اثر عصاره هیدرواتانلی زنیان (Trachyspermum copticum L.) بر جلوگیری از تشکیل کریستال‏های اگزالات کلسیم در بافت کلیه موش‌های صحرایی نر بالغ

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسنده

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده

سنگ کلیه یک بیماری جهانی است. سنگ‏ های ادراری دارای ترکیب شیمیایی مختلفی هستند. سنگ‏ های اگزالات کلسیم معمول‏ ترین سنگ‏ های کلیه بوده و 80 درصد سنگ ‏ها را تشکیل می ‏دهند. در طب سنتی ایران، گیاهان دارویی بسیاری برای درمان سنگ‏ های کلیوی استفاده می‏ شوند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر عصاره هیدرواتانلی دانه زنیان بر کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم در بافت کلیه موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار می‌باشد. در پژوهش تجربی حاضر در ابتدا، عصاره هیدرواتانلی گیاه در غلظت‌های 12/5، 25 و 50 میلی‌گرم بر کیلوگرم تهیه شد. کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم توسط اضافه‌نمودن کلرید آمونیوم و اتیلن‌ گلیکول در آب آشامیدنی به‌ترتیب به‌مدت 3 و 38 روز القاء شد. گروه شاهد توسط آب آشامیدنی تیمار شدند. گروه‌های تجربی علاوه بر آب آشامیدنی حاوی کلرید آمونیوم و اتیلن گلیکول توسط غلظت‌های 12/5، 25 و 50 میلی‌گرم بر کیلوگرم عصاره گیاه به روش درون‌صفاقی به ‌مدت 41 روز تیمار شدند. بعد از 41 روز، حیوانات توسط اتر بