بررسی نوع و فراوانی ذرات میکروپلاستیک در نمونه های میگوی موزی (Penaeus Merguiensis) خلیج فارس (مطالعه موردی: سواحل بندرعباس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه محیط زیست، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

10.22034/AEJ.2022.339106.2798

چکیده

این مطالعه با هدف شناسایی نوع و  فراوانی ذرات میکروپلاستیک دربافت نرم گونه ­های زیستی میگوی موزی در سواحل خلیج فارس انجام گرفت. پنج ایستگاه درامتداد سواحل غربی بندرعباس که سطوح مختلف صنعتی شدن و شهرنشینی در آن ها دیده می­ شود، انتخاب شد. یک ایستگاه نمونه برداری درساحل بندرمعلم نیز به عنوان نمونه شاهد انتخاب گردید.  مراحل آماده ­سازی و هضم نمونه­ ها جهت جداسازی ذرات میکروپلاستیک با استفاده ازروش شناورسازی، پس از جمع ­آوری و بیومتری نمونه­ های زیستی انجام شد. سپس ویژگی­ های میکروپلاستیک‌ها ازجمله شکل، رنگ، اندازه و نوع ذرات توسط میکروسکوپ و طیف ­سنج مادون ­قرمز­ تبدیل فوریه مورد بررسی قرار گرفت. برای اطمینان از صحت سنجش و میزان بازیابی روش پیشنهادی، نمونه ­های اسپایک ماتریس تهیه و تحت همان روشی­ که برای نمونه ­های اصلی مورد استفاده قرار گرفت، تجزیه­ و ­تحلیل شدند. اشکال شناسایی ­شده شامل فیبر، قطعه و فیلم بودند که میکروپلاستیک­ های فیبر و فیلم به­ ترتیب بیش ترین و کم ترین شکل شناسایی شده در گونه مورد مطالعه بود. ذرات شناسایی شده در سه دسته 25-0/45، 250-25 و 500-250 میکرو­متر طبقه­ بندی شدند که اکثر ذرات (66%) در محدوده اندازه 25-0/45 میکرومتر قرار گرفتند و دارای رنگ­ های سیاه و آبی بودند. علاوه ­بر این پلیمرهای پلی ­اتیلن، پلی­ پروپیلن، پلی­ اتیلن ­ترفتالات، پلی­ استایرن و پلی­  آمید رایج ­ترین پلیمرهای شناسایی شده بودند. میانگین فراوانی میکروپلاستیک ­ها­ در نمونه های  بررسی شده  میگوی موزی در سواحل­  غربی بندرعباس 1/23±2/57، و در ساحل بندرمعلم  1/15±1/57 ذره در گرم بود. نتایج حاصل از آنالیز همبستگی نشان دادند که بین فراوانی ذرات میکروپلاستیک در بافت نرم نمونه های زنده مورد بررسی و اندازه بدن آن­ ها (وزن و طول) همبستگی مثبتی در سطح 0/01 وجود دارد. تمامی نمونه های بررسی شده  حاوی میکروپلاستیک بودند که با توجه به این که میگوی موزی نقش مهمی در زنجیره غذایی مردم منطقه ایفا می کند، می تواند بالقوه مشکلات بهداشتی زیادی را در دراز مدت ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of type and frequency of microplastic particles in samples of Penaeus Merguiensis in Persian Gulf (Case study: Bandar Abbas coast)

نویسندگان [English]

 • Somayeh Enayati
 • Hossein Parvaresh
 • Mahnaz Kerdgari
 • Saber Ghasemi
 • Mohsen Dehghani Ghanataghestani
Department of Environmental Management, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to identify the type and frequency of microplastic particles in the soft tissue of banana shrimp species on the shores of the Persian Gulf. Five stations along the west coast of Bandar Abbas with different levels of industrialization and urbanization were selected. A sampling station on the beach of Bandar Moallem was also selected as a control sample. Preparation and digestion of samples for separation of microplastic particles using flotation method were performed after collection and biometrics of biological samples. Then the properties of microplastics such as shape, color, size and type of particles were examined by microscope and Fourier Transform Infrared Spectroscopy-FTIR. To ensure the accuracy of the measurement and the recovery rate of the proposed method, spike matrix samples were prepared and analyzed under the same method as for the original samples. The identified forms included fiber, part and film that fiber and film microplastics were the highest and lowest forms detected in the studied species, respectively. The detected particles were classified into three categories: 0.25-45, 25-250 and 250-500 