مطالعۀ تلفات ناشی از آلودگی آبشش ماهیان خاویاری سیبری (Acipenser baerii) به انگل دیکلی بوتریوم آرماتوم (Diclybothrium armatum) در مزارع پرورشی ماهیان خاویاری استان های قم و مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

ماهیان خاویاری یا تاس ماهیان از ارزشمندترین گونه ­های آبزیان در سراسر جهان به شمار رفته و از دیدگاه تجاری و اقتصادی از اهمیت به سزایی برخوردارند. انگل ترماتود منوژن دیکلی­بوتریوم آرماتوم یکی از انگل­ هایی به ­شمار می ­رود که نسبت به میزبان خود اختصاصیت داشته و متعاقب تهاجم به میزبان، سبب بروز علائمی نظیر اختلال در سیستم تنفسی، آسیب ­های متعدد آبششی، کاهش تحرک، شنای سطحی، بلعیدن حباب­ های هوا در نزدیکی سطح آب و تلفات مداوم در ماهیان خاویاری سیبری می­ گردد. هدف از مطالعۀ حاضر، بررسی عوامل تلفات در ماهیان خاویاری سیبری مزارع پرورشی ماهیان خاویاری استان­ های قم و مازندران بود. در این مطالعه، 20 عدد ماهی خاویاری سیبری با اندازۀ 80 الی 90 سانتی ­متری در طی ماه­ های اردیبهشت و شهریور سال 1399 از مزارع پرورشی ماهیان خاویاری به کلینیک آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ارجاع شده و از لحاظ ویژگی­ ها و خصوصیات ظاهری، مورد بررسی و پایش قرار گرفتند. در بررسی­ های ماکروسکوپیک اولیه، شماری از انگل ­ها در بافت آبشش ماهیان خاویاری سیبری با چشم غیرمسلح قابل مشاهده بوده ولی نشانه ­ای از حضور عوامل بیماری زای انگلی در بافت آبشش ماهیان ازون­ برون و فیل ­ماهی وجود نداشت. سپس، به منظور بررسی بهتر آلودگی ­های انگلی، از بافت آبشش ماهیان، گسترش مرطوب تهیه و در زیر میکروسکوپ نوری به ­دقت بررسی شدند که بر اساس کلید­های تشخیصی موجود، حضور انگل ­های منوژن دیکلی­بوتریوم آرماتوم در آبشش ماهیان خاویاری سیبری مورد تایید قرار گرفت. به­ منظور درمان ماهیان مبتلا، اقدام به تجویز حمام نمک (به­ منظور افزایش شوری آب) به­ میزان 20 گرم بر لیتر و به­ مدت 7 روز (روزانه 1 ساعت) شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of the losses of Siberian sturgeon (Acipenser baerii) due to gill infection with Diclybothrium armatum in sturgeon farms of Qom and Mazandaran provinces

نویسندگان [English]

 • Hooman Rahmati Holasoo 1
 • Amin Marandi 1
 • Hosseinali Ebrahimzadeh Mousavi 1
 • Amirparsa Azizi 2
1 Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Sturgeon is one of the most valuable aquatic species in the world and is of great commercial and economic importance. Monogenean trematode Diclybothrium armatum is one of the parasites which is specific to its host and after invading the host, causes symptoms such as respiratory system disorders, multiple gill injuries, decreased mobility, surface swimming, swallowing air bubbles near the water surface, and persistent losses occur in Siberian sturgeon. The aim of the present study was to investigate the causes of losses in Siberian sturgeon farms of sturgeon farms in Qom and Mazandaran provinces. In this study, 20 Siberian sturgeons with a size of 80 to 90 cm during the months of May and September 2016 from sturgeon farms were referred to the aquatic animal clinic of the faculty of veterinary medicine, university of Tehran and in terms of characteristics and appearance, were examined and monitored. In the initial macroscopic examinations, a number of parasites were visible in the gills of Siberian sturgeon with the naked eye, but there was no sign of the presence of parasitic pathogens in the gills of starry sturgeon and beluga fish. Then, in order to better investigate the parasitic infections, a wet smear was prepared from the gill tissue of fish and carefully examined under a light microscope. Based on the available diagnostic keys, the presence of Diclybothrium armatum monogenic parasites in the gills of Siberian sturgeon was confirmed. In order to treat the infected fish, a salt bath (to increase the salinity of water) was prescribed at a rate of 20 g / l for 7 days (1 hour daily).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Siberian sturgeon
