تأثیر چغندر لبویی (Beta vulgaris) بر رنگ گوشت و پوست ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده

     با هدف بررسی اثر چغندر لبویی (بهعنوان منبع رنگدانه‌ گیاهی) بر تغییر رنگ گوشت و پوست ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان آزمایشی با 4 تیمار و 3 تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. بدین منظور 240 قطعه ماهی (20 قطعه در هر واحد آزمایشی) بهمدت 45 روز در شرایط استاندارد پرورش داده شدند. گروه‌های آزمایشی شامل تیمار شاهد (بدون چغندر لبویی) و تیمارهای تغذیه‌ای با 5، 10 و 15 درصد چغندر لبویی بودند. برای سنجش میزان تغییرات رنگ گوشت و پوست در روز 45 آزمایش 2 قطعه ماهی از هر یک از تکرارها به‌ صورت تصادفی انتخاب و کشتار شدند. پس از برش قسمتی از گوشت به ‌همراه پوست در ناحیه جانبی بدن و 24 ساعت سرماگذاری، شاخص‌های رنگ‌سنجی براساس سه معیار L‌* (روشنایی)، a* (قرمزی) و b* (زردی) به‌ وسیله دستگاه رنگ‌سنج 400–MINOLTA CR مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد اختلاف معنی‌داری بین گروه‌های آزمایشی از نظر تأثیر بر رنگ گوشت و پوست وجود نداشت (0/05<P). هرچند که از نظر عددی بالاترین میزان شاخص قرمزی گوشت و پوست مربوط به گروه 10 درصد چغندر لبویی بود و بیش ‌ترین مقدار شاخص زردی و روشنایی در گروه بدون چغندر لبویی مشاهده شد.ولی از طریق محاسبه E  (میزان انحراف رنگ ) در پوست، نتایج نشان داد که جیره 10 درصد چغندر لبویی نسبت به گروه ‌های دیگر اختلاف معنی ‌داری داشته است(0/05>P). هم چنین در گوشت در سطح P-value  (سطح احتمال) اختلاف معنی ‌داری مشاهده شد (0/05>P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nutritional effect of red beet (Beta vulgaris) on color of meat and skin in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Farahani 1
  • Siamak Yousefi Siahkalroodi 2
  • Farhad Foroudi 1
1 Department of Animal Science, IAU, Branch of Varamin-Pishva, Varamin, Iran
2 Department of Biology, IAU, Branch of Varamin-Pishva, Pishva, Iran.
چکیده [English]

Investigated the effects of beet (as a source of plant pigment) on rainbow trout skin discoloration experiment in a completely randomized design with 4 treatments and 3 replicates were performed. For this purpose, 240 fish (20 pieces per experimental unit) were reared for 45 days under standard conditions. Experimental groups included a control treatment (no beets) and nutritional treatments with 5%, 10% and 15% were beets. For measuring changes in skin color on the 45th day in Experiment, 2 pieces of fish from each replicate were randomly selected and slaughtered. After a side cut on the part of the body with the skin and also making cold for 24 hours, based on three criteria colorimetric parameters L ‌ * (brightness), a * (redness) and b * (yellowness) colorimetric device 400-MINOLTA CR were evaluated. Results were shown significant differences between experimental groups, there were no effects on the skin and flesh color (05/0 <P). Although numerically the highest rates of red meat and skin index was for 10% beet group and the highest value of yellow and brightness index was for no beets group. Although by calculation ΔE (the deviation of color) in the skin, the results were shown that 10% beet group had more significant differences than the other groups (P <0/05). And also there was a significant difference (P <0/05) in the flesh which was in P-value level (probability level)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Red beet (Beta vulgaris)
  • Chromatography
  • Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss)