مقایسه بازده تولید در سیستم های پرورش گسترده و نیمه متراکم میگوی وانامی

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 775-14515

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

3 پژوهشکده میگوی کشور، بوشهر، صندوق پستی: 1374

چکیده

سطح تکنولوژی پرورش میگو که از آن به سامانه‌های پرورش میگو یاد می‌شود، عمدتاً به تراکم لارو، سطح مزرعه، توان سرمایه‌ گذاری پرورش‌ دهنده و میزان محصول وابسته است. بنابراین انتخاب سامانه مناسب پرورش با توجه به توان تولید، حجم سرمایه‌ گذاری لازم و شاخص‌های بازگشت سرمایه و سودآوری بسیار حائز اهمیت خواهد بود. هدف از تحقیق حاضر، مقایسه دو سیستم گسترده و نیمه ‌متراکم پرورش میگو وانامی (Litopenaeus Vannamei) از نقطه نظر میزان رشد، بازماندگی، نرخ رشد ویژه و تولید در دوره پرورشی 110 روز و معرفی گزینه برتر با توجه به جنبه فنی و اقتصادی می‌ باشد. در این تحقیق پست لاورهای 12 به‌ ترتیب با تراکم 10 و 30 عدد در مترمربع در استخرهای سیستم گسترده و نیمه‌ متراکم ذخیره‌ سازی شدند. تغذیه میگوها در سیستم گسترده مبتنی بر کودهی و تولیدات طبیعی استخر (غذاهای زنده) و در سیستم نیمه ‌متراکم بر مبنای غذای فرموله شده بود. میانگین طول، وزن، بازماندگی، نرخ رشد ویژه و تولید در سیستم گسترده به‌ ترتیب 96/3 میلی ‌متر، 7/33 گرم، 65/53%، 4/99، 560 کیلوگرم در هکتار و در سیستم نیمه‌ متراکم به ‌ترتیب 129 میلی‌متر، 15/3 گرم، 87/23%، 5/56، 4082 کیلوگرم در هکتار بود. نتایج تحقیق نشان دادند که با توجه به پارامترهای اندازه‌ گیری شده سیستم نیمه ‌متراکم بر سیستم گسترده برتری دارد و مقایسه نتایج بین دو سیستم در آزمون T مستقل نشان ‌دهنده اختلاف معنی ‌داری است (0/05>P).

کلیدواژه‌ها