بررسی اثرات جایگزینی لارو مگس (Hermetia illucens) با کنجاله سویا در جوجه‌های گوشتی نژاد آرین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد کاشمر، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشمر، ایران

10.22034/AEJ.2022.319406.2703

چکیده

این آزمایش به‌منظور بررسی اثرات جایگزینی لارو مگس با کنجاله سویا به عنوان منبع پروتئین در جوجه‌های گوشتی (نر و ماده) نژاد آرین، با تعداد 440 قطعه پرنده در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار، پنج تکرار و در هر تکرار 22 قطعه پرنده (نر و ماده به ­طور یکسان) انجام گرفت. تیمارهای مورد استفاده در این آزمایش شامل: تیمار یک (جیره شاهد)، تیمار دو با 10 درصد جیره جایگزین لارو به‌جای کنجاله سویا، تیمار سه با 20 درصد جیره جایگزین به‌جای کنجاله سویا و تیمار چهار با 30 درصد جیره جایگزینی در ترکیب جیره به‌جای کنجاله سویا انجام گرفت. طول دوره آزمایش از یک تا 45 روزگی بود که قبل از شروع آزمایش به مدت یک هفته جهت عادت‌پذیری جیره پایه در اختیار آن‌ها قرار گرفت. پرندگان از روز هشتم تا 18 خوراک آغازین، از روز 19 تا 30 خوراک رشد و هم چنین از 31 تا روز 45 با خوراک پایانی تغذیه شدند. نتایج به ‌دست‌آمده از این پژوهش نشان داد که عملکرد (مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک) جوجه های گوشتی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت (0/05<P). هم چنین صفات لاشه به‌طور معنی‌داری تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت (0/05>P) به‌طوری‌که تیمار حاوی 20 درصد لارو مگس بیش ترین مقدار وزن زنده و کم ترین درصد وزن قلب، کبد و سنگدان را دارا بود، هم چنین در تیمارهای 20 و 30 درصد لارو بالاترین درصد لاشه مشاهده شد و تیمار شاهد بیش ترین درصد وزن چربی بطنی را دارا بود. در کل می‌توان چنین نتیجه گرفت که افزودن لارو مگس باعث بهبود عملکرد و صفات لاشه در جوجه‌های گوشتی نژاد آرین می‌شود و می‌توان از آن به‌عنوان جایگزین کنجاله سویا در جیره جوجه‌ها استفاده کرد. از لحاظ اقتصادی تیمارهای حاوی لارو مگس سرباز، شاخص بازدهی تولید  بهتری نسبت به کنجاله سویا  داشتند. با این وجود توصیه به استفاده از لارو مگس نیاز به محاسبه  اقتصادی دقیق تری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effects of soybean meal replacement fly larvae (Hermetia illucens) in Arian broilers

نویسندگان [English]

 • Alireza Ghalibaf Khorassani
 • Reza Vakili
Department of Animal Science, College of Agriculture, Kashmar Branch, Islamic Azad University, Kashmar, Iran
چکیده [English]

This experiment was performed to investigate the effect of different levels of fly larvae with soybean meal as a source of in protein in broilers (male and female) in Arian broilers with 440 birds in a completely randomized design with four treatments, five replications and 22 birds per replication (male and female equally). The treatments used in this experiment included: treatment one (control diet), treatment two with 10% larvae substitution diets instead of soybean meal, treatment three with 20% substitution diets instead of soybean meal and treatment four with 30% substitution diets in soybean meal substitute composition. The duration of the experiment ranged from one to 45 days. Which was given to them for a week before the start of the experiment to get used to the basic diet. The birds were fed from the eighth to the 18th day of the initial feed, from the 19th to the 30th day of the growth feed and also from the 31st to the 45th day with the final feed. The results of this study showed that the performance of broilers was not affected by experimental treatments (P<0.05) so that the treatment containing 20% ​​of fly larvae had the highest live weight and the lowest weight of heart, liver and gizzard, also in treatment 20 and 30% of larvae had the highest carcass weight and the control