مطالعه فون حلزون های اکوسیستم زراعی و باغی در غرب استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

2 گروه پاتوبیولوژی، بخش انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

حلزون‌ها یکی از انواع شکم پایان هستند و از آفات مهم باغ ­ها و زمین‌های زراعی محسوب می‌شوندکه سالانه خسارت های زیادی را به کشاورزان وارد می کنند. هدف از این مطالعه شناسایی انواع حلزون‌های زراعی و باغی غرب استان گیلان و بررسی پراکنش گونه‌ای آن‌ها بود. نمونه برداری حلزون ها از 32 ایستگاه در 8 منطقه از غرب استان گیلان انجام شد. شناسایی حلزون‌ها بر اساس خصوصیات مورفومتریک با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر توسط استریومیکروسکوپ انجام گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده در این مطالعه از مجموع 1161 نمونه جمع آوری شده 13 گونه حلزون از 5 خانواده شناسایی شدند که 6 گونه حلزون خاکزی atrolabiata Caucasotachea ،Xeropicta derbentina، Helicella candeharica، Helicella krynickii  از خانواده‌ Helicidae و گونه‌ Goniodiscus rotundatus از خانواده‌ Discidae و گونه‌ Pomatias rivular از خانواده‌ Pomatiidae و 7 گونه حلزون آبزی Planorbis planorbis،Planorbis intermixtus،  Planorbis carinatus از خانواده‌ Planorbidae و Pseudonapeus latilabris،  Subzebrinus sp.، Luchuena sp.، Jaminia isseliana از خانواده‌ Enidae شناسایی شدند. گونه‌ Caucasotachea atrolabiata با بیش ترین فراوانی (60%) گزارش شد این گونه خسارت های فراوانی به درختان مرکبات در شمال کشور وارد می کند. در پوشش های متنوع گیاهی استان گیلان، به علت شرایط مناسب جوی، ذخایر باارزش جانوری موجود یافت می شود که در این میان تعداد و تنوع گونه های مختلف حلزون قابل توجه می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Faunistic Study of Snails of farm and Garden Ecosystem in West Gilan Province

نویسندگان [English]

