گزارشی از مورچه‌های ملکه و نر (Hymenoptera: Formicidae) در بخش‌های شرقی استان اصفهان- ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مطالعه‌ مورچه‌های ملکه و نر (Hymenoptera: Formicidae) ایران در مقایسه با مورچه‌های دنیا بسیار محدود و به صورت پراکنده است. مطالعه‌ حاضر در راستای تایید حضور و بومی بودن گونه‌ها در ایران به بررسی ایستگاه‌های نواحی شرقی استان اصفهان، در سه فصل بهار، تابستان و پاییز سال‌های 1398 پرداخته است. مطالعه‌ جامعی در زمینه‌ مورچه‌های بال‌دار در ایران تا به امروز انجام نگرفته است. در مطالعه‌ حاضر مجموعاً 15 ملکه و 6 مورچه‌ نر از 18 گونه به روش‌های دستی و تله‌گذاری مورد جمع‌آوری و شناسایی قرار گرفتند. به جز ملکه‌ گونه‌ Tapinoma karavaievi، مورچه‌های بال‌دار سایر گونه‌های نام برده شده برای اولین بار در ایران شناسایی شدند. تمامی گونه‌ها با استفاده از کلید‌های شناسایی معتبر مورچه‌های بال‌دار مورد شناسایی قرار گرفته‌اند و از گونه‌های بومی ایران معرفی شده‌اند. گونه‌های شناسایی شده عبارت‌اند از:
 Camponotus adenensis, Cataglyphis bicolor, Cataglyphis foreli, Cataglyphis niger, Cataglyphis nodus, Formica clara, Plagiolepis pygmaea, Lepisiota dolabella, Crematogaster (Cr.)n.sp., Messor ebeninus, Pheidole cicatricosa, Pheidole fervens, Pheidole pallidula, Tetramorium caespitum, Tetramorium chefketi, Tetramorium impurum, Tapinoma karavaievi, Tapinoma simroti

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The report of Queen and male ants (Hymenoptera: Formicidae) from the eastern parts of Isfahan Province- Iran

نویسندگان [English]

