مقایسه بازده تولید در سیستم های پرورش گسترده و نیمه متراکم میگوی وانامی

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 775-14515

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

3 پژوهشکده میگوی کشور، بوشهر، صندوق پستی: 1374

چکیده

سطح تکنولوژی پرورش میگو که از آن به سامانه‌های پرورش میگو یاد می‌شود، عمدتاً به تراکم لارو، سطح مزرعه، توان سرمایه‌ گذاری پرورش‌ دهنده و میزان محصول وابسته است. بنابراین انتخاب سامانه مناسب پرورش با توجه به توان تولید، حجم سرمایه‌ گذاری لازم و شاخص‌های بازگشت سرمایه و سودآوری بسیار حائز اهمیت خواهد بود. هدف از تحقیق حاضر، مقایسه دو سیستم گسترده و نیمه ‌متراکم پرورش میگو وانامی (Litopenaeus Vannamei) از نقطه نظر میزان رشد، بازماندگی، نرخ رشد ویژه و تولید در دوره پرورشی 110 روز و معرفی گزینه برتر با توجه به جنبه فنی و اقتصادی می‌ باشد. در این تحقیق پست لاورهای 12 به‌ ترتیب با تراکم 10 و 30 عدد در مترمربع در استخرهای سیستم گسترده و نیمه‌ متراکم ذخیره‌ سازی شدند. تغذیه میگوها در سیستم گسترده مبتنی بر کودهی و تولیدات طبیعی استخر (غذاهای زنده) و در سیستم نیمه ‌متراکم بر مبنای غذای فرموله شده بود. میانگین طول، وزن، بازماندگی، نرخ رشد ویژه و تولید در سیستم گسترده به‌ ترتیب 96/3 میلی ‌متر، 7/33 گرم، 65/53%، 4/99، 560 کیلوگرم در هکتار و در سیستم نیمه‌ متراکم به ‌ترتیب 129 میلی‌متر، 15/3 گرم، 87/23%، 5/56، 4082 کیلوگرم در هکتار بود. نتایج تحقیق نشان دادند که با توجه به پارامترهای اندازه‌ گیری شده سیستم نیمه ‌متراکم بر سیستم گسترده برتری دارد و مقایسه نتایج بین دو سیستم در آزمون T مستقل نشان ‌دهنده اختلاف معنی ‌داری است (0/05>P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of production efficiency in extensive and semi intensive systems of L. vannamei farming

نویسندگان [English]

  • Amirhosein karamyar 1
  • Abbas Matinfar 2
  • Mahdi shamsai 1
  • Ghasem Gharibi 3
1 Research and Scinces Branch,Islamic Azad University, P.O.Box : 31987-17151
2 Iran Fisheries Research Institute, P.O.Box Tehran : 14965-149
3 Iran Shrimp Resarch Center(aquaculture Department) P.O.Box Booshehr: 1374
چکیده [English]

Level of shrimp culture technology which called culture system, related to density of larvae in pond (stocking density), the investment capacity of farmer and shrimp production. Hence the system chosen according to production capicity, the volume of investment required, return on investment and profitability factors will be important.The aim of the present study was to compre of extensive and semi-intensive farming of L. vannamei in terms of growth, survival, specific growth rate and production in the period of 110 days (period culture), with approach of technical and economic aspects.In this study, shrimp post larve a(PL12) stocked with density of 10 and 30 PL /m2, respectively, in extensive and semi-intensive ponds. In extensive system, shrimp feeding was based on fertilization and natural production of pond (live food) and in semi-intensive pond based on formulated diet. Average length, weight, survival rate, specific growth rate and yield in the extensive system was 96.3 (mm), 7.33 (gr), 65.53%, 4.99, 560 (kg/ha) and in semi-intensive, 129 (mm), 1.53 (gr), 87.23%, 5.56, 4082 (kg/ha), respectively.the results of this research showed that off measured factors have higher value in semi-intensive culture than extensive method .and in Comparision between tow systems , T-test showed significant difference (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production efficiency
  • Litopenaeus vannamei
  • Extensive system
  • Semi - intensive system