تعیین برخی از ویژگی های بیوشیمیایی سمن و شاخص های اسپرمی استرلیاد (Acipenser ruthenus) و چالباش (Acipenser gueldenstaedti)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 گروه شیلات، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

3 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان ، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ،سازمان تحقیقات ، ترویج و آموزش کشاورزی ، بندر عباس ، ایران

4 مرکز تحقیقات شیلاتی آب های دور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، چابهار، ایران

5 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

6 ایستگاه تحقیقاتی نرمتنان خلیج فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات شیلات ایران، بندر لنگه، ایران

10.22034/AEJ.2021.285373.2527

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی برخی از ویژگی­ های بیوشیمیایی سمن و شاخص ­های اسپرمی صورت گرفت. در این مطالعه خصوصیات حرکتی (طول دوره تحرک و درصد تحرک اسپرم)، اسپرماتوکریت، تراکم اسپرم و برخی از فاکتورهای بیولوژیکی اسپرم شامل شاخص ­های پلاسمای سمینال (ترکیبات یونی و آلی) در 8 مولد استرلیاد و 8 مولد چالباش مورد بررسی قرار گرفت. طول دوره تحرک اسپرم (s)، درصد تحرک اسپرم (%)، اسپرماتوکریت (%) و تراکم اسپرم (109×) در استرلیاد به ­ترتیب 10/23±185، 2/25±90/00، 0/19±2/60، 0/30±2/42 و در ماهی چالباش به ­ترتیب 11/12±210، 3/16±90/33، 0/24±2/77، 0/18±2/63 اندازه ­گیری شد. غلظت ­های یون سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم در استرلیاد به ­ترتیب 7/24±88/56، 0/32±4/24، 0/29±7/52، 0/26±2/38 میلی­ مول در لیتر و در چالباش به ­ترتیب 6/12±90/84، 0/21±4/65، 0/34±7/31، 0/31±2/44 میلی ­مول در لیتر بود. غلظت کلسترول و گلوکز در سرم استرلیاد به­ ترتیب 5/46±48/74، 2/57±27/90 میلی ­گرم در دسی ­لیتر و در چالباش به ­ترتیب 4/22±47/53، 2/31±28/63 میلی ­گرم در دسی ­لیتر بود. هم ­چنین پلاسمای سمینال در استرلیاد و چالباش به ­ترتیب دارای 0/30±1/53، 0/34±1/58 گرم در دسی­ لیتر پروتئین بود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بین طول دوره تحرک اسپرم در استرلیاد و چالباش اختلاف معنی‌داری وجود دارد. تفاوت معنی‌داری میان سایر پارامترهای بیوشیمیایی و اسپرم شناختی در استرلیاد و چالباش مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of sperm properties and parameters between Acipenser ruthenus and Acipenser gueldenstaedti

نویسندگان [English]

 • Reza Nahavandi 1
 • Mohadeseh Ahmadi 2
 • Saeid Tamadoni Jahromi 3
 • Fatemeh Nouri Chenashak 2
 • Abdolreza Jahanbakhshi 4
 • Ali Sadeghi 5
 • Sajjad Pourmozaffar 6
1 Animal Science Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran
2 Department of Fisheries, Azad Shahr Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
3 Persian Gulf and Oman Sea Ecology Research Center, Agricultural Research Education and Extension Organization, Iranian Fisheries Sciences Research Institute, Bandar Abbas, Iran
4 Offshore Fisheries Research Center, Iranian Fisheries Sciences Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization, Chabahar, Iran
5 Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
6 Persian Gulf Mollusks Research Station, Persian Gulf and Oman Sea Ecology, Research Center, Iranian Fisheries Sciences Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization, Bandar Lengeh, Iran
چکیده [English]

This present resent study investigated sperm motility parameters (sperm motility duration and sperm motility percentage), spermatocrit, density of sperm and some biological factors such as sperm seminal plasma indices (ionic and organic composition) in 8 Acipenser ruthenus and Acipenser gueldenstaedti broodstocks. Sperm mobility duration length, percentage of sperm mobility, spermatocrit, density of sperm were measured 185±10.23 s, 90.00±2.25 %, 2.60±0.19 %, 2.42 × 0.30, respectively in A. ruthenus and 210±11.12 s, 90.33±2.16 %, 2.77±0.24 %, 2.63±0.18, respectively in A. gueldenstaedti. The concentrations of Sodium (Na+), Potassium (K+), Calcium (Ca2+) and Magnesium (Mg2+) ions were determined 88.56±7.24, 4.24±0.32, 7.52±0.29 and 2.38±0.26 Mm L-1, respectively in A. ruthenus and 90.84±6.12, 4.65±0.21, 7.31±0.34 and 2.44±0.31 Mm L-1, respectively in A. gueldenstaedti. The concentrations of serum cholesterol and glucose were calculated 48.74±5.46 and 27.90±2.57 mg ml-1, respectively in A. ruthenus and 47.53±4.22, 28.63±2.31 mg ml-1 respectively in A. gueldenstaedti. In addition, seminal plasma of A. ruthenus and A. gueldenstaedti were estimated 1.53±0.30 and 1.58±0.34 mg/dl protein, respectively. The results of this study showed that there is a significant difference between sperm motility duration in A. ruthenus and A. gueldenstaedti. No significant differences were observed between other biochemical and spermatological parameters in A. ruthenus and A. gueldenstaedti.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acipenser ruthenus
 • Acipenser gueldenstaedti
 • Spermatological parameters
 • Biochemical parameters
 1. Cosson, J. and Linhart, O., 2015. Paddlefish, Polyodon spathula, spermatozoa: effects of potassium and pH on motility. Folia Zool. 53: 67-75.
 2. Alvani, S.M.H., Cosson, J. and Kazemi, R., 2014. Semen characteristics in Acipenser persicus in relation to sequential stripping. Journal of Fish Biology. 34: 140-154.
 3. Mohammadi, Gh., Mesbah, M., Khajeh, Gh. and Mombeini, A.; 2016. Characteristics of cultured carp (Cyprinus carpio) in Khuzestan province. Journal of Marine Biology. 9(36): 93-100. (In Persian)
 4. Baradaran Noveiri, Sh. and Hassanzadeh Saber, M., 2018. Methods of sperm quality assessment in fish. Journal of Aquaculture Development. 12(3): 15-29. (In Persian)
 5. Gharaei, A., Alizadeh Sargazi, A., Ghaffari, M. and Mirdar Harijani, J., 2015. Effect of diluent solutions on the fertilization of snow trout (Schizothorax zarudnyi). Iranian Aquaculture Society Journal. 3(4): 16-30. (In Persian)
 6. Alvani, S.M.H., Mojazi, A.B., Cosson, J., Karami, M., Pourkazemi, M. and Akhoundzadeh, M.A., 2014. Determination of some seminal plasms indices, sperm density and motility in the Acipenser gueldenstaedti. Iranian Journal of Fisheries Sciences. 10: 203-211.
 7. Rurangwa, E., Kime, D.E., Ollevier, F. and Nash, J.P., 2018. Measurement of sperm motility and factors affecting sperm quality in cultured fish. Aquaculture. 87: 110-123.
 8. Tabares, J., Ruiz, T., Arboleda, L. and Olivera, M., 2007. Effect of some ions on sperm activation in (Brycon henna). Acta Biológica Colombiana. 12: 87-98.
 9. He, S. and Jenkins, K., 2016. Activation of sperm motility in striped bass via a CAMP-independent pathway. Theriogenology. 75: 564-575.
 10. Cosson, J., Linhart, O., Mims, S.D., Shelton, W.L. and Rodina, M., 2000. Analysis of motility parameters from paddlefish and shovelnose sturgeon spermatozoa. Journal of Fish Biology. 56: 1348-1367.
 11. Fitzpatrick, J.L., Henry, J.C., Leily, N.R. and Devlin, R.H., 2005. Sperm characteristics and fertilization success of Masculinize coho salmon Oncorhynchus kisutch. Aquaculture. 249: 459-468.
 12. Barannikova, I.A., 1995. Measures to maintain sturgeon fisheries under conditions of ecosystem change. In: Proc. Intern. S turg. Symp., Vniro Pub. 12: 124-130.
 13. Billard, R., Cosson, J., Perchec, G. and Linhart, O., 2017. Biology of sperm and artificial reproduction in carp. Aquaculture. 38: 125-133.
 14. Alipour Jurshari, A.R., 2014. Application of numerical counting methods, spermatocrit and sperm concentration spectroscopy in fishes with emphasis on Chalbash fish (Acipenser queldenstaedti). Journal of Ornamental Aquatic. 2(4): 33-40. (In Persian)
 15. Islambolchi, Sh., 1998. Estimation of sperm density of common carp, grass carp and Starry sturgeon using spectrophotometric method, bachelor's thesis. 50 p.
 16. Baradaran Noveiri, Sh., Noori, A., Bahmani, M., Yazdani Sadati, M.A. and Akbarzadeh, A., 2018. Effects of two extenders on sperm motility indices during long term preservation of bester sturgeon (Huso huso♀×Acipenser ruthenus♂) semen. Aquatic Physiology and Biotechnology. 5(4): 57-72. (In Persian)
 17. Cosson, J., Billard, R., Cibert, C., Dreanno, C., Linhart, O. and Suquet, M., 2017. Movements of fish sperm flagella studied by high speed video microscopy coupled to computer assisted image analysis. Pol Arch Hydrobiol. 38: 204-212.
 18. Billard, R., 2017. Spermatogenesis and spermatology of some teleost fish species. Reprod Nutr Dev. 2: 870-920.
 19. Cosson, J., Billard, R., Dreanno, C., Suquet, M. and Cibert, C., 2015. Regulation of axonemal wave parameters of fish spermatozoa by ionic factors. In the Mail Gamete from Basic Knowledge to Clinical Applications. Theriogenology. 67: 98-109.
 20. Morisawa, M., Suzuki, K., Shimizu, H., Morisawa, S. and Yasuda, K., 2018. Effect of osmolality and potassium on motility of spermatozoa from freshwater cyprinid fishes. J Exp Zool. 94: 63-74.
 21. Ahmadi, M.R., Lebasi, M.R., Hosseini, Sh. and Lorestani, R., 2007. Evaluation of sperm concentration, the effect of diluents and their pH level on sperm motility of common carp (Cyprinus carpio). Journal of Marine Science and Technology. 8(6): 63-71. (In Persian)
 22. Khara, H., Baradaran Noveiri, Sh., Dadres, H., Rahbar, M., Ahmadnezhad, M., Alinia, M. and Khodadoust, A., 2013. The effect of some ions on sperm activity and artificial reproduction efficiency of common carp (Cyprinus carpio). Journal of Utilization and Cultivation of Aquatics. 1(3): 45-64. (In Persian)
 23. Billard, R. 2017. Biology and Control of Reproduction of Sturgeons in Fish Farm. Iranian Journal of Fisheries Sciences. Vol. 54, pp: 81-90.
 24. Bahmani, M., Yousefi Jourdehi, A., Kazemi, R., Pourdehghani, M., Hallajian, A. and Dejhandian, S., 2012. Biotechnic of brood stocking, artificial propagation and some physiological indices in farmed Acipenser nudiventris. Iranian Scientific Fisheries Journal. 21(3): 1-12. (In Persian)