرغ های تخم گذار در استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

به منظور بررسی نقش اوی باکتریوم پاراگالیناروم در ایجاد سندرم تورم سر و صورت در مرغ های تخم گذار صنعتی و سنتی در استان اصفهان، از 23 فارم مرغ تخم گذار با علایم تورم سر و تلفات، از ناحیه سینوس زیر چشمی نمونه برداری شد. علاوه بر این، از 20 فارم مرغ تخم گذار صنعتی و سنتی با علایم تنفسی و تورم سر از شکاف کامی سواب تهیه شد. نمونه ها به منظور بررسی آلودگی با اشریشیاکلی و اوی باکتریوم پاراگالیناروم، بر روی محیط های اختصاصی کشت شد و با تست های بیوشیمیایی، اشریشیاکلی و اوی باکتریوم پاراگالیناروم جدا شد. پس از استخراج ژنوم، با پرایمرهای اختصاصی به ردیابی اوی باکتریوم پاراگالیناروم پرداخته شد. نتایج میکروبیولوژی نشان داد از 23 نمونه 14 نمونه (60/86 درصد) آلوده به اوی باکتریوم پاراگالیناروم و 21 نمونه (91/3 درصد) آلوده به اشریشیاکلی بود. نتایج ردیابی مستقیم باکتری اوی باکتریوم پاراگالیناروم در سواب های سینوسی تهیه شده از 23 مورد تلفات مربوط به علایم کوریزا نشان­ دهنده تکثیر قطعه 500 جفت بازی در 19 نمونه سواب سینوسی بوده است (82/6 درصد). این فراوانی در طیور سنتی 92/3 درصد (12 نمونه از 13 نمونه تجمعی) و در طیور صنعتی 70 درصد (7 نمونه از 10 نمونه تجمعی) برآورد گردید. هم چنین میزان آلودگی در مرغان زنده به مراتب کم تر از تلفات ارزیابی شد. به نظر می رسد محل نمونه گیری می تواند در میزان آلودگی و احتمالاً بروز موارد منفی کاذب نقش داشته باشد. لذا به توجه به فراوانی آلودگی به اوی باکتریوم پاراگالیناروم در موارد سندرم تورم سر در مرغان تخم گذار به نظر می رسد باید برنامه واکسیناسیون همگانی و منظم برای کنترل اوی باکتریوم پاراگالیناروم در مرغان تخم گذار اعمال شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Concurrent infection of Avibacterium paragalinarum and Escherichia coli in layers with Swollen Head Syndrom (SHS) in Isfahan province

نویسندگان [English]

 • Seyyed Mohammad Javad Mirbagheri
 • Majid Gholami Ahangarn
Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