 • Seyedeh Saeedeh Qasemi 1
 • Masoumeh Mahdavi Ourtakand 1
 • Mohammad Yakhchali 2
1 Department of Biology, School of Biological Sciences, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
2 Department of Thobiology, Parasitology Division, Faculty of Veterinary, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Snails are a subcategory of Gastropods and are important pests of orchards and fields that cause a lot of damage to farmers annually. The aim of this study was to identify the types of farm and garden snails in the west of Gilan province and to investigate the distribution of their species. Snails were sampled from 32 stations in 8 areas of western Gilan province. Snails were identified based on morphometric characteristics using valid identification keys by stereomicroscope. Based on the results obtained in this study, from a total of 1161 snails were collected from 13 species from five families, 6 species of terrestrial snails including Caucasotachea atrolabiata, Xeropicta derbentina, Helicella candeharica, Helicella krynickii in Family Helicidae, Goniodiscus rotundatus in Family Discidae, Pomatias rivular in Family Pomatidae, and 7 species aquatic snails including Planorbis planorbis, Planorbis intermixtus,  Planorbis carinatus in Family Planorbidae, Pseudonapeus latilabris, Subzebrinus sp., Luchuena sp., Jaminia isseliana in Family Enidae were identified. C. atrolabiata was reported with the highest frequency (60%), This species causes a lot of damage to citrus trees in the north of the country. In the diverse vegetation of Gilan province, due to suitable climatic conditions, valuable animal reserves are found, among which the number and variety of different species of snails is significant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Snails
 • Ecosystem
 • Gilan. Iran
 1. Mansourian, A. and Samaei, A., 2013. Iran's freshwater gastropods. Publications of Tehran University of Medical Sciences. 143 p. (In Persian)
 2. El-Wakil, H.B., Banaja, A.E.A. and Amer, S.A.M., 2011. Morphometric and genetic insights for three terrestrial snails in Taif province of Saudi Arabia. World Applied Sciences Journal. 14(4): 546-551.
 3. Imani Baran, A., Yakhchali, M., Malekzadeh Viayeh, R. and Farhangpajuh, F., 2011. Prevalence of cercariae infection in Lymnaea auricularia (Linnaeus, 1758) in northwest of Iran. In Veterinary Research Forum. 2(2):
  121-127. (In Persian)
 4. Shamsi, L., Tavassoli, M., Naem, S., Ahmadi, E. and Mahmoudian, A., 2019. Identification of land snails in Urmia.  Journal of animal Research (Iranian Journal of Biology). 32(1): 79-92. (In Persian)
 5. Akbari, , Belgheis zade, H. and Yousefi Siahkalroodi, S., 2017. Faunistic studies on terrestrial snails central part of Mazandaran province. Journal of Animal Environmental. 9(1): 159-166. (In Persian)
 6. Issel, A., 1865. Catalogo del molluschi raccolti della Missione Italiana in Persia. Mem. Delle realeacademia della scienze. Torino. 2(23): 411-426.
 7. Forcart, L., Zhadin, V.I., Kantor, Y.I., Vinarski, M.V., Schileyko, A.A. and Sysoev, A.V., 1935. Die Mollusken der nordpersischen Provinz Masenderan und ihre tiergeographische Bedeutung. Archiv für Naturgeschichte. 4(3): 11-61.
 8. Starmühlner, F., Edlauer, A., Glöer, P. and Pešić, V., 1957. New freshwater gastropod species of the Iran (Gastropoda: Stenothyridae, Bithyniidae, Hydrobiidae). Ergebnisse der Österreichischen Iran-Expedition 1949/50 (Mit Berücksichtigung der Ausbeute der Österreichischen Iran-Expedition 1956): Beiträge zur Kenntnis der Molluskenfauna des Iran. Sitzungsberichte der österreichischen Akademie der Wissenschaften, mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, Abteilung I. 166 (9/10): 435-494. 
 9. Starmühlner, F., 1961. Eine kleine Molluskenausbeute aus Nord- und Ostiran. Sitzungsberichte der österreichischen Akademie der Wissenschaften, mathematisch-naturwissens chaftliche Klasse, Abteilung I. 170(3-4): 89-99.
 10. Starmühlner, F., 1965. Eine weiterer Beitrag zur Wassermolluskenfauna des Iran. Sitzungsberichte der österrei chischen Akademie der Wissenschaften, mathematisch-natur wissenschaftliche Klasse, Abteilung I. 174(5-6): 171-183.
 11. Ahmadi, A., 2003. Investigation of the fauna of snails and slugs in rice fields with second rapeseed cultivation in Gilan and Mazandaran provinces. Research paper of agricultural sciences. 1(5): 69. (In Persian)
 12. Mansoorian, A., 2000. Some freshwater snails from Northern Iran. Iranian Journal of Public Health. 29(1-4): 77-82.
 13. Ahmadi, A. and Arbabi, M., 2004. Identification of freshwater snails fauna of Babol river in Mazandaran province. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources. 11(3): 173-181. (In Persian)
 14. Ahmadi, A., 2013. Identification of snails in Thomson orange orchards in Mazandaran province. Journal of Crop Entomology. 1(2): 57-64. (In Persian)
 15. Ahmadi, E., 2015. Identification snails of orchards and farms in west Azarbaijan province, Iran. Iranian Journal of Animal Biosystematics. 10(2): 195-203.
 16. Cameron, R. and Riley, G., 2008. Land snails in the British Isles. FSC Publications. 234 p.
 17. Cameron, R. and Redfern, M., 2009. British land snails: Mollusca, Gastropoda: keys and notes for the identification of the species. Linnean Society of London by Academic Press. 64 p.
 18. Kariuki, H.C., Clennon, J.A., Brady, M.S., Kitron, U., Sturrock, R.F., Ouma, J.H., Ndzovu, S.T.M., Mungal, P., Hoffman, O., Hamburger, J., Pellegrini, C., Muchiri, E.M. and King, C.H., 2004. Distribution patterns and cercarial shedding of Bulinus nasutus and other snails in Msambweni area, Coast province, The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. 40: 449-456.
 19. Mansoorian, A., 2005. Terrestrial Molluscs of Golestan and Mazandaran provinces, Northern of Iran. Journal of Veterinary Research. 60(1): 31-36. (In Persian)