تعیین پروفیل و تغییرات فصلی اسیدهای چرب در شکم پای تاییس (Thais savignyi) در سواحل جزر و مدی عسلویه- خلیج فارس

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده فنی و مهندسی، گروه محیط زیست، تهران، ایران صندوق پستی: 1987973133

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده علوم و فنون دریایی، گروه شیلات، تهران، ایران صندوق پستی: 1987973133

چکیده

نرم تنان یکی از منابع زیستی قابل توجه در اکوسیستم‌ های دریایی و اقیانوسی می‌ باشند که از نقطه نظر مواد مغذی و بیومولکول‌ ها از جمله لیپیدها برای صنایع مختلف حایز اهمیت هستند. در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت گونه‌ های شکم ‌پا و فراوانی گونه Thais savignyi در ناحیه بین جزرومدی ساحل عسلویه خلیج فارس، شناسایی کمی و کیفی اسیدهای چرب در 200 عدد از این گونه با روش تجزیه ‌ای گازکروماتوگرافی جرمی در دو فصل گرم و سرد صورت گرفت. درنمونه‌ تاییس 15 نوع اسیدچرب مشابه دردوفصل تابستان و زمستان شناسایی شد، که شامل 11 اسید چرب اشباع و 4  اسید چرب غیراشباع بوده است. اسیدهای چرب اشباع بر غیراشباع غلبه داشته، اما در دو فصل تفاوت معنی‌ داری از نقطه نظر کمیت مشخص نشد. مهم ‌ترین اسیدچرب غیر‌اشباع آراشیدونیک اسید از گروه 6ωبود. در بین اسید‌های چرب اشباع و کل محتوی لیپیدی گونه بیش‌ ترین مقدار در دو فـصـل گـرم و سـرد بـه پـالـمیتیک اسید اختصاص دارد این در حالی است که استاریک‌ اسید در فصل گرم پس از پالمتیک بیش ‌ترین مقدار را به‌ خود اختصاص می‌ دهد اما در فصل سرد آراشیدونیک ‌اسید در مقاوم دوم از نقطه نظرکمیت قرار دارد. در کل باید عنوان نمود که این گونه شکم‌ پا از نقطه نظر محتوی اسیدهای چرب غیر‌اشباع بلند زنجیره و گروه امگا 3 نمونه فقیری محسوب شده و از لحاظ ارزش تغذیه ‌ای مطلوب نمی‌ باشد، که البته این خود می ‌تواند مربوط به شرایط تغذیه‌ ای جانور در محیط و هم‌ چنین دمای گرم محیطی از نقطه نظر فاکتورهای اکولوژیک باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fatty acid profile identification in Thais savignyi Gastropod from intertidal zone of Asalooyeh-Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Nooshin Sajjadi 1
  • Nargess Mooraki 2
1 Department of Environmental Science, College of Engineering and Technology, North Tehran Branch, Islamic Azad University (IAU), Tehran, Iran. Post box1987973133
2 Department of Fisheries Science, College of Marine Science and Technology, North Tehran Branch, Islamic Azad University (IAU), Tehran, Iran. Post box 1987973133
چکیده [English]

Molluscs are among those bio-resources of oceanic ecosystems, which have a great importance for many industrial uses, especially because of their nutritional values and having biomolecules (i.e. lipids). In the present study regards to the importance of Gastropods and abundance of Thais savignyi in the intertidal zone of Asalooyeh- North-West of the Persian Gulf; qualitative and quantitative identifications of fatty acids in 200 specimens of this species by use of GC/MS in two periods of warm and cold seasons were conducted. 15 fatty acids were separated similarly in both warm and cold seasons; i.e. 11 saturated fatty acids and four unsaturated fatty acids. Generally, the proportions of S.F.As were greater than US.F.As and there was no significant difference between the reported quantity of F.As between the two periods of the survey (p>0.05). The most important identified US.F.A was Arachidonic acid (ω6). Among the S.F.As and the total content of lipids in the warm and cold seasons, Palmitic acid has had the greatest portion; in warm season Estaric acid stand for the second position and in the cold season Arashidonic acid stand for the second from the quantitative point of view. The results show that Thais savignyi is a destitute specimen regards to devoid of long chain unsaturated fatty acids and ω3 fatty acids. This condition could be due to ecological and nutritional condition of this gastropod. As a matter of fact, this species does not recommend as a valuable sea food.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Molluscs
  • Gastropods
  • Thais savignyi
  • Fatty acid profile
  • Asalooyeh
  • Persian Gulf