استفاده از دکستروز مونوهیدرات جهت القای هایپرگلایسمی در ماهی مدل زبرا (Danio rerio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

3 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

10.22034/AEJ.2022.326693.2745

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، ایجاد هایپرگلایسمی در ماهی زبرا (Danio rerio) با استفاده از دکستروز مونوهیدرات به عنوان یک جایگزین مناسب و ارزان برای گلوکز در فرایند دیابتی کردن است. تعداد 90 قطعه ماهی بالغ با میانگین وزنی 53/74±316/38 میلی گرم انتخاب و در قالب دو تیمار یا سه تکرار: تیمار دیابتی و تیمار شاهد، بعد از آداپتاسیون به مدت 24 روز تحت دوزهای مختلف دکستروز مونوهیدارت به صورت پلکانی قرار گرفتند. بیش از شروع آزمایش و هم چنین در روزهای هفتم، شانزدهم و بیست و پنجم خونگیری جهت بررسی سطح گلوکز به منظور القای هیپرگلایسمی انجام شد. مقایسه سطوح گلوکز بین تیمار دیابتی و شاهد بر سطح گلوکز خون ماهی زبرا نشان دهنده افزایش سطح گلوکز خون ناشتا از 41/17 به 188/67 میلی گرم بر دسی ­لیتر بعد از غوطه وری به مدت 24 روز در محلول دکستروز است. هم چنین در تست تحمل گلوکز در تیمار دیابتی سطح گلوکز بعد از 90 دقیقه در سطح بالاتر از 600 میلی گرم بر دسی لیتر باقی ماند. به طور کلی نتایج نشان می دهد که استفاده از دکستروز به صورت پلکانی باعث ایجاد هایپرگلایسمی می شود و می توان از این روش جهت القای دیابت نوع دوم استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Use of monohydrate dextrose in zebrafish (Danio rerio) as a model to induce hyperglycemia

نویسندگان [English]

