تأثیر محدودیت غذایی و رشد جبرانی بر میزان تولید پروتئین خام میکروبی در بره‌های پرواری نر افشاری بعد از شیرگیری

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده

در این آزمایش به منظور بررسی اثر محدودیت غذایی و رشد جبرانی در میزان تولید پروتئین میکروبی از 21 راس بره نر افشاری بعد از شیرگیری با متوسط وزن 27 کیلوگرم استفاده شد. بره ها به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. به تیمار شاهد در کل دوره جیره پروار (کاه، یونجه و کنسانتره) داده شد. به تیمارهای دوم و سوم به ترتیب به مدت 30 و50 روز جیره محدودیت شامل 50 درصد کاه و 50 درصد یونجه داده شد و بعد از آن از جیره پروار داده شد. به منظور تخمین پروتئین میکروبی تولید شده از طریق اندازه گیری مشتقات بازهای پورینی دفع شده از ادرار، از هر تیمار سه بره  هر دو هفته یک بار و در مجموع شش مرتبه نمونه های ادرار گرفته شد. از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) برای اندازه گیری مشتقات بازهای پورینی ادرار استفاده شد. نتایج حاصله نشان داد که در کلیه تیمارها با طی مدت پروار و افزایش وزن بره ها، ماده خشک مصرفی افزایش یافت و افزایش ماده خشک مصرفی سبب افزایش تولید پروتئین میکروبی شد. در تیمار شاهد با طی مدت پروار، وزن بره ها و خوراک مصرفی افزایش یافت که سبب افزایش تولید مشتقات بازهای پورینی و پروتئین میکروبی شد. در تیمار 30 و 50 روز محدودیت تولید پروتئین میکروبی با پایان محدودیت غذایی و شروع رشد جبرانی بر تولید آن افزوده شد که علت آن کیفیت جیره پروار بود. ضمنا قابلیت هضم بهتر جیره پروار باعث افزایش مصرف خوراک و افزایش تولید مشتقات بازهای پورینی (آلانتوئین واسید اسید اوریک) و پروتئین میکروبی شد. لذا اثر کیفیت جیره غذایی و همچنین افزایش مصرف خوراک بر تولید پروتئین میکروبی از لحاظ آماری معنی دار (0/05>p) بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of feed restriction and compensatory growth on microbial crude protein production in fattening Afshari male lambs post weaning

نویسندگان [English]

  • Majid Moezzi
  • Naser Karimi
  • Kamran Zand
Department of Animal Science , Faculty of Agriculture, Azad University, Varamin-pishava
چکیده [English]

This experiment was conducted to evaluate the effect of feed restriction and compensatory growth in increasing weight and microbial protein production of 21 afshari lambs post weaning with an average of 27 kg. Randomly Lambs were divided into three groups. The whole control treatment was fed with full ration (straw، hay and concentrate). The second and third groups regularly were fed 30 and 50 days by limited diet ration of 50 percent wheat straw and  50 percent of  alfalfa. Next then, the other two groups were given with full ration. In order to estimate microbial protein produced by measuring urinary excretion of purine derivatives randomly, among each treatment urine samples were taken of three lambs every two six times at all. Using High Performance Liquid chromatography(HPLC) metod for the measuring of purine derivatives. The results showed that in all groups dry  matter intake during fattening period and weight increase of lambs was increased and dry matter intake increasing causes microbial protein production increasing. In treatment control as during the fattening period, lambs weight and consumable dry matter increased which cause increased purine derivatives and microbial protein productions. In 30 and 50 days of treatments restriction microbial protein production during feed restriction was low level which with feed restriction finished and compensatory growth beginning productions increased that because it  was quality of full. Meanwhile, better digestibility full ration causes feed consumable and purine derivatives(allantoin and uric acid) and microbial protein productions. So effect quality of full ration and also feed consumable increased was significant (p<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feed restriction
  • Compensatory growth
  • Microbial protein
  • Afshari breed lamb