treatment had the highest amount of abdominal fat. In general, it can be concluded that the addition of fly larvae improves the performance and carcass characteristics in Aryan broilers and can be used as a substitute for soybean meal in the diet chickens. Economically, European production efficiency factor in treatments including the fly larvae (Hermetia illucens) is better than soybean meal. However, the recommendation to use fly larvae requires a more accurate economic calculation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Broiler
 • Carcass Characteristics
 • Performance
 • Soybean Meal
 • Black Soldier Fly Larvae
 1.       Rajabzadeh nesvan, M., Dastar, B., Ghoorchi, T., Ashayerizadeh, O. and  Khomiri, M., 2019.  Evaluation of protein quality raw and fermented tomato pomace compared to soybean meal in broiler chickens. Journal of Animal Environment. 11(3): 69-76. (In Persian)
 2. Sobanbua, S., Dolkittikul, S., Nakphaichit, M., Keawsompong, S. and Nitisinprasert, S., Antimicrobial peptide presenting potential strain-specific real time polymerase chain reaction assay for detecting the probiotic Lactobacillus reuteri KUB-AC5 in chicken intestine. Poultry science. 99(1): 526-535. https://doi.org/10.3382/ps/pez549.
 3. Mottet, A. and Tempio, G., 2017. Global poultry production: current state and future outlook and challenges World Poult. Sci. J. 73: 245-256. https://doi.org/10.1017/S0043933917000071.
 4. Embrapa, , 2020. Aves. Brazilian Agricultural Research Company. https://www.embrapa.br/suinos-e-aves/cias/custos/icpfrango.
 5. Mapiye, C., Mwale, M., Mupangwa, J.F., Chimonyo, M., Foti, R. and Mutenje, M.J., A research review of village chicken production constraints and opportunities in Zimbabwe. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 21(11): 1680-1688.
 6. Ramos-Elorduy, J., 2005. Insects: a hopeful food source. Ecological implications of minilivestock. 263-291.
 7. Gasco, L., Biasato, I., Dabbou, S., Schiavone, A. and Gai, F., Animals fed insect-based diets: State-of-the-art on digestibility, performance and product quality. Animals. 9(4): 170. https://doi.org/10.3390/ani9040170.
 8.  IPIFF. 2020. The insect sector milestones towards sustainable food supply chains. Retrieved from https://ipiff.org/the-insect-sector-miles tones-towards-sustainable-food-supply-chains.
 9. Bellezza Oddon, S., Biasato, I., Imarisio, A., Pipan, M., Dekleva, D., Colombino, E., Capucchio, M.T., Meneguz, M., Bergagna, S., Barbero, R. and Gariglio, M., Black Soldier Fly and Yellow Mealworm live larvae for broiler chickens: Effects on bird performance and health status. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. 105: 10-18. https://doi.org/10.1111/jpn.13567.
 10. Makkar, H.P., Tran, G., Heuzé, V. and Ankers, P., State-of-the-art on use of insects as animal feed. Animal Feed Science and Technology. 197: 1-33. https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2014.07.008.
 11. Meneguz, M., Schiavone, A., Gai, F., Dama, A., Lussiana, C., Renna, M. and Gasco, L., Effect of rearing substrate on growth performance, waste reduction efficiency and chemical composition of black soldier fly (Hermetia illucens) larvae. Journal of the Science of Food and Agriculture. 98(15): 5776-5784. https://doi.org/10.1002/jsfa.9127.
 12. Ramos-Elorduy, J., González, E.A., Hernández, A.R. and Pino, J.M., 2002. Use of Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae) to recycle organic wastes and as feed for broiler chickens. Journal of economic entomology. 95(1): 214-220. https://doi.org/10.1603/0022-0493-95.1.214.
