برآورد پارامترهای ژنتیکی نمره سلول های بدنی و ماندگاری در گاوهای هلشتاین ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و گروه بیوانفورماتیک، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران

4 گروه پژوهشی شترمرغ، پژوهشکده دام‌های خاص، پژوهشگاه زابل، زابل، ایران

10.22034/AEJ.2021.281675.2522

چکیده

سوددهی در گاوهای شیری بستگی به ماندگاری حیوان در گله دارد که از طریق کاهش حذف غیراختیاری و افزایش حذف اختیاری در گله فراهم می­ شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل غیر ژنتیکی موثر بر صفت ماندگاری و برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات ماندگاری و نمره سلول­ های بدنی در گاوهای هلشتاین ایران بود. بدین منظور از اطلاعات 277715 رأس گاو که مابین سال­ های 1380 تا 1397 توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع ­آوری شده بود، استفاده شد. ماندگاری به صورت طول عمر، تعداد روزهای شیردهی طول عمر، تولید شیر، چربی و پروتئین طول عمر تعریف شده و با استفاده از دو بسته نرم ­افزاری survival و cmprsk عوامل موثر بر صفات و خطر خذف تعیین گردید. مولفه ­های واریانس صفات ماندگاری بر مبنای توزیع نمایی و داده­ های سنسور شده به همراه صفت نمره سلول­ های بدنی با استفاده از تجزیه و تحلیل دو صفتی توسط روش نمونه ­گیری گیبس برآورد گردید. نتایج نشان داد که اثر گله، سال و فصل زایش و سن زایش گاو بر تمامی صفات ماندگاری معنی ­دار بود (0/001>P). گاوهایی با درجه سخت­ زایی بالا نسبت به سایر گاوها دارای ریسک حذف بالاتری بوده و ریسک حذف برای گاوهای زایش کرده در فصل بهار نسبت به سایر فصول بالاتر بود (به استثنای طول عمر). دامنه وراثت­ پذیری برای صفات مختلف ماندگاری بین 0/076 تا 0/186 متغییر بوده و وراثت ­پذیری صفت نمره سلول­ های بدنی 0/31 برآورد شد. نتایج نشان داد که انتخاب ژنتیکی برای نمره سلول­ های بدنی و برخی صفات ماندگاری مانند تولید پروتئین طول عمر می ­تواند در بهبود این صفات موثر باشد اگرچه به خاطر معنی­ دار بودن عوامل محیطی بر روی صفات ماندگاری، باید این عوامل نیز مورد توجه قرار گیرد. همبستگی ژنتیکی و باقی مانده بین نمره سلول­ های بدنی با صفات ماندگاری منفی و مقدار همبستگی ژنتیکی بین صفات نسبت به همبستگی باقی مانده آن ها بالاتر بود. بنابراین انتخاب ژنتیکی برای نمره سلول­ های بدنی و در نظر گرفتن آن به عنوان معیار انتخاب در برنامه­ های اصلاح نژادی می ­تواند به طور غیرمستقیم صفات ماندگاری در گاوهای هلشتاین ایران را بهبود بخشد. افزایش ماندگاری و بهبود آن نه تنها از نظر اقتصادی اهمیت دارد بلکه موجب بهبود رفاه در حیوانات نیز می­ گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of genetic parameters of somatic cell score and longevity in Iranian Holstein cows

نویسندگان [English]

 • Mahdiyeh Rakhshani nejad 1
 • Naser Emam Jomeh Kashan 1
 • Mohammad Rokouei 2 3
 • Mehdi Amin Afshar 1
 • Hadi Faraji- Arough 4
1 Department of Animal Science, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and department of bioinformatics, University of Zabol, Zabol, Iran
3 Department of Animal and Poultry Science, College of Aburaihan, University of Tehran, Pakdasht, Tehran,
4 Department of Ostrich, Special Domestic Animals Institute, Research Institute of Zabol, Zabol, Iran,
چکیده [English]