 • Diclybothrium armatum
 • Monogenean trematode
 • Salt bath
 • Gill
 1. Mousavi, S., Sheikhzadeh, N. and Marandi, A., 2020. Effects of dietary-black cumin (Nigella sativa) oil on growth, antioxidant and biochemical indices and digestive enzyme activities in electric yellow cichlid (Labidochromis caeruleus). Journal of Fisheries. 73(3): 471-482. https://doi.org/10.22059/jfisheries.2020.309400.1194
 2. Mousavi, S., Sheikhzadeh, N. Marandi, A., 2021. Study of the effect of oral troxerutin on resistance against Ichthyophthirius multifilis in goldfish (Carassius auratus). ISFJ. 30(4): 95-105. https://doi.org/10.22092/ISFJ.2021. 125190
 3. Rahmati-Holasoo, H., Marandi, A., Ebrahimzadeh Mousavi, H. and Taheri Mirghaed, A., 2022. Parasitic fauna of farmed freshwater ornamental fish in the northwest of Iran. Aquaculture International. 6: 1-20. https://doi.org/ 10.1007/s10499-021-00832-0
 4. Bronzi, P., Rosenthal, H. and Gessner, J., 2011. Global sturgeon aquaculture production: an overview. Journal of Applied Ichthyology. 27(2): 169-175. https://doi.org/10.1111/j.1439-0426.2011.01757.x
 5. Zhang, X., Shimoda, K., Ura, K., Adachi, S. and Takagi, Y., 2012. Developmental structure of the vertebral column, fins, scutes and scales in bester sturgeon, a hybrid of beluga Huso huso and sterlet Acipenser ruthenus. Journal of fish biology. 81(6): 1985-2004. https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.2012.03451.x
 6. Azari Takami, G., 2018. Breeding and cultivation of sturgeon caviarian fish. Tehran: University of Tehran press. (In Persian)
 7. Berg, L.S., Fresh water fishes of the U.S.S.R and adjacent countries. Jerusalem: Ipst; 1948.
 8. Rahmati‐Holasoo, H., Soltani, M., Masoudifard, M., Shokrpoor, S., Taheri Mirghaed, A. and Ahmadpoor, M., 2018. Nephroblastoma in bester sturgeon, a cultured hybrid of Huso huso× Acipenser ruthenus: Diagnostic imaging, clinical and histopathological study. Journal of fish diseases. 41(7): 1093-1101. https://doi.org/10.1111/jfd. 12800
 9. Pourkazemi, M., 2006. Caspian Sea sturgeon conservation and fisheries: past present and future. Journal of Applied Ichthyology. 22: 12-16. https://doi.org/10.1111/j.1439-0426. 2007.00923.x
 10. Bahmani, M., Yousefi Jourdehi, A., Kazemi, R., Pourdehghani, M., Hallajian, A., Dejhandian, S. and Jalilpoor, J., 2009. Seasonal fluctuations of testosterone (T), 17α-hydroxy progesterone (17α-OHP), 17β-estradiol (E2) during sexual maturation in Acipenser stellatus. Iran. J. Fish. 4: 7-16.
 11. Rahanandeh, M., Rahanandeh, M., Hallajian, A. and Avekh kasimi, M., 2020. Pathological study of Diclybothrium armatum in the gills of farmed Beluga fish in Guilan. Journal of Animal environment. 11(3): 413-418. (In Persian)
 12. Hamzeh, A., Moslemi, M., Karaminasab, M., Khanlar, M.A., Faizbakhsh, R., Batebi Navai, M. and Tahergorabi, R., 2015. Amino acid composition of roe from wild and farmed beluga sturgeon (Huso huso). Journal of Agricultural Science and Technology. 17(2): 357-364.
 13. Barannikova, I.A., Bayunova, L.V. and Semenkova, T.B., 2004. Serum levels of testosterone, 11‐ketotestosterone and oestradiol‐17β in three species of sturgeon during gonadal development and final maturation induced by hormonal treatment. Journal of fish biology. 64(5): 1330-1338. https://doi.org/10.1111/j.1095-8649. 2004.00395.
 14. Bronzi, P. and Rosenthal, H., 2014. Present and future sturgeon and caviar production and marketing: A global market overview. Journal of Applied Ichthyology. 30(6): 1536-1546. https://doi.org/10.1111/jai.12628.
 15. Sheikhzadeh, N., Marandi, A., Mousavi, Sh. and Hamidian, Gh., 2021. Effects of troxerutin on histology and mRNA expression of the genes encoding lysozyme and tumor necrosis factor-α in goldfish (Carassius auratus) skin. Journal of aquaculture development. (Forthcoming 2022) (In Persian)
 16. Simer, P.H., 1929. Fish trematodes from the lower Tallahatchie River. American Midland Naturalist. 1:
  563-588. https://doi.org/10.2307/2420148
 17. Bykhovskii, B.E., 1957. Monogenetic trematodes, their systematics and phylogeny. Izdatelstvo.
 18. Beverley-burton, M., 1984. Monogenea and Turbellaria. In: Margolis, L. and Kabata, Z., editors. Guide to the parasites of fishes of Canada. Canadian Special Publication of Fisheries and Aquatic Sciences. 5-209.
 19. Bauer, O.N., Pugachev, O.N. and Voronin, V.N., 2002. Study of parasites and diseases of sturgeons in Russia: a review. Journal of Applied Ichthyology. 18(4-6): 420-429. https://doi.org/10.1046/j.1439-0426.2002.00422.x
 20. Sattari, M., 2015. Aquatic animals health & diseases (2). Haghshenas press. (In Persian)
 21. Hoffman, G.L., 1998. Parasites of North American Freshwater Fish. Cornell University Press; Ithaca; NY.
 22. Sattari, M. and Mokhayer, B., 2005. Occurrence and intensity of some parasites in five sturgeon species (Chondrostei: Acipenseridae) southwest of Caspian Sea. Current Science. 89(2): 259-263.
 23. Bazari Moghaddam,, Mokhayer, B., Shenavar Masouleh, A.R., Masoumzadeh, M., Jalilpour, J. and Alizadeh, M., 2012. Study on prevalence of parasites in Persian sturgeon (Acipenser persicus) spawners in the southwest coasts of the Caspian Sea. J. of Utilization and Cultivation of Aquatics. 1(4):69-79. (In Persian)
 24. Hedrick, R., La Patra, S., McDowell, T. and MacConnell, B.A., 2001. Workshop on sturgeon diseases. 4th Int Symp Sturgeon. 8-13 July. Oshkosh, WI, USA.
 25. Williot, P., Bronzi, P. and Arlati, G., 1993. A very brief survey of status and prospects of freshwater sturgeon farming in Europe. In: Kestemont K, Billiard G, editors. Aquaculture of freshwater species except salmonids. Spec Publ Eur Aquac Soc. World Aquaculture. 32-36.
 26. Paschos, J., Natsis, L. and Tsoumani, M., 1998. New freshwater fish for aquaculture. Fish News. 199: 45-47.
 27. Athanassopoulou, F., Billinis, C. and Prapas, T., 2004. Important disease conditions of newly cultured species in intensive freshwater farms in Greece: first incidence of nodavirus infection in Acipenser sp. Diseases of aquatic organisms. 60(3): 247-252. https://doi.org/10.3354/dao 060247.
 28. Pronin, N.M., 1977. Parasites of the Selenga stock of the Baikal Trudy Buryatskogo Inst. Estestvennych nauk BF SO AN SSSR. 13: 58-61. (In Russian)
 29. Skrjabina, E.S., 1974. Helminths of sturgeons. Publishing house Nauka, M. (In Russian)