 • Houriyeh Moghadam 1
 • Iman Sourinejad 1
 • Mohammad reza Kalbassi 2
 • Seyed Ali Johari 3
 • Zahra Ghasemi 1
1 Department of Fisheries, Faculty of Marine Science and Technology, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Marine Science, Tarbiat Modares University, Noor, Iran
3 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to establish hyperglycemia in zebrafish (Danio rerio) using dextrose monohydrate as a suitable and inexpensive alternative to glucose in the diabetic process. A number of 90 adult fish with an average weight of 316.38 ± 53.74 mg were selected and after adaptation were subjected to different doses of dextrose monohydrate for 24 days in two treatments of diabetic and control treatments each with three replicates. Blood samples were taken at the beginning of the experiment and also on the seventh, sixteenth and twenty-fifth days after inducing hyperglycemia to check the glucose levels. Comparison of blood glucose levels between the diabetic and control treatments showed an increase in fasting blood glucose levels from 41.17 to 188.67 after immersion in dextrose solution for 24 days. Also in glucose tolerance test in diabetic treatment, glucose level remained above 600 mg/dl after 90 minutes. In general, the results showed that the use of dextrose in a gradual manner causes hyperglycemia and this method can be used to induce type 2 diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Diabetes
 • Dextrose
 • Glucose
 • Zebrafish
 1. Briggs, J.P., 2002. The zebrafish: a new model organism for integrative physiology. American Journal of Physiology Regulatory, Integrative and Comparative Physiology. 282(1): 3-9. Available from:https://journals.physiology.org/doi /full/10.1152/ajpregu.00589.2001.
 2. Mohammadi, H., Manouchehri, H., Changizi, R., Bootorabi, F. and Khorramizade, M., 2021. Evaluation of the effects of metformin and silybinin as polyphenols using the zebrafish (Danio rerio) diabetic model. Journal of Animal Environment. 10.22034/AEJ.2020.249245.2358. (In Persian)
 3. Intine, R.V., Olsen, A.S. and Sarras, M.P., 2013. A Zebrafish Model of Diabetes Mellitus and Metabolic Memory. Journal of Visualized Experiments. 28(72). Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3622110.
 4. Meyers, J.R., 2018. Zebrafish: Development of a Vertebrate Model Organism. Current Protocols Essential Laboratory Techniques. 16(1): e19. Available from: https://currentprotocols.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/ 10.1002/cpet.19.
 5. Salehpour, A., Rezaei, M., Khoradmehr, A., Tahamtani, Y. and Tamadon, A., 2021. Which Hyperglycemic Model of Zebrafish (Danio rerio) Suites My Type 2 Diabetes Mellitus Research? A Scoring System for Available Methods. Frontiers in Cell and Developmental Biology. 9 p. Avalable from: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcell. 2021.652061/full.
 6. Capiotti, K.M., Antonioli, R., Kist, L.W., Bogo, M.R., Bonan, C.D. and Da Silva, R.S., 2014. Persistent impaired glucose metabolism in a zebrafish hyperglycemia model. Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology. 171: 58-65. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S1096495914000359.
 7. Carnovali, M., Luzi, L., Banfi, G. and Mariotti, M., 2016. Chronic hyperglycemia affects bone metabolism in adult zebrafish scale model. Endocrine. 54(3): 808-817. Available from: https://link.springer.com/article/10.1007/s12020-016-1106-3.
 8. Sarras, Jr M.P., 2018. Genetic and chemically-induced Zebrafish models for the study of diabetes mellitus. MOJ Anatomy & Physiology. 5(5). Available from: https://medcraveonline.com/MOJAP/genetic-and-chemically-induced-zebrafish-models-for-the-study-of-diabetes-mellitus.html.
 9. Stumvoll, M., Goldstein, B.J., van Haeften, T.W., 2005. Type 2 diabetes: principles of pathogenesis and therapy. The Lancet. 365(9467): 1333-1346. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/ S014067360561032X.
 10. Elo, B., Villano, C.M., Govorko, D. and White, L.A., 2007. Larval zebrafish as a model for glucose metabolism: expression of phosphoenolpyruvate carboxykinase as a marker for exposure to anti-diabetic compounds. Journal of Molecular Endocrinology. 38(4): 433-440. Available from: https://jme.bioscientifica.com/view/journals/jme/38/4/ 0380433.xml.
 11. Gleeson, M., Connaughton, V. and Arneson, L.S., 2007. Induction of hyperglycaemia in zebrafish (Danio rerio) leads to morphological changes in the retina. Acta Diabetologica. 44(3): 157-163. Available from: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00592-007-0257-3.pdf.
 12. Zang, L., Shimada, Y. and Nishimura, N., 2017. Development of a Novel Zebrafish Model for Type 2 Diabetes Mellitus. Scientific Reports. 7(1). Available from: https://www.nature.com/articles/s41598-017-01432-w.
 13. Meng, X.H., Chen, B. and Zhang, J.P., 2017. Intracellular Insulin and Impaired Autophagy in a Zebrafish model and a Cell Model of Type 2 diabetes. International Journal of Biological Sciences. 13(8): 985-995. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5599904.
 14. Fatemi Tabatabaei, S., Moori Bakhtiari, N., Malekian, A., Karimian, A., Ivani, S., Noori, M., Ashkiani, P. and Naghashpoor, F., 2013. Induction of Experimental Type 2 Diabetes Using Olive and Rump Oils in Rat. Iranian Journal of Endocrinology & Metabolism. 15(2): 172-184. 
 15. National Center for Biotechnology Information. 2022. PubChem Compound Summary for CID 22814120, Dextrose monohydrate. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Dextrose-monohydrate.
 16. Mobasher, M., Aramesh, K., Aldavoud, S.J., Ashrafganjooei, , Divsalar, K. and Phillips, C.J.C., 2008. Proposing a National Ethical Framework for Animal Research in Iran. Iranian J Publ. 37(1): 39-46. (In Persian)
 17. Moyle, P.B. and Cech, J.J., 2000. Fishes: an introduction to ichthyology.
 18. Mohammadi, H., Manouchehri, H., Changizi, R., Bootorabi, F. and Khorramizadeh, M.R., 2020. Concurrent metformin and silibinin therapy in diabetes: assessments in zebrafish (Danio rerio) animal model. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders. Oct 25;19(2):1233–44. Available from: https://link.springer.com/article/10.1007/ s40200-020-00637-7.
 19. Kiapour, F., Shabani, A. and Safari, R., 2021. Effects of exposure to endosulfan subcutaneous doses on serum biochemical factors in (Danio rerio). Journal of Animal Environment. 10.22034/AEJ.2021.134048. 13(1): 363-370. (In Persian)
 20. Eames, S.C., Philipson, L.H., Prince, V.E. and Kinkel, M.D., 2010. Blood Sugar Measurement in Zebrafish Reveals Dynamics of Glucose Homeostasis. Zebrafish. 7(2): 205-213. Available from: https://www.liebertpub.com/doi/abs/ 10.1089/zeb.2009.0640.