مدل سازی توزیع پراکنش آهوی گواتردار (Gazella subgutturosa) در پارک ملی بمو با روش حداکثر آنتروپی MAXENT

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، صندوق پستی: 81595-158

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان(اصفهان)، صندوق پستی: 81595-158

چکیده

مدل‌ های پیش ‌بینی کننده پراکنش پاسخ مناسبی در رابطه با اکولوژی، زیست جغرافیا و حفاظت گونه‌ ها فراهم می‌ کنند. آهوی گواتردار (Gazella subgutturosa) گونه ‌ای آسیب ‌پذیر بوده که جمعیت آن در بسیاری از مناطق حفاظت شده کشور در اثر شکار و تخریب زیستگاه کاهش یافته ‌است. در این مطالعه فاکتورهای زیست‌ جغرافیایی موثر بر پراکنش بالقوه این گونه در پارک ملی بمو با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی ارزیابی گردید. بدین منظور از 15 متغیر زیست جغرافیایی ناهمبسته با قدرت تفکیک مکانی 100 متر استفاده شد. مهم ‌ترین متغیرهای تاثیرگذار با استفاده از منحنی جک ‌نایف مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی صحت سنجی مدل نشان از کارایی مناسب مدل مکسنت در مدل‌ سازی پراکنش آهو بود (992/0AUC(area under the curve) = ). نقشه لجستیک پیش ‌بینی پراکنش بالقوه زیستگاه گونه نشان داد که بیش ‌تر زیستگاه ‌های مطلوب این گونه در محدوده تنگ‌ چاه‌‌ محکی‌، چشمه‌ حاجی ‌مهراب‌ و نیز اطراف‌ چاه‌ سرخ‌ و تلمبه‌ بادی‌ می ‌باشد. نتایج ارزیابی جک نایف و محاسبه سهم نسبی متغیرها نشان داد که فاصله از آبشخور، تیپ پوشش گیاهی، فاصله از نقاط حضور پلنگ و زمین شناسی مهم ‌ترین متغیرهای موثر بر توزیع آهو می‌ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the distribution of (Gazella subgutturosa) in Bamoo National Park with maximum entropy methods: (MAXENT)

نویسندگان [English]

  • Hadi Radnezhad 1
  • Minoo Moshtaghie 2
  • Iman Amoeian 1
  • Amin Jamali 1
1 Department of the Environment, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan), POBox: 81595-158
2 Young Researchers Club elites, Islamic Azad University, Khorasgan (Isfahan), POBox: 81595-158
چکیده [English]

Predictive distribution models appropriate response in relation to ecology, biogeography and conservation of species.In this study biogeographic factors affecting the potential distribution of the species was assessed using the maximum entropy in the Bamoo National Park. For this purpose, 15 biogeographic uncorrelated variables were analyzed with spatial resolution of 100 meters. Determine the most influential variables were analyzed using the curve Jackknife. Evaluation of the survey show a good performance MaxEnt model in deer distribution (AUC = 0.992).Logistic map to predict the potential distribution of habitat types that are more favorable habitat for this species in the Tange-chah mahaki, Mehrab Haji and the well is deep-fried and wind pumps.Jack Knife assessment results and calculated the relative contribution of the variables showed that the distance from the source, the type of vegetation, away from the presence of geological leopard and deer are the most important variables affecting distribution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • subgutturosa Gazella
  • Maximum Entroupy
  • Modeling
  • Habitat suitability
  • Bamoo National Park