micrometers. Most of the particles (66%) were in the size range of 0.45-25 micrometers and had black and blue colors. In addition, the polymers of polyethylene, polypropylene, polyethylene terephthalate, polystyrene and polyamide were the most common polymers identified. The average frequency of microplastics in the studied samples of banana shrimp on the west coast of Bandar Abbas was 2.57±1.23, and on the coast of Bandar Moallem was 1.57±1.15. The results of correlation analysis showed that there is a positive correlation between the frequency of microplastic particles in the soft tissue of the studied samples and their body size (weight and length) at the level of 0.01. All the samples contained microplastics, which due to the fact that banana shrimp plays an important role in the food chain of the people in this region, can potentially cause many health problems in the long run.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Microplastic
 • Penaeus merguiensis
 • Persian Gulf
 • Bandar Abbas
 • Bandare Moalem
 1. Mu,, Qu, L., Jin, F., Zhang, S., Fang, C., Ma, X., Zhang, W., Huo, C., Cong, Y. and Wang, J., 2019. Abundance and distribution of microplastics in the surface sediments from the northern Bering and Chukchi Seas. Environmental Pollution. 245: 122-130.
 2. Li, R., Zhang, L., Xue, B. and Wang, Y., 2019. Abundance and characteristics of microplastics in the mangrove sediment of the semi-enclosed Maowei Sea of the south China sea: New implications for location, rhizosphere, and sediment compositions. Environmental Pollution. 244: 685-692.
 3. Wang,, Zou, X., Li, B., Yao, Y., Zang, Z., Li, Y., Yu, W. and Wang, W., 2019. Preliminary study of the source apportionment and diversity of microplastics: taking floating microplastics in the South China Sea as an example. Environmental pollution. 245: 965-974.
 4. Zhang, C., Zhou, H., Cui, Y., Wang, C., Li, Y. and Zhang, D., 2019. Microplastics in offshore sediment in the yellow Sea and east China Sea, China. Environmental Pollution. 244: 827-833.
 5. Alves,E. and Figueiredo, G.M., 2019. Microplastic in the sediments of a highly eutrophic tropical estuary. Marine pollution bulletin. 146: 326-335.
 6. Andrady, A.L., 2011. Microplastics in the marine environment. Marine pollution bulletin. 62(8): 1596-1605.
 7. Besley, A., Vijver, M.G., Behrens, P. and Bosker, T., 2017. A standardized method for sampling and extraction methods for quantifying microplastics in beach sand. Marine Pollution Bulletin. 114(1): 77-83.
 8. Al-Oufi, H., McLean, E., Kumar, A.S., Claereboudt, M. and Al-Habsi, M., 2004. The effects of solar radiation upon breaking strength and elongation of fishing nets. Fisheries research. 66(1): 115-119.
 9. Baalkhuyur, F.M., Dohaish, E.J.A.B., Elhalwagy, M.E., Alikunhi, N.M., AlSuwailem, A.M., Røstad, A., Coker, D.J., Berumen, M.L. and Duarte, C.M., 2018. Microplastic in the gastrointestinal tract of fishes along the Saudi Arabian Red Sea coast. Marine pollution bulletin. 131: 407-415.
 10. Piñon-Colin, T.D.J., Rodriguez-Jimenez, R., Pastrana Corral, M.A., Rogel-Hernandez, E. and Wakida, F.T., 2018. Microplastics on sandy beaches of the Baja California Peninsula, Mexico. Marine pollution bulletin. 131: 63-71.
 11. Van Cauwenberghe, L., Vanreusel, A., Mees, J. and Janssen, C.R., 2013. Microplastic pollution in deep-sea sediments. Environmental pollution. 182: 495-499.
 12. Ribic,A., Sheavly, S.B., Rugg, D.J. and Erdmann, E.S., 2010. Trends and drivers of marine debris on the Atlantic coast of the United States 1997–2007. Marine pollution bulletin. 60(8): 1231-1242.
