ارزیابی اثرات چربی جیره روی برخی شاخص های خونی- بیوشیمیایی و آنزیم های کبدی بچه تاس ماهی سیبری

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، صندوق پستی:1616

2 بخش آبزی پروری، موسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، صندوق پستی: 3464-41635

چکیده

تحقیق حاضر به‌ منظور مقایسه اثر سطوح مختلف چربی جیره غذایی بر برخی از شاخص‌ های خونی‌‌- بیوشیمیایی وآنزیم ‌های کبدی بچه تاس ‌ماهی سیبری (Acipenser bearii)  به‌ مدت 12 هفته طراحی و اجرا گردید. بدین منظور تعداد 120عدد بچه ‌ماهی تاس ‌ماهی سیبری با میانگین وزنی 0/33±15/6 گرم در 12 مخزن فایبرگلاس 500 لیتری (به تعداد 10 عدد در هر تانک) توزیع شدند. چهار جیره غذایی محتوی سطوح متفاوت چربی 10، 15، 20 و 25 درصد (به‌ عنوان سطوح پایین، بهینه، بالا و خیلی بالا) با پروتئین یکسان (45 درصد) فرموله شدند. ماهیان در طول دوره پرورش، به‌ صورت دستی 3 بار در روز تا حد سیری تغذیه شدند. برطبق نتایج شاخص ‌های خونی (گلبول قرمز، گلبول سفید و هموگلوبین)، بیوشیمیایی (گلوکز و لیزوزیم) و آنزیم‌ های کبدی(GOT و (GPT ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی چربی 15 درصد، به ‌طور معنی ‌داری نسبت به ماهیان تغذیه شده با چربی 20 و 25 درصد چربی بهبود یافت. با توجه به نتایج مطالعه حاضر می ‌توان اذعان نمود، افزایش سطح چربی در جیره بچه تاس ‌ماهی سیبری تا سطح 15 درصد سبب بهبود و تقویت بسیاری از شاخص ‌های خونی و بیوشیمایی می‌ گردد.

کلیدواژه‌ها