ارزیابی تغییرات برخی از شاخص های دفاعی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با عصاره سیر (Allium satvium) و سرخارگل (Echinacea purpurea)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه بهداشت و مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165-57153

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165- 57153

چکیده

هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر عصاره سیر و عصاره سرخارگل بر برخی از پاسخ ‌های دفاعی غیراختصاصی در ماهی قزل ‌آلای ‌رنگین‌ کمان بود. برای این منظور، تعداد 1050 قطعه ماهی با وزن متوسط  5±47 گرم، به‌ صورت کاملاً تصادفی  در قالب هفت تیمار به ‌ترتیب زیر تقسیم شدند: تیمار یک  (گروه شاهد)، تیمار دو (عصاره سیر 5/0%)، تیمارسه (عصاره سیر 1%)، تیمار چهار (عصاره سرخارگل 5/0%)، تیمار پنج (عصاره سرخارگل 1%)، تیمار شش (عصاره سیر 5/0 %+ عصاره سرخارگل 5/0%) و تیمار هفت (عصاره سیر 1 %+ عصاره سرخارگل1 %). ماهیان به‌ مدت 30 روز به ترتیب با جیره ‌های فوق تغذیه شدند و سپس به ‌مدت 15 روز دیگر فقط غذای تجاری دریافت کردند. نتایج نشان داد که میزان فعالیت لیزوزیم در روزهای 15 و 30 تیمارهای 3 و 7 به ‌طور معنی ‌داری (0/05>P) بالاتر از تیمار شاهد بود، اما در روز 45 این اختلاف معنی ‌دار نبود. از لحاظ میزان فعالیت کمپلمان در روزهای 15 و 30 در تیمارهای 3 و 7 به‌ طور معنی‌ داری بالاتر از سایر تیمارهای مورد آزمایش بودند و در روز 45 تیمار 3 با سایر تیمارها به ‌جز با تیمار 6  اختلاف معنی ‌داری (0/05>P) داشت. از لحاظ میزان ایمنوگلوبولین تام سرم در روز 15 مطالعه تیمار 3 با سایر تیمارها به ‌جز با تیمار 7 اختلاف معنی ‌داری داشت و در روز 30 تیمارهای 3 و 7 با سایر تیمارها اختلاف معنی ‌دار (0/05>P) داشتند. هم چنین در روز 45 تیمار 3 با دیگر تیمارهای آزمایشی به‌ جز با تیمار 6 اختلاف معنی ‌داری داشت (0/05>P). بنابراین، می توان نتیجه گرفت که استفاده از عصاره سیر و سرخارگل باعث بهبود پاسخ ‌های دفاعی در ماهیان قزل‌ آلای ‌رنگین‌ کمان می‌ گردد.

کلیدواژه‌ها