 13. Zhao, J., Ran, W., Teng, J., Liu, Y., Liu, H., Yin, X., Cao, R. and Wang, Q., 2018. Microplastic pollution in sediments from the Bohai Sea and the Yellow Sea, China. Science of the Total Environment. 640: 637-645.
 14. Doyle, M.J., Watson, W., Bowlin, N.M. and Sheavly, S.B., 2011. Plastic particles in coastal pelagic ecosystems of the Northeast Pacific Ocean. Marine environmental research. 71(1): 41-52.
 15. Do Sul, J.A.I. and Costa, M.F., 2014. The present and future of microplastic pollution in the marine environment. Environmental pollution. 185: 352-364.
 16. Jiang, C., Yin, L., Li, Z., Wen, X., Luo, X., Hu, S., Yang, H., Long, Y., Deng, B., Huang, L. and Liu, Y., 2019. Microplastic pollution in the rivers of the Tibet Plateau. Environmental Pollution. 249: 91-98.
 17. Su, L., Xue, Y., Li, L., Yang, D., Kolandhasamy, P., Li, D. and Shi, H., 2016. Microplastics in taihu lake. China Environmental Pollution. 216: 711-719.
 18. Abbasi,, Soltani, N., Keshavarzi, B., Moore, F., Turner, A. and Hassanaghaei, M., 2018. Microplastics in different tissues of fish and prawn from the Musa Estuary, Persian Gulf. Chemosphere. 205: 80-87.
 19. Bowmer, T. and Kershaw, P., 2010. Proceedings of the GESAMP International Workshop on Microplastic Particles as a Vector in Transporting Persistent, Bio-accumulating and Toxic Substances in the Ocean, 28-30th June 2010, UNESCO-IOC, Paris. GESAMP.
 20. Graham, E.R. and Thompson, J.T., 2009. Deposit-and suspension-feeding sea cucumbers (Echinodermata) ingest plastic fragments. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. 368(1): 22-29.
 21. Papahn, F. and Ghagery, T., 2018. Identification and classification of bivalves in the coastal waters of the northwestern Persian Gulf (from Deylam to Bahmanshir River). Journal of Experimental Animal Biology. 6(4):
  44-55. (In Persian)
 22. Naji, A., Nuri, M. and Vethaak, A.D., 2018. Microplastics contamination in molluscs from the northern part of the Persian Gulf. Environmental pollution. 235: 113-120.
 23. Alsagh, A., Molaei, M. and Mesbah, A., 2008. Investigation of cadmium contamination in surface sediments of coastal waters of Bandar Abbas. Geology and Environment Conference, Tehran. (In Persian)
 24. Li, C., Song, C., Yin, Y., Sun, M., Tao, P. and Shao, M., 2015. Spatial distribution and risk assessment of heavy metals in sediments of Shuangtaizi estuary, China. Marine Pollution Bulletin. 98(1-2): 358-364.
 25. Karami, A., Golieskardi, A., Choo, C.K., Larat, V., Karbalaei, S. and Salamatinia, B., 2018. Microplastic and mesoplastic contamination in canned sardines and sprats. Science of the total environment. 612: 1380-1386.
 26. Abidli, S., Lahbib, Y. and El Menif, N.T., 2019. Microplastics in commercial molluscs from the lagoon of Bizerte (Northern Tunisia). Marine pollution bulletin. 142: 243-252.
 27. Tunçer, S., Artüz, O.B., Demirkol, M. and Artüz, M.L., 2018. First report of occurrence, distribution, and composition of microplastics in surface waters of the Sea of Marmara, Turkey. Marine pollution bulletin. 135: 283-289.
 28. Cho, Y., Shim, W.J., Jang, M., Han, G.M. and Hong, S.H., 2019. Abundance and characteristics of microplastics in market bivalves from South Korea. Environmental pollution. 245: 1107-1116.
 29. Daniel, D.B., Ashraf, P.M., Thomas, S.N. and Thomson, K.T., 2021. Microplastics in the edible tissues of shellfishes sold for human consumption. Chemosphere. 264: 128554.