Profitability in dairy herds depend on animal survival in the herd, which is provided by reducing involuntary culling and increasing the voluntary culling in the herd. The aim of this study was to investigate the non-genetic factors affecting longevity and to estimate the genetic parameters of longevity and somatic cell score in Iranian Holstein cows. For this purpose, the data of 277715 cattle that were collected by Animal Breeding Center of Iran during 2001 to 2018, were used. Longevity was defined as length of life (LL), lifetime number of days in milk (LDIM), lifetime milk yield (LMY), lifetime fat yield (LFY), and lifetime protein yield (LPY), and the effect of environmental factors on traits and risk of culling were determined using Survival kit and cmprsk statistical packages. Variance components of longevity traits were estimated based on exponential distribution and censored data along with somatic cell score trait using two-trait analysis by Gibbs sampling method. The results showed that the effect of herd, year and season of calving and calving age of cows was significant on all longevity traits (P <0.001). Cows with a high degree of dystocia had a higher culling risk than other cows and the culling risk was higher for cows born in the spring than in other seasons (except to the LL). The range of heritability for different longevity traits varied from 0.076 to 0.186 and the heritability of the somatic cell score was estimated to be 0.31. The results showed that genetic selection for somatic cell score and some longevity traits such as LPY can be effective in improving these traits, although due to the importance of environmental factors on longevity traits, these factors should also be considered. Genetic and residual correlation between somatic cell score with longevity traits were negative and the amount of genetic correlation between traits were higher than their residual correlation. Therefore, genetic selection for somatic cell score and considering it as a selection criterion in breeding programs can indirectly improve the longevity traits in Iranian Holstein cows. Increasing and improvement of longevity is not only economically important but also improves animal welfare.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Heritability
 • Longevity
 • Gibbs Sampling
 • Hazard function
 1. Daghigh Kia, H., Badragheh, H., Moghaddam, Gh., Alijani, S. and Najafi, A., 2016. Effect of an increasing the somatic cells on milk yield and its composition in Holstein dairy cows. Journal of Ruminant Research. 4(1): 147-171. (In Persian)
 2. Walawski, K., 1999. Genetic aspects of mastitis resistance in cattle. Journal of Applied Genetic. 40: 117-128.
 3. Ruegg, P.L., 2001. Milk Secretion and Quality Standards. University of Wisconsin, Madison, United States of America (USA). http://www.uwex.edu/MilkQuality/pdf/milksecretion and quality standards.
 4. Bar, D., Tauer, L.W., Bennett, G., Gonzalez, R.N., Hertl, J.A., Schukken, Y.H., Schulte, H.F., Welcome L.F. and Grohn, Y.T., 2008. The cost of generic clinical mastitis in dairy cows as estimated by using dynamic programming. Journal of Dairy Science. 91: 2205-2214.
 5. Seegers, H., Fourichon, C. and Beaudeau, F., 2003. Production effects related to mastitis and mastitis economics in dairy cattle herds. Journal of Veterinary Research. 34: 475-491.
 6. Seyedsharifi, R., Karrari niri, Q., Hedayat Evrigh, N., seifdavati, J. and Bohlouli, M., 2017. Genetic analysis of some type, production, reproduction and longevity traits in Isfahan province Holsteins.  Journal of Animal Environmental. 9(3): 17-26. (In Persian)
 7. Kamali, , Makki, M., Ahmadi, R. and Pourmahdi Broujeni, M., 2020. Evaluation of the relationship between postpartum Body Condition Score reduction, season and parity on the incidence of clinical mastitis in dairy cattle. Journal of Animal Environmental. 12(2): 31-36. (In Persian)
 8. Riekerink, R.O., Barkema, H.W., Veenstra, W., Berg, F.E., Stryhn, H. and Zadoks, R.N., 2007. Somatic cell count during and between milkings. Journal of Dairy Science. 90: 3733-3741.
 9. Tiezzi, F., Parker-Gaddis, K.L., Cole, J.B., Clay, J.S. and Maltecca, C., 2015. A genome-wide association study for clinical mastitis in first parity US Holstein cows using single step approach and genomic matrix re-weighting procedure. PLoS One. 10.
 10. Philpot, W.N. and Nickerson, S.C., 2000. Winning the fight against mastitis. Westfalia Surge. 192 p.
