ارزیابی تغییرات برخی از شاخص های دفاعی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با عصاره سیر (Allium satvium) و سرخارگل (Echinacea purpurea)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه بهداشت و مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165-57153

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165- 57153

چکیده

هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر عصاره سیر و عصاره سرخارگل بر برخی از پاسخ ‌های دفاعی غیراختصاصی در ماهی قزل ‌آلای ‌رنگین‌ کمان بود. برای این منظور، تعداد 1050 قطعه ماهی با وزن متوسط  5±47 گرم، به‌ صورت کاملاً تصادفی  در قالب هفت تیمار به ‌ترتیب زیر تقسیم شدند: تیمار یک  (گروه شاهد)، تیمار دو (عصاره سیر 5/0%)، تیمارسه (عصاره سیر 1%)، تیمار چهار (عصاره سرخارگل 5/0%)، تیمار پنج (عصاره سرخارگل 1%)، تیمار شش (عصاره سیر 5/0 %+ عصاره سرخارگل 5/0%) و تیمار هفت (عصاره سیر 1 %+ عصاره سرخارگل1 %). ماهیان به‌ مدت 30 روز به ترتیب با جیره ‌های فوق تغذیه شدند و سپس به ‌مدت 15 روز دیگر فقط غذای تجاری دریافت کردند. نتایج نشان داد که میزان فعالیت لیزوزیم در روزهای 15 و 30 تیمارهای 3 و 7 به ‌طور معنی ‌داری (0/05>P) بالاتر از تیمار شاهد بود، اما در روز 45 این اختلاف معنی ‌دار نبود. از لحاظ میزان فعالیت کمپلمان در روزهای 15 و 30 در تیمارهای 3 و 7 به‌ طور معنی‌ داری بالاتر از سایر تیمارهای مورد آزمایش بودند و در روز 45 تیمار 3 با سایر تیمارها به ‌جز با تیمار 6  اختلاف معنی ‌داری (0/05>P) داشت. از لحاظ میزان ایمنوگلوبولین تام سرم در روز 15 مطالعه تیمار 3 با سایر تیمارها به ‌جز با تیمار 7 اختلاف معنی ‌داری داشت و در روز 30 تیمارهای 3 و 7 با سایر تیمارها اختلاف معنی ‌دار (0/05>P) داشتند. هم چنین در روز 45 تیمار 3 با دیگر تیمارهای آزمایشی به‌ جز با تیمار 6 اختلاف معنی ‌داری داشت (0/05>P). بنابراین، می توان نتیجه گرفت که استفاده از عصاره سیر و سرخارگل باعث بهبود پاسخ ‌های دفاعی در ماهیان قزل‌ آلای ‌رنگین‌ کمان می‌ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate the changes of some immune parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed with extract of garlic (Allium satvium) and coneflower (Echinacea purpurea)

نویسندگان [English]

  • Saeid Meshkini 1
  • Yaghoub Ghiasi 2
1 Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, PO Box: 57153165
2 Department of Fisheries , Faculty of Natural Resources, Urmia University
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate effect of Garlic extract and Echinacea extract on some non-specific immune responses in Rainbow Trout. For this purpose, 1050 pieces of fish with mean weight 47±5 g, the randomly to 7 treatments separated were divided as follows: First treatment (control), second treatment (0/5% Garlic extract), third treatment (1% Garlic extract), fourth treatments (0/5% Echinacea extract), fifth treatment (1% Echinacea extract), sixth treatment (0/5% Garlic extract + 0/5%  Echinacea extract), and seventh treatment (1% Garlic extract + 1% Echinacea extract). The fishes were fed for 30 days to arrange the treatments and were given for 15 days only commercial food. The results showed that lysozyme activity on 15th and 30th days in third and seventh treatments significantly (P<0.05) was higher than the control treatment, but this difference was not significant at 45th day. In terms of Complement activity on 15th and 30th days in third and seventh treatments significantly were higher than other treatments, and at 45th day third treatment had a significant difference with other treatments except sixth treatment (P<0.05). In terms of Total Serum Immunoglobulin levels at 15th day of third treatment was a significant difference with other treatments except seventh treatment, at 30th day, third and seventh treatments had significant difference with other treatments (P<0.05). Also at 45th day, third treatment had a difference with other treatments except sixth treatment (P<0.05). So the, can be concluded that use of Garlic and Echinacea extract improves immune response in Rainbow Trout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rainbow trout
  • garlic extract
  • Echinacea extract
  • Immune response