 30. Waite,R., Donnelly, M.J. and Walters, L.J., 2018. Quantity and types of microplastics in the organic tissues of the eastern oyster Crassostrea virginica and Atlantic mud crab Panopeus herbstii from a Florida estuary. Marine pollution bulletin. 129(1): 179-185.
 31. Dobaradaran, S., Schmidt, T.C., Nabipour, I., Khajeahmadi, N., Tajbakhsh, S., Saeedi, R., Mohammadi, M.J., Keshtkar, M., Khorsand, M. and Ghasemi, F.F., 2018. Characterization of plastic debris and association of metals with microplastics in coastline sediment along the Persian Gulf. Waste management. 78: 649-658.
 32. Bagheri, T., Gholizadeh, M., Abarghouei, S., Zakeri, M., Hedayati, A., Rabaniha, M., Aghaeimoghadam, A. and Hafezieh, M., 2020. Microplastics distribution, abundance and composition in sediment, fishes and benthic organisms of the Gorgan Bay, Caspian Sea. Chemosphere. 257: 127201.
 33. Noori, M., Amiri, P. and Naji, A., 2019. Distribution and abundance of microplastics in bilayers and sediments of Lengeh port on the west coast of the Persian Gulf. Journal of animal environment. 11(4): 337-344. (In Persian)
 34. Zakeri, M., Akbarzadeh, A. and Naji, A., 2019. Microplastic contamination in white fish )Rutilus frisii kutum( in the southern shores of the Caspian Sea. Journal of animal environment. 11(1): 175-180. (In Persian)
 35. Franzellitti, S., Canesi, L., Auguste, M., Wathsala, R.H. and Fabbri, E., 2019. Microplastic exposure and effects in aquatic organisms: A physiological perspective. Environmental toxicology and pharmacology. 68: 37-51.
 36. Akhbarizadeh, R., Moore, F. and Keshavarzi, B., 2018. Investigating a probable relationship between microplastics and potentially toxic elements in fsh muscles from northeast of Persian Gulf. Environmental Pollution. 232: 154-163.
 37. Naji, A., Esmaili, Z. and Khan, F.R., 2017. Plastic debris and microplastics along the beaches of the Strait of Hormuz, Persian Gulf. Marine pollution bulletin. 114(2): 1057-1062.
 38. Dobaradaran, S., Schmidt, T.C., Nabipour, I., Khajeahmadi, N., Tajbakhsh, S., Saeedi, R., Mohammadi, M.J., Keshtkar, M., Khorsand, M. and Ghasemi, F.F., 2018. Characterization of plastic debris and association of metals with microplastics in coastline sediment along the Persian Gulf. Waste management. 78: 649-658.
 39. Arfaeinia, S., Moradi, M., Pasalari, H., Mehrizi, E.A., Taghizadeh, F., Esmaili, and Ansarizadeh, M., 2019. The effect of land use configurations on concentration, spatial distribution, and ecological risk of heavy metals in coastal sediments of northern part along the Persian Gulf. Science of the Total Environment. 653: 783-791.
 40. Wright, S.L., Thompson, R.C. and Galloway, T.S., 2013. The physical impacts of microplastics on marine organisms: a review. Environmental pollution. 178: 483-492.
 41. De Sá, L.C., Oliveira, M., Ribeiro, F., Rocha, T.L. and Futter, M.N., 2018. Studies of the effects of microplastics on aquatic organisms: what do we know and where should we focus our efforts in the future? Science of the total environment. 645: 1029-1039.
 42. Lusher, A.L., Mchugh, M. and Thompson, R.C., 2013. Occurrence of microplastics in the gastrointestinal tract of pelagic and demersal fish from the English Channel. Marine pollution bulletin. 67(1-2): 94-99.
 43. Walkinshaw,, Lindeque, P.K., Thompson, R., Tolhurst, T. and Cole, M., 2020. Microplastics and seafood: lower trophic organisms at highest risk of contamination. Ecotoxicology and Environmental Safety. 190: 110066.
 44. Dowarah,, Patchaiyappan, A., Thirunavukkarasu, C., Jayakumar, S. and Devipriya, S.P., 2020. Quantification of microplastics using Nile Red in two bivalve species Perna viridis and Meretrix meretrix from three estuaries in Pondicherry, India and microplastic uptake by local communities through bivalve diet. Marine pollution bulletin. 153: 110982.