 11. Hagnestam-Nielsen, C., Emanuelson, U., Berglund, B. and Strandberg, E., 2009. Relationship between somatic cell count and milk yield in different stages of lactation. Journal of Dairy Science. 92: 3124-3133.
 12. Ezzatpanah, H., Ehsani, M.R., Lamea, H., 2005. Comparison of Casein Micelles Micrographs in Raw and Pasteurized Skim Milk in Different pHs by SEM and TEM. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources. 9(2): 135-145. (In Persian)
 13. Mahmoudzadeh, M., Naeimipour, H. and Farhang-Far, H., 2013. The effects of calving on the number of body cells in Holstein dairy herds of Razavi Khorasan. The 4th Animal Science Congress of the country, Karaj. 1-5. (In Persian)
 14. Sharma, N., Singh, N.K. and Bhadwal, M.S., 2011. Relationship of somatic cell count and mastitis: An overview. Asian-Aust. Journal of Animal Science. 24: 429-238.
 15. Green, M.J., Bradley, A.J. and Newton, H., 2006. Seasonal variation of bulk milk somatic cell counts in UK dairy herds: Investigations of the summer rise. Preventive Veterinary Medicine. 74: 293-308.
 16. Hansen, L.B., 2000. Consequences of selection for milk yield from a geneticist›s viewpoint. Journal of Dairy Science. 83: 1145-1150.
 17. Ducrocq, V.P., Quaas, R.L., Pollak, E.J. and Casella, G., 1988. Length of productive life of dairy cows. 2. Variance component estimation and sire evaluation. Journal of Dairy Science. 71: 3071-3079.
 18. Lurdes Kern, E., Araujo Cobuci, J., Napolis Costa, C. and Vincent Ducrocq, V., 2016.  Survival analysis of productive life in Brazilian holstein using a piecewise Weibull proportional hazard model. Livestock Science. 185: 89-96.
 19.  Interbull. 2015. Description of national genetic evaluation systems for dairy cattle traits as applied in different Interbull member countries.
 20. Strapakova, E., Candrak, J., Strapak, P. and Trakovicka, A., 2013. Genetic evaluation of the functional productive life in Slovak Simmental cattle. Archiv fur Tierzucht. 56: 797-807.
 21. Forabosco, F., Bozzi, R., Filippini, F., Boettcher, P., Van Arendonk, J.A.M. and Bijma, P., 2006. Linear model vs. survival analysis for genetic evaluation of sires for longevity in Chianina beef cattle. Livestock Science. 101: 191-198.
 22. Forabosco, F., Jakobsen, J.H. and Fikse, W.F., 2009. International genetic evaluation for direct longevity in dairy bulls. Journal of Dairy Science. 92: 2338-2347.
 23. Strapakov, E., Strapak, P. and Candrak, J., 2014. Estimation of breeding values for functional productive life in the Slovak Holstein population. Czech Journal of Dairy Science. 59(2): 54-60.
 24. Imbayarwo-Chikosi, V.E., Dzama, K., Halimani, T.E., Van Wyk, J.B., Maiwashe, A.N. and Banga, C.B., 2015. Genetic prediction models and heritability estimates for functional longevity in dairy cattle. South African Journal of Animal Science. 45: 105-121.
 25. Stranojevic, D., Dedović1, R., Bogdanovic1, V., Raguz, N., Popovac1, M., Jankovic, D. and strbac, L., 2016. Evaluation of the heritability coefficients of longevity in the population of Black and White cows in Serbia. Mljekarstvo. 66(4): 322-329.
 26. Morek-Kopec, M. and Zarnecki, A., 2017. Genetic Evaluation for Functional Longevity in Polish Simmental Cattle. Czech Journal of Dairy Science. 62(7): 276-286.
 27. Lumley, T. and Therneau, T., 2014. The survival package. R News. 4: 26-28. https://tbrieder.org/ epidata/course_reading /e_therneau.pdf.
 28. Smith, B.J., 2007. Boa: An R package for MCMC output convergence assessment and posterior inference. Journal of Statistical Software. 21(11): 1-37.
 29. Fine, J.P. and Gray, R.J., 1999.  A proportional hazards model for the subdistribution of a competing risk. Journal of the American Statistical Association. 94: 496-509.
 30. Hadfeld, J.D., 2010. MCMC methods for multi-response generalized linear mixed models: the MCMCglmm R package. Journal of Statistical Software. 33: 1-22.
 31. Grayaa, M., Vanderick, S., Boulbaba Rekik, B., Ben Gara, A., Hanzen, C., Grayaa1, S., Reis Mota, R., Hammami, H. and Gengler, N., 2019. Linking first lactation survival to milk yield and components and lactation persistency in Tunisian Holstein cows. Archive Animal Breeding. 62: 153-160.
 32. Zavadilova, L. and Stipkova, M., 2012. Genetic correlations between longevity and conformation traits in the Czech Holstein population. Czech Journal of Dairy Science. 57(3): 125-136.
 33. Raguz, N., Jovanovac, S., Meszaros, G. and Solkner, J., 2014. Linear vs. piecewise Weibull model for genetic evaluation of sires for longevity in Simmental cattle. Mljekarstvo. 64: 141-149.
