بررسی فونستیک و پراکنش جغرافیایی حلزون های آب شیرین(شکم پایان) در شمال غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

شکم پایان آب­ شیرین یکی از فراوان ترین گروه ­های نرم تنان هستند که بخاطر میزبان واسط بودن بعضی از انگل­ ها مانند ترماتدا و نماتدا  نقش به سزایی در سلامتی اکوسیستم ­های آبی و خاکی و هم چنین سلامتی جوامع انسانی دارند. از این رو شناسایی ریختی و بررسی اکولوژی آن ها بسیار حائز اهمیت است که در این مطالعه به آن پرداخته شده است برای این منظور نمونه ­برداری ­ها از 52 ایستگاه از استان­ های آذربایجان ­شرقی، اردبیل و آذربایجان غربی در طی سال های 2020-2015 صورت گرفت. نمونه ها اکثرا با دست جمع آوری شدند و در صورت امکان پس از عکس برداری و ثبت خصوصیات زیستگاهی  همراه با گونه ­های سیمپاتریک همراه، به آزمایشگاه منتقل شدند. برای شناسایی دقیق تر گونه­ ها، خصوصیات صدف و اندام های تولید مثلی مورد مطالعه قرار گرفت.  از 288  نمونه بررسی شده تعداد 11 گونه از 9 جنس و از 6 خانواده به دست آمد که حدود 55 درصد (6 گونه) گونه­ ها گزارش جدید برای این منطقه است. بیش ترین تنوع گونه­ ای مربوط به جنس Radix  از خانواده Lymnaeidae و گونه­ های غالب در بین نمونه های بررسی شده Radix bactriana (26 درصد) و Physella  acuta (19 درصد) و Stenochlaena palustris (12.8 درصد) بودند که در اکثر زیستگاه ­های مورد مطالعه یافت شدند.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A study on faunistic and geographical distribution of freshwater snails (Gastropoda) in northwest of Iran

نویسنده [English]

 • Amir Dehghani
Department of Biology, Faculty of Science, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Among the most frequently found groups of mollusks are freshwater gastropods that play a substantial role in the health of aquatic and terrestrial ecosystems and also in the health of human communities because they are the intermediate hosts of some parasites such as trematodes and nematodes. Consequently, it is very important to know their morphology and study their ecology, which the present research addresses. For this purpose, specimens of freshwater gastropods were taken from 52 stations in East Azerbaijan, Ardabil and West Azerbaijan Provinces during 2015-2020. They were mostly collected by hand and, if possible, transferred to the laboratory after photographing them and recording their habitat characteristics together with their sympatric species that were found. To identify the species more accurately, shell characteristics and reproductive organs were studied. Among the 288 studied specimens, 11 species belonging to nine genera and six families were observed, and 55 % of the species (six spp.) were reported for the first time from this region. The greatest species diversity was found in the Radix genus of the Lymnaeidrae family. The dominant species found in most of the studied stations were Radix bactriana (٪26), Physella acuta (٪19) and Stenochlaena palustris (٪12.8).            

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fauna
 • Distribution
 • Snail
 • Fersh water
 • North-West of Iran
 1. mani Baran, A., Yakhchali, M., MalekzadehViayeh, R., Sehhatnia, B. and Darvishzadeh, R., 2015. Ecology of snail family Lymnaeidae and effects of certain chemical components on their distribution in aquatic habitats of West Azarbaijan, Iran. Journal of Veterinary Research. 70(4): 433-440. (In Persian)
 2. Mansoorian, A., 2001. Freshwater Gastropod of Khuzestan Province, South-West Iran. Iranian International Journal of Science. 2(2): 1-9.
 3. Imani Baran, A., 2016. Surveying the Studies on Iranian Freshwater Snails and Their Parasitic Infections Based on the Scientific Documents of the Databases: A Systematic Review. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences.15(5): 469-490. (In Persian)
 4. Glöer, P. and Pešić, V., 2012. The freshwater snails (Gastropoda) of Iran, with descriptions of two new genera and eight new species. ZooKeys. 219: 11.
 5. Dybowski, W., 1888. Die Gastropoden-Fauna des Kaspischen Meeres. Malakozoologische Blätter NF. 10: 1-79.
 6. Biggs, H.E.J., 1936. Collecting Mollusca on the Iranian Plateau. The Nautilus. 50: 8-13.
 7. Biggs, H.E.J., 1971. Mollusca of the Iranian Plateau-III. Journal of Conchology. 27: 211-220.
 8. Forcart, L., 1935. Die Mollusken der nordpersischen Provinz Masenderan und ihre tiergeographische Bedeutung. Archiv für Naturgeschichte. 4(3): 404-447.
 9. Starmühlner, F., 1965. Eine weiterer Beitrag zur Wassermolluskenfauna des Iran. Sitzungsberichte der österreichischen Akademie der Wissenschaften, mathematisch- naturwissenschaftliche Klasse, Abteilung I. 174(5): 171.
 10. Starmühlner, F., 1961. Eine kleine Molluskenausbeute aus Nord- und Ostiran. Sitzungsberichte der österreichischen Akademie der Wissenschaften, mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, Abteilung I. 170(3): 89-99.
 11. Imani Baran, A., Yakhchali, M. and MalekzadehViayeh, R., 2011. A study on geographical distribution and diversity of Lymnaeidae snails in West Azerbaijan province, Iran. Veterinary Journal (Pajouhesh & Sazandegi). 89: 53-63. (In Persian)
 12. Mansourian, A. and Samaei, A., 2013. Iran's freshwater gastropods. Publications of Tehran University of Medical Sciences. 143 p.