 13. Chia, S.Y., Tanga, C.M., Osuga, I.M., Mohamed, S.A., Khamis, F.M., Salifu, D., Sevgan, S., Fiaboe, K.K., Niassy, S., van Loon, J.J. and Dicke, M., Effects of waste stream combinations from brewing industry on performance of Black Soldier Fly, Hermetia illucens (Diptera: Stratiomyidae). Peer J. 6: e5885. https://doi.org/10.7717/peerj.5885.
 14. Shumo, M., Osuga, I.M., Khamis, F.M., Tanga, C.M., Fiaboe, K.K., Subramanian, S., Ekesi, S., van Huis, A. and Borgemeister, C., The nutritive value of black soldier fly larvae reared on common organic waste streams in Kenya. Scientific reports. 9(1): 1-13. https://doi.org/10.1038/s41598-019-46603-z.
 15. Pinotti, L., Giromini, C., Ottoboni, M., Tretola, M. and Marchis, D., Insects and former foodstuffs for upgrading food waste biomasses/streams to feed ingredients for farm animals. Animal. 13(7): 1365-1375. https://doi.org/10.1017/S1751731118003622.
 16. Onsongo, V.O., Osuga, I.M., Gachuiri, C.K., Wachira, A.M., Miano, D.M., Tanga, C.M., Ekesi, S., Nakimbugwe, D. and Fiaboe, K.K.M., Insects for income generation through animal feed: effect of dietary replacement of soybean and fish meal with black soldier fly meal on broiler growth and economic performance. Journal of economic entomology. 111(4): 1966-1973. https://doi.org/10.1093/jee/toy118.
 17. Tahami, Z. and Hosseini, S.M., 2021. Effect of Cinnamomun cassia, Origanum vulgare and Capsicum annuum extracts in first period on performance, carcass characteristics and blood parameters of Broiler chickens. Journal of Animal Environment. 13(1): 173-182. (In Persian)
 18. Star, L., Arsiwalla, T., Molist, F., Leushuis, R., Dalim, M. and Paul, A., Gradual provision of live Black soldier fly (Hermetia illucens) larvae to older laying hens: Effect on production performance, egg quality, feather condition and behavior. Animals. 10(2): 216. https://doi.org/10.3390/ani10020216.
 19. Schmitt, E., Belghit, I., Johansen, J., Leushuis, R., Lock, E.J., Melsen, D., Kathirampatti Ramasamy Shanmugam, R., Van Loon, J. and Paul, A., 2019. Growth and safety assessment of feed streams for black soldier fly larvae: a case study with aquaculture sludge. Animals. 9(4): 189. https://doi.org/10.3390/ani9040189.
 20. de Souza Vilela, J., Andronicos, N.M., Kolakshyapati, M., Hilliar, M., Sibanda, T.Z., Andrew, N.R., Swick, R.A., Wilkinson, S. and Ruhnke, I., Black Soldier Fly larvae in broiler diets improve broiler performance and modulate the immune system. Animal Nutrition. https://doi.org/10.1016/j.aninu.2020.08.014.
 21. Kim, Y.B., Kim, D.H., Jeong, S.B., Lee, J.W., Kim, T.H., Lee, H.G. and Lee, K.W., Black soldier fly larvae oil as an alternative fat source in broiler nutrition. Poultry Science. 99(6): 3133-3143. https://doi.org/10.1016/j.psj.2020.01.018.
 22. Loponte, R., Nizza, S., Bovera, F., De Riu, N., Fliegerova, K., Lombardi, P., Vassalotti, G., Mastellone, V., Nizza, A. and Moniello, G., Growth performance, blood profiles and carcass traits of Barbary partridge (Alectoris barbara) fed two different insect larvae meals (Tenebrio molitor and Hermetia illucens). Research in Veterinary Science. 115: 183-188. https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2017.04.017.
 23. Khan, S., Khan, R.U., Alam, W. and Sultan, A., Evaluating the nutritive profile of three insect meals and their effects to replace soya bean in broiler diet. Journal of animal physiology and animal nutrition. 102(2): e662-e668. https://doi.org/10.1111/jpn.12809.
