بررسی استفاده از مکمل گیاهی اشتهاء آور در غذای پلت شده به منظور افزایش وزن ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio L.1978) در مرحله پرواری

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری، صندوق پستی: 961

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

چکیده

بررسی استفاده از مکمل گیاهی اشتهاء آور تولیدی شرکت مهندسی بهار زمرد فام قومس در غذای پلت شده به‌ منظور افزایش وزن ماهی کپورمعمولی در مرحله پرواری در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در سال 1393 انجام شد. تعداد 186 عدد ماهی کپور پرورشی با میانگین وزنی 126/3 گرم در 3 تیمار با 3 تکرار، در 9 حوضچه فایبرگلاس به مساحت تقریبی 16 مترمربع (و با عمق مفید و تقریبا ً ثابت 0/6 متر) تقسیم گردید و به‌ مدت 8 هفته تحت تغذیه با سه جیره غذایی (پلت رایج در بازار با مکمل صفر درصد (شاهد) و پلت رایج در بازار واجد مکمل گیاهی اشتهاآور (1% ) و پلت رایج در بازار واجد مکمل گیاهی اشتهاآور (2%) قرار گرفتند. بررسی‌ ها نشان داد که وزن اکتسابی در جیره بامکمل 0% (پلت رایج در بازار) برابر با 51/6 گرم و برای جیره با مکمل 1% برابر با 49/3 گرم و برای جیره با مکمل 2% برابر با 57/6 گرم بوده است. نرخ رشد نسبی نیز برای مکمل 0% برابر 39/03 گرم و برای مکمل 1% برابر 40/03 گرم و برای مکمل 2% برابر 48/65 گرم بوده است. اختلاف معنی ‌داری بین میانگین ‌های وزن نهایی سه تیمار دیده نشد (0/05<p) و بیش ‌ترین وزن به ‌دست آمده در تیمار سوم (مکمل 3%) مشاهده گردید که با دو تیمار دیگر اختلاف معنی ‌دار نداشت (0/05<p). با توجه به نتایج به ‌دست آمده مشخص شد که مکمل گیاهی اشتهاآور منجر به تفاوت معنی ‌داری در شاخص رشد، تغذیه، ضریب تبدیل غذایی و رشد اختصاصی ماهی کپورمعمولی نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate Tthe Impact Of Dietary Herbal Appetizer On The Growth Performance Of Growth Out Common Carp (Cyprinus Carpio (Linnaeus,1758)

نویسندگان [English]

  • Hamid ramezani 1
  • Hasan Fazli 1
  • Mahmud Hafezeiye 2
1 P.O.BOX.961-FARAH ABAD –SARI-MAZANDARAN PROVINCE
2 Irnian Fisheries Research organization
چکیده [English]

The main goal of the current study is to evaluate the impact of dietary herbal appetizer(produced by Gomes Company) on the growth performance of growth out common carp. This project was conducted at Caspian Sea research institute of ecology from 2013 to 2014. Totally 186 common carps with an average weight of 126.3 g were randomly distributed to 9 fiberglass tanks with area  and depth of 16m2 and of 0.6 m.  The experiment lasted for eight weeks and the fish were fed by three different diets as follows: 1. Commercial pellet contained no herbal additive (control diet) 2. Commercial pellet contained 1% herbal appetizer and 3. Commercial pellet contained 2% herbal appetizer.  The results showed that common carp weight gains for diet 1, 2 and 3 were 51.6, 49.3 and 57.6g respectively. The estimated growth rate was 39.03g for control diet, 40.03g for 1% inclusion of the additive and 48.65g for 2% inclusion of the additive. Results also showed that inclusion of the additive did not change statistically average final weight (p>0.05).  A larger weight gain was observed at 2% additive inclusion although this was not statistically different with other treatments (p<0.05). In conclusion, with regard to the observed results, herbal appetizer administration cannot improve growth, feed conversion rate and weight gain in common carps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dietary herbal
  • pellet
  • Common carp (Cyprinus carpio)