To investigating the role of Avibacterium paragalinarum (AP) in the development of Swollen head syndrome (SHS) in commercial and traditional layers in Isfahan province, 23 laying hen farms with signs of head swelling and mortality were sampled from the suborbital sinus. In addition, swabs were prepared from 20 traditional and commercial laying hen farms with respiratory symptoms and SHS. Samples were cultured on specific media for isolation Escherichia coli (E. coli) and AP and approved by biochemical examination. After genome extraction, AP was detected with specific primers. Microbiological results showed that out of 23 samples, 14 samples (60.86%) were infected with AP and 21 samples (91.3%) were infected with E. coli. The results of direct detection of AP in suborbital sinus swabs that prepared from 23 dead laying hens with coryza symptoms showed the amplification of 500 bp fragment in 19 samples of suborbital sinus swabs (82.6%). Also, the rate of infection in live birds was less than the dead hens. It seems that the sampling site can play role in the rate of infection and possibly the occurrence of false negatives. Therefore, due to the high frequency of AP infection in hens with SHS, it seems that a regular and public vaccination program should be applied to control Avibacterium paragalinarum in laying hens.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Avibacterium paragalinarum
 • SHS
 • layer
 1. Blackall, P.J. and Soriano, E.V., 2008. Infectious coryza and related diseases. In Diseases of Poultry. Edited by Saif, Y.M., Barnes, H.J., Glisson, J.R., Fadly, A.M., McDougald, L.R. and Swayne, D.A., 12th Iowa State University Press. Ames, USA. 155-159.
 2. Georgiades, G., Iordanidis, P. and Koumbati, M., 2001. Cases of swollen head syndrome in broiler chickens in Greece. Avian Diseases. 3(5): 745-750.
 3. Nakamura, K., Mase, M., Tanimura, N., Yamaguchi, S., Nakazawa, M. and Yuasa, N., 1997. Swollen head syndrome in broiler chickens in Japan: its pathology, microbiology and biochemistry. Avian Pathology. 26(1): 139-154.
 4. Crispo, M., Sentíes-Cué, C.G., Cooper, G.L., Mountainspring, G., Corsiglia, C., Bickford, A.A. and Stoute, S.T., 2018. Otitis and meningoencephalitis associated with infectious coryza (Avibacterium paragallinarum) in commercial broiler chickens. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation. 30(5): 784-788.
 5. Chen, X., Chen, Q., Zhang, P., Feng, W. and Blackall, P.J., 1998. Evaluation of a PCR test for the detection of Haemophilus paragallinarum in China. Avian Pathology. 27(3): 296-300.
 6. Banani, M., Pourbakhsh, S.A., Khaki, P., Goodarzi, H., Moazeni-Jula, G. and Ghodsian, N., 2006. Isolation, identification and antibiotic sensitivity of Haemophilus paragallinarum isolates from commercial layer flocks affected by infectious coryza. Pajouhesh and Sazandegi. 73: 128-135.
 7. Akhter, S., Ali, M., Das, P.M. and Hossain, M.M., 2013. Isolation & identification of Avibacterium paragallinarumthe causal agent of infectious coryza (IC) from layer chickens in Bangladesh. Journal of Bangladesh Agriculture University. 11(1): 87-96.
 8. Azad, N., Sadrzadeh, A. and Askari, M., 2014. Isolation and molecular identification of Avibacterium Paragaliinarum in Suspected Cases of Infectious Coryza. Turkish Journal of Animal and Veterinary Science. 38:
  46-49.
 9. Banani, M., Pourbakhsh S.A., Khaki P. and Moazzeni Jola, Gh., 2003. Isolation and identification of bacterial agents from commercial poultry suffering from head and face swelling. Iranian Journal of Veterinary Research. 5(9): 49-61. (In Persian)
 10. Hitchins, A.D., Hartman P.A. and Todd, E.C.D., 1992. Coliforms-Escherichia coli and its toxins. In Compendium of methods for the microbiological examination of foods. Edited by Vanderzant, C. and Splittstoesser, D.F., 3rd American Public Health Association, Washington, USA. 325-369.
 11. Chen, X., Miflin, J.K., Zhang, P. and Blackall, P.J., 1996. Development and application of DNA probes and PCR tests for Haemophilus paragallinarum. Avian Diseases. 40(2): 398-407.
 12. Dwivedi, S., Swamy, M. and Singh, A., 2018. Detection of Avibacterium paragallinarum in Poultry Carcass. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. 7(1): 1547-1554. 10.20546/ijcmas.2018.712.18.
 13. Wahyuni, A., Tabbu, C.R. and Artanto, S., 2017. Isolation, identification,and serotyping Of Abibacterium Paragallinarum From quails In Indonesia With Typical Infection Coryza  Disease Symptoms. Veterinary World. 11(4): 519-524.
 14. Askari Badouei, M., Sadrzadeh, A., Azad, N., Blackall, P., Madadgar, O. and Charkhkar, S., 2014. Isolation and molecular identification of Avibacterium paragallinarum in suspected cases of infectious coryza. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 3(1): 46-49.
 15. Nabeel Mohammad, T.M. and Sreedevi, B., 2015. Detection of Avibacterium Paragallinarum by Polymerase chainreaction form outbreaks of Infectious coryza of poultry in Andhrd Pradesh. Veterinary World. 8(1): 103-108.
 16. Morales-Erasto, V., Falconi-Agapito, F., Luna-Galaz, G.A., Saravia, L.E., Montalvan-Avalos, A., Soriano Vargas, E.E. and Fernandez-Diaz, M., 2016. Coinfection of Avibacterium paragallinarum and Ornithobacterium rhinotracheale in chickens from Peru. Avian Diseases. 60(1): 75-78.
 17. Mei, C., Xian, H., Blackall, P.J., Hu, W., Zhang, X. and Wang, H., 2020. Concurrent infection of Avibacterium paragallinarum and fowl adenovirus in layer chickens. Poultry Science. 99(12): 6525-6532.