تأثیر چغندر لبویی (Beta vulgaris) بر رنگ گوشت و پوست ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده

     با هدف بررسی اثر چغندر لبویی (بهعنوان منبع رنگدانه‌ گیاهی) بر تغییر رنگ گوشت و پوست ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان آزمایشی با 4 تیمار و 3 تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. بدین منظور 240 قطعه ماهی (20 قطعه در هر واحد آزمایشی) بهمدت 45 روز در شرایط استاندارد پرورش داده شدند. گروه‌های آزمایشی شامل تیمار شاهد (بدون چغندر لبویی) و تیمارهای تغذیه‌ای با 5، 10 و 15 درصد چغندر لبویی بودند. برای سنجش میزان تغییرات رنگ گوشت و پوست در روز 45 آزمایش 2 قطعه ماهی از هر یک از تکرارها به‌ صورت تصادفی انتخاب و کشتار شدند. پس از برش قسمتی از گوشت به ‌همراه پوست در ناحیه جانبی بدن و 24 ساعت سرماگذاری، شاخص‌های رنگ‌سنجی براساس سه معیار L‌* (روشنایی)، a* (قرمزی) و b* (زردی) به‌ وسیله دستگاه رنگ‌سنج 400–MINOLTA CR مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد اختلاف معنی‌داری بین گروه‌های آزمایشی از نظر تأثیر بر رنگ گوشت و پوست وجود نداشت (0/05<P). هرچند که از نظر عددی بالاترین میزان شاخص قرمزی گوشت و پوست مربوط به گروه 10 درصد چغندر لبویی بود و بیش ‌ترین مقدار شاخص زردی و روشنایی در گروه بدون چغندر لبویی مشاهده شد.ولی از طریق محاسبه E  (میزان انحراف رنگ ) در پوست، نتایج نشان داد که جیره 10 درصد چغندر لبویی نسبت به گروه ‌های دیگر اختلاف معنی ‌داری داشته است(0/05>P). هم چنین در گوشت در سطح P-value  (سطح احتمال) اختلاف معنی ‌داری مشاهده شد (0/05>P).

کلیدواژه‌ها