 24. Gariglio, M., Dabbou, S., Biasato, I., Capucchio, M.T., Colombino, E., Hernández, F., Madrid, J., Martínez, S., Gai, F., Caimi, C. and Oddon, S.B., Nutritional effects of the dietary inclusion of partially defatted Hermetia illucens larva meal in Muscovy duck. Journal of animal science and biotechnology. 10(1): 37. https://doi.org/10.1186/s40104-019-0344-7.
 25. Fortuoso, B.F., Dos Reis, J.H., Gebert, R.R., Barreta, M., Griss, L.G., Casagrande, R.A., de Cristo, T.G., Santiani, F., Campigotto, G., Rampazzo, L. and Stefani, L.M., Glycerol monolaurate in the diet of broiler chickens replacing conventional antimicrobials: Impact on health, performance and meat quality. Microbial pathogenesis. 129: 161-167.
 26. Zeitz, J.O., Fennhoff, J., Kluge, H., Stangl, G.I. and Eder, K., Effects of dietary fats rich in lauric and myristic acid on performance, intestinal morphology, gut microbes, and meat quality in broilers. Poultry science. 94(10): 2404-2413. https://doi.org/10.3382/ps/pev191.
 27. Bovera, F., Loponte, R., Marono, S., Piccolo, G., Parisi, G., Iaconisi, V., Gasco, L. and Nizza, A., Use of Tenebrio molitor larvae meal as protein source in broiler diet: Effect on growth performance, nutrient digestibility, and carcass and meat traits. Journal of Animal Science. 94(2): 639-647. https://doi.org/10.2527/jas.2015-9201.
 28. Cullere, M., Schiavone, A., Dabbou, S., Gasco, L. and Dalle Zotte, A., 2019. Meat quality and sensory traits of finisher broiler chickens fed with black soldier fly (Hermetia illucens) larvae fat as alternative fat source. Animals. 9(4): 140. https://doi.org/10.3390/ani9040140.
 29. Dabbou, S., Gai, F., Biasato, I., Capucchio, M.T., Biasibetti, E., Dezzutto, D., Meneguz, M., Plachà, I., Gasco, L. and Schiavone, A., Black soldier fly defatted meal as a dietary protein source for broiler chickens: Effects on growth performance, blood traits, gut morphology and histological features. Journal of animal science and biotechnology. 9(1): 1-10. https://doi.org/10.1186/s40104-018-0266-9.
 30. Cullere, M., Tasoniero, G., Giaccone, V., Miotti-Scapin, R., Claeys, E., De Smet, S. and Dalle Zotte, A., Black soldier fly as dietary protein source for broiler quails: apparent digestibility, excreta microbial load, feed choice, performance, carcass and meat traits. Animal. 10(12): 1923-1930. https://doi.org/10.1017/S1751731116001270.
 31. Mlcek, J., Borkovcova, M., Rop, O. and Bednarova, M., Biologically active substances of edible insects and their use in agriculture, veterinary and human medicine. Journal of Central European Agriculture. 15(4).
 32. Zdybicka-Barabas, A., Bulak, P., Polakowski, C., Bieganowski, A., Waśko, A. and Cytryńska, M., Immune response in the larvae of the black soldier fly Hermetia illucens. Invertebrate Survival Journal. 14(1): 9-17. https://doi.org/10.25431/1824-307X/isj.v14i1.9-17.
 33. Vogel, H., MŘller, A., Heckel, D.G., Gutzeit, H. and Vilcinskas, A., Nutritional immunology: diversification and diet-dependent expression of antimicrobial peptides in the black soldier fly Hermetia illucens. Developmental & Comparative Immunology. 78:141-148. https://doi.org/10.1016/j.dci.2017.09.008.
 34. Rabani, V., Cheatsazan, H. and Davani, S., 2019. Proteomics and lipidomics of black soldier fly (Diptera: Stratiomyidae) and blow fly (Diptera: Calliphoridae) larvae. Journal of Insect Science. 19(3): 29. https://doi.org/10.1093/jisesa/iez050.