استفاده از مولتی آنزیم کمین در جیره غذایی ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) و اثرات آن بر شاخص های رشد و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی خون

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

چکیده

آنزیم‌ ها میتوانند اثرات فاکتورهای ضد تغذیه ای را از بین ببرند و سبب بهبود عملکرد رشد ماهی شوند. هدف از این پژوهش، به‌ کارگیری مولتی آنزیم کمین در جیره غذایی و بررسی اثرات آن بر فاکتورهای رشد و برخی از پارامترهای بیوشیمیایی خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) بوده است. این آزمایش به‌ صورت طرح کاملاً تصادفی در پنج تیمار و سه تکرار انجام شد و مولتی آنزیم (کمین®، هرنتالز، بلژیک) در 5 سطح 0، 250، 500، 750 و 1000 میلی‌ گرم بر کیلوگرم غذا، به جیره غذایی اضافه شد و به‌ مدت 8 هفته به ماهی‌ ها جیره‌ های آزمایشی داده شد و فاکتورهای رشد شامل: افزایش وزن (WG)، نرخ رشد ویژه (SGR)، ضریب تبدیل غذایی (FCR)، درصد افزایش وزن بدن (WGP)، شاخص وضعیت (CF) و راندمان پروتئین (PER) مورد بررسی قرار گرفت. از فاکتورهای بیوشیمیایی خون میزان آلبومین، کلسیم، گلوکز و پروتئین کل اندازه‌ گیری و بررسی شد. تیمارهای مختلف در شاخص وضعیت (CF) تفاوت معنی ‌داری با یکدیگر نداشتند (0/05<P). اما در افزایش وزن (WG)، نرخ رشد ویژه (SGR) و ضریب تبدیل غذایی (FCR)، سطوح آنزیمی 500، 750 و 1000 (میلی‌ گرم بر کیلوگرم) با گروه شاهد تفاوت معنی ‌داری داشتند (0/05>P). کلسیم در سطح آنزیمی 500 (میلی‌ گرم بر کیلوگرم) با گروه شاهد دارای تفاوت معنی‌ داری بود (0/05>P) اما در پروتئین کل، آلبومین و گلوکز، سطوح مختلف آنزیمی با گروه شاهد تفاوت معنی‌ داری نداشتند (0/05<P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Utilizing Kemin multi-enzymes in the diet and their effects on growth and some blood factors of common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Adelian
  • Mohammad Reza Imanpoor
  • Vahid Taghizadeh
  • Mohammad Mazandarani
Department of Fishery, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Enzymes can eliminate the effects of antinutritional factors and to improve fish growth performance. The purpose of this study was to investigate the utilizing Kemin multi-enzyme in the diet and its effects on growth factors and some biochemical parameters in common carp (Cyprinus carpio). The experiment was conducted in completely randomized design with five treatments and three replications and multi-enzyme (Kemin®, Herentals, Belgium) at 5 levels of 0, 250, 500, 750 and 1000 mg per kg of food, was added to the diet and given the experimental diets  to fishes for 8 weeks and growth factors, Weight gain (WG), specific growth rate (SGR), feed conversion ratio (FCR), Weight growth percent (WGP), Condition factor (CF) and Protein efficiency ratio (PER) were studied. Blood biochemical factors albumin, calcium, glucose and total protein were measured and evaluated. Different treatments of (CF) were not significantly different from each other (P> 0.05), But (WG), (SGR) and (FCR), the enzyme levels of 500, 750 and 1000 (mg / kg) were significantly different from control group (P <0.05). Calcium in enzyme levels of 500 (mg / kg) was significantly different from control group (P <0.05), but total protein, albumin, and glucose were not significantly different between enzyme levels (P> 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth Factors
  • Biochemical factors
  • Kemin multi enzymes
  • Common carp (Cyprinus carpio)