 45. Daniel, D.B., Ashraf, P.M., Thomas, S.N. and Thomson, K.T., 2021. Microplastics in the edible tissues of shellfishes sold for human consumption. Chemosphere. 264: 128554.
 46. Akhbarizadeh, R., Moore, F. and Keshavarzi, B., 2018. Investigating a probable relationship between microplastics and potentially toxic elements in fsh muscles from northeast of Persian Gulf. Environmental Pollution. 232: 154-163.
 47. Devriese, L.I., Van der Meulen, M.D., Maes, T., Bekaert, K., Paul-Pont, I., Frère, L., Robbens, J. and Vethaak, A.D., 2015. Microplastic contamination in brown shrimp (Crangon crangon, Linnaeus 1758) from coastal waters of the Southern North Sea and Channel area. Marine pollution bulletin. 98(1-2): 179-187.
 48. Lopes,, Raimundo, J., Caetano, M. and Garrido, S., 2020. Microplastic ingestion and diet composition of planktivorous fish. Limnology and Oceanography Letters. 5(1): 103-112.
 49. Fabra,, Williams, L., Watts, J.E., Hale, M.S., Couceiro, F. and Preston, J., 2021. The plastic Trojan horse: Biofilms increase microplastic uptake in marine filter feeders impacting microbial transfer and organism health. Science of the Total Environment. 797: 149217.
 50. Kor, K. and Mehdinia, A., 2020. Neustonic microplastic pollution in the Persian Gulf. Marine pollution bulletin. 150: 110665.
 51. Keshavarzifard, M., Vazirzadeh, A. and Sharifinia, M., 2021. Occurrence and characterization of microplastics in white shrimp, Metapenaeus affinis, living in a habitat highly affected by anthropogenic pressures, northwest Persian Gulf. Marine Pollution Bulletin. 169: 112581.
 52. Saeed, T., Al-Jandal, N., Al-Mutairi, A. and Taqi, H., 2020. Microplastics in Kuwait marine environment: results of first survey. Marine pollution bulletin. 152: 110880.
 53. Cho, Y., Shim, W.J., Jang, M., Han, G.M. and Hong, S.H., 2019. Abundance and characteristics of microplastics in market bivalves from South Korea. Environmental pollution. 245: 1107-1116.
 54. Staichak, G., Ferreira-Jr, A.L., Silva, A.C.M., Girard, P., Callil, C.T. and Christo, S.W., 2021. Bivalves with potential for monitoring microplastics in South America. Case Studies in Chemical and Environmental Engineering. 4: 100119.
 55. Martin,, Lusher, A., Thompson, R.C. and Morley, A., 2017. The deposition and accumulation of microplastics in marine sediments and bottom water from the Irish continental shelf. Scientific Reports. 7(1): 1-9.
 56. Hara,, Frias, J. and Nash, R., 2020. Quantification of microplastic ingestion by the decapod crustacean Nephrops norvegicus from Irish waters. Marine pollution bulletin. 152: 110905.
 57. Zhang, C., Zhou, H., Cui, Y., Wang, C., Li, Y. and Zhang, D., 2019. Microplastics in offshore sediment in the yellow Sea and east China Sea, China. Environmental Pollution. 244: 827-833.
 58. Zhao, J., Ran, W., Teng, J., Liu, Y., Liu, H., Yin, X., Cao, R. and Wang, Q., 2018. Microplastic pollution in sediments from the Bohai Sea and the Yellow Sea, China. Science of the Total Environment. 640: 637-645.
 59. Hosseini, R., Sayadi, M.H., Aazami, J. and Savabieasfehani, M., 2020. Accumulation and distribution of microplastics in the sediment and coastal water samples of Chabahar Bay in the Oman Sea, Iran. Marine Pollution Bulletin. 160: 111682.
 60. Miri, S., Saini, R., Davoodi, S.M., Pulicharla, R., Brar, S.K. and Magdouli, S., 2021. Biodegradation of microplastics: Better late than never. Chemosphere. 131670.