بررسی استفاده از مکمل گیاهی اشتهاء آور در غذای پلت شده به منظور افزایش وزن ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio L.1978) در مرحله پرواری

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری، صندوق پستی: 961

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

چکیده

بررسی استفاده از مکمل گیاهی اشتهاء آور تولیدی شرکت مهندسی بهار زمرد فام قومس در غذای پلت شده به‌ منظور افزایش وزن ماهی کپورمعمولی در مرحله پرواری در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در سال 1393 انجام شد. تعداد 186 عدد ماهی کپور پرورشی با میانگین وزنی 126/3 گرم در 3 تیمار با 3 تکرار، در 9 حوضچه فایبرگلاس به مساحت تقریبی 16 مترمربع (و با عمق مفید و تقریبا ً ثابت 0/6 متر) تقسیم گردید و به‌ مدت 8 هفته تحت تغذیه با سه جیره غذایی (پلت رایج در بازار با مکمل صفر درصد (شاهد) و پلت رایج در بازار واجد مکمل گیاهی اشتهاآور (1% ) و پلت رایج در بازار واجد مکمل گیاهی اشتهاآور (2%) قرار گرفتند. بررسی‌ ها نشان داد که وزن اکتسابی در جیره بامکمل 0% (پلت رایج در بازار) برابر با 51/6 گرم و برای جیره با مکمل 1% برابر با 49/3 گرم و برای جیره با مکمل 2% برابر با 57/6 گرم بوده است. نرخ رشد نسبی نیز برای مکمل 0% برابر 39/03 گرم و برای مکمل 1% برابر 40/03 گرم و برای مکمل 2% برابر 48/65 گرم بوده است. اختلاف معنی ‌داری بین میانگین ‌های وزن نهایی سه تیمار دیده نشد (0/05<p) و بیش ‌ترین وزن به ‌دست آمده در تیمار سوم (مکمل 3%) مشاهده گردید که با دو تیمار دیگر اختلاف معنی ‌دار نداشت (0/05<p). با توجه به نتایج به ‌دست آمده مشخص شد که مکمل گیاهی اشتهاآور منجر به تفاوت معنی ‌داری در شاخص رشد، تغذیه، ضریب تبدیل غذایی و رشد اختصاصی ماهی کپورمعمولی نگردید.

کلیدواژه‌ها