 • Sharokh Pashaei Rad
 • Parto Iravani
Department of Biology, Faculty of Biological Sciences and Technologies, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The study of Queen and male ants (Hymenoptera: Formicidae) in Iran is very limited and scattered in comparison with the ants of the world. The present study has investigated the stations in eastern part of Isfahan Province during three seasons of spring, summer and autumn of 1398 in order to confirm the presence and nativeness of the species in Iran. So far a comprehensive study on winged ants has not been conducted in Iran. In the present study, a total of  15 Queen and 6 male ants from 18 species have been collected and detected by manual and traping methods. Except for the queen of Tapinoma karavaievi, the winged ants of other species were identified for the first time from Iran. All the species have been identified using valid keys and were introduced as native species of Iran. The identified species are:
Camponotus adenensis, Cataglyphis bicolor, Cataglyphis foreli, Cataglyphis niger, Cataglyphis nodus, Formica clara, Plagiolepis pygmaea, Lepisiota dolabella, Crematogaster (Cr.)n.sp., Messor ebeninus, Pheidole cicatricosa, Pheidole fervens, Pheidole pallidula, Tetramorium caespitum, Tetramorium chefketi, Tetramorium impurum, Tapinoma karavaievi, Tapinoma simroti.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fauna
 • Queen ants
 • Male ants
 • Identification key
 • Isfahan
 1. Haskins, C.P. and Haskins, E.F., 1951. Note on the method of colony foundation of the ponerine ant Amblyopone australis Erichson . The American Midland Naturalist. 45(2): 432-445.‏
 2. Collingwood, C.A., 1979. The Formicidae (Hymenoptera) of Fennoscandia and Denmark: Scandinavian Science Press. 175 p.
 3. Hansen, L.D. and Antonelli, A.L., 2011. Identification and habits of key ant pests in the Pacific Northwest: Washington State University Extension. 9-13.
 4. Firouzi, F., Pashaei Rad, S., Hossein Nezhad, S. and Agosti, D., 2011. Four new records of ants from Iran: (Hymenoptera: Formicidae). Zoology in the Middle East. 52(1): 71-78.
 5. Paknia, O., Radchenko, A., Alipanah, H. and Pfeiffer, M., 2008. A preliminary checklist of the ants (Hymenoptera: Formicidae) of Iran. Myrmecological News. 11: 151-159.
 6. Firouzi, F., 2008. Survey of fauna and biodiversity of ants in Babolsar and Babol cities. Master's thesis, Faculty of Biology, Shahid Beheshti University. 123 p. (In Persian
 7. Hossein Nejad, S. 2013. Study of fauna and genetic diversity of ants in Zanjan and its suburbs. Master's thesis, Faculty of Science, Shahid Beheshti University. (In Persian
 8. Moradloo, Sh. 2013. Study of fauna and the dominant species of ants (Hymenoptera: Formicidae) in the west of Zanjan province. Master's thesis. Faculty of Biology, Azad University, Tehran Medical Branch. (In Persian
 9. Safarian, F., 2014. Study of ants' phonetics (Hymenoptera: Formicidae). Abundance of dominant species in the eastern half of Kurdistan province- Iran. Animal biosystematic tendency. Faculty of Biology, Azad University, Tehran Medical Branch. (In Persian
 10. Ghatei Kalashmi, M. Pashai Rad, Sh., 2014. Faunal study of Formicidae Hymenoptera ants in parts of the northern region of Gilan province- Iran. The first national conference of new achievements in biological and agricultural sciences. (In Persian
 11. Afshari, R., 2016. Funestic survey of ants of Semiram city, Isfahan province, Master's thesis, Shahid Beheshti University. (In Persian
 12. Mohseni, M., Pashaei Rad, Sh. And Hayati Roudbar, N., 2019. Ant species checklist in different habitats of the Central areas of Iran. Journal of Animal Environmental. 11(3): 247-256. (In Persian)
 13. Aram, A., 2014. Funestic study and abundance of ants of the Formicidae family in Ardabil province, Khalkhal Khorsheh city. Animal biosystematic tendency. Faculty of Biology. Azad University, Tehran Medical Branch. (In Persian)
 14. Seiri, M., 2014. Funestic study and abundance of ants in the southern half of the Alborz mountain range. Animal biosystematic trend. Faculty of Modern Sciences. Islamic Azad University, Tehran Medical Branch.
 15. Agosti, D. and Collingwood, C.A., 1987. A provisional list of the Balkan ants (Hym. Formicidae) with a key to the worker caste. II. Key to the worker caste. Including the European species without the Iberian. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 60(3-4): 261-293.
 16. Bolton, B., 1994. Identification guide to the ant genera of the world. Cambridge: Harvard University Press.
 17. Collingwood, C.A., Tigar, B.J. and Agosti, D., 1997. Introduced ants in the United Arab Emirates. Journal of Arid Environments. 37(3): 505-512.
 18. Yoshimura, M. and Fisher, B.L., 2011. A revision of male ants of the Malagasy region (Hymenoptera: Formicidae): Key to genera of the subfamily Dolichoderinae. Zootaxa. 2794(1): 1-34.
 19. Boer, P., 2008. Plagiolepis obscuriscapa Santschi, 1923, a junior synonym of Plagiolepis pygmaea (Latreille, 1798)(Hymenoptera: Formicidae: Formicinae) and the use of pigmentation as discriminating character in ant taxonomy. Zoologische Mededelingen. 82 p.
 20. Boer, P. and Vierbergen, B., 2008. Exotic ants in the Netherlands (Hymenoptera: Formicidae). Entomologische Berichten. 68(4): 121-129.‏ ‏
 21. Mohseni, M., Pashaei Rad, Sh. And Hayati Roudbar, N., 2019. The first report of ant (Hymenoptera: Formicidae) in salt marshes and saline soils in the central regions of Iran. Journal of Animal Environmental. 11(2): 339-346. (In Persian)
 22. Ghahari, G., Sharaf, M.R., Aldawood, A.S. and Collingwood, C.A., 2015. A contribution to the study of the ant fauna (Hymenoptera: Formicidae) of Eastern Iran. Contributions to Entomology (Beiträge zur Entomologie). 65(2): 341-359.
 23. Pashaei Rad, S., Taylor, B., Torabi, R., Aram, E., Abolfathi, G., Afshari, R., Borjali, F., Ghatei, M., Hediary, F., Jazini, F., Heidary Kiah, V. and Seiri, M., 2018. Further records of ants (Hymenoptera: Formicidae) from Iran. Zoology in the Middle East. 64: 1-15. doi: 10.1080/09397140.2018.1442301.
 24. Moradloo, S., Fard, R.N., Pashaei Rad, S. and Taylor, B., 2015. Records of ants (Hymenoptera: Formicidae) from Northern Iran. Zoology in the Middle East. 61(2): 168-173.