 34. Bouallegue, M., M’Hamdi, N., Ben Hamouda, M. and Haddad, B., 2014. Study of non-genetic factors on the shape of lactation curves for milk yield, fat and protein percents of Holstein-Friesian cows under hot Mediterranean climate. Archivos de Zootecnia. 171: 55-75.
 35. Chirinos, Z., Carabano,J. and Hernández, D., 2007. Genetic evaluation of length of productive life in the Spanish Holstein-Friesian population: model validation and genetic estimation. Livestock Science. 106: 120-131.
 36. Bonetti, O., Rossoni, A. and Nicoletti, C.H., 2009. Genetic parameters estimation and genetic evaluation for longevity in Italian Brown Swiss bulls. Italian Journal of Animal Science. 8(2): 30-32.
 37. Fetrow, J., Nordlund, K.V. and Norman, H.D., 2006. Invited review: culling: nomenclature, definitions, and recommendations. Journal of Dairy Science. 89(6): 1896-1905.
 38. Van Raden, P.M., 2004. Selection on net merit to improve lifetime profit. Journal of Dairy Science. 87: 3125-3131.
 39. Tsuruta, S., Misztal, I. and Lawlor, T.J., 2005. Changing definition of productive life in US Holsteins: effect on genetic correlations, Journal of Dairy Science. 88: 1156-1165.
 40. Honarvar, M., Moradi Shahr Babak, M. and Mirzaei Ashtiani, S.R., 2014. Investigation of parameters of reproductive traits and their relationship with milk production in Holstein cows of Iran. The first congress of animal and aquatic sciences of the country. 685 p. (In Persian)
 41. Farhangfar, H. and Naeemipour Younesi, H., 2007. Estimation of Genetic and Phenotypic Parameters for Production and Reproduction Traits in Iranian Holsteins. Journal of Crop production and processing. 11(1): 431-441. (In Persian)
 42. Shahdadi, A.R., Hassani, S., Saghi, D.A., Ahani Azari, M., Eghbal, A.R. and Rahimi, A., 2014. Estimation of genetic parameters of first lactation production and reproduction traits in Iranian Holstein dairy cows. Journal of Ruminant Research. 1(4): 109-126. (In Persian)
 43. Nilforooshan, M.A. and Edriss, M.A., 2004. Effect of Age at First Calving on Some Productive and Longevity Traits in Iranian Holsteins of the Isfahan Province. Journal of Dairy Science. 87: 2130-2135.
 44. Mhamdi, N., Aloulou, R., Bouallegue, M., Brar, S.K. and Hamouda, M.B., 2010. Study on functional longevity of Tunisian Holstein dairy cattle using a Weibull proportional hazard model. Livestock Science. 132: 173-176.
 45. Pachova, E., Zavadilova, L. and Solkner, J., 2005. Genetic evaluation of the length of productive life in Holstein cattle in the Czech Republic. Czech Journal of Animal Science. 50: 493-498.
 46. Daliri, Z., Hafezian, S.H., Shad Parvar, A. and Rahimi, G., 2008. Genetic Relationships among Longevity, Milk Production and Linear Type Traits in Iranian Holstein Cattle. Journal of Animal and Veterinary Advances. 7: 512-515.
 47. Faraji-Arough, H., Aslaminejad, A.A., Tahmoorespur, M. Rokouei, M. and Shariati, M.M, 2015. Bayesian inference of (co) variance components and genetic parameters for economic traits in Iranian Holsteins via Gibbs sampling. Iranian Journal of Applied Animal Science. 5(1): 51-60.
 48. Samoré, A.B., Rizzi, R., Rossoni, A. and Bagnato, A., 2010. Genetic parameters for functional longevity, type traits, somatic cell scores, milk flow and production in the Italian Brown Swiss. Italian Journal of Animal Science. 9(2): e28.
 49. Aspilcueta Borquis, R.R., Araujo Neto, F.R., Baladi, F., Bignardi, A.B., Albuquerque, L.G. and Tonhati, H., 2010. Genetic parameters for buffalo milk yield and milk quality traits using Bayesian inference. Journal of Dairy Science. 93: 2195-2201.
 50. Ptak, E., Jagusiak, W., Żarnecki, A. and Otwinowska-Mindur, A., 2011. Heritabilities and genetic correlations of lactational and daily somatic cell score with conformation traits in Polish Holstein cattle. Czech Journal of Animal Science. 56(5): 205-212.
 51. Stefani, G., El Faro, L., Júnior, M.L.S. and Tonhati, H., 2018. Association of longevity with type traits, milk yield and udder health in Holstein cows. Livestock Science. 218: 1-7.
 52. Nielsen, U.S., Pedersen, G.A., Pedersen, J. and Jensen, J., 1999. Genetic variation in disease traits and their relationships with survival in Danish dairy cattle. Interbull Bull. 21: 170.
 53. Irano, N.; Bignardi, A.B.; El Faro, L.; Santana, M.L.; Cardoso, V.L. and Albuquerque, L.G., 2014. Genetic association between milk yield, stayability, and mastitis in Holstein cows under tropical conditions. Tropical Animal Health and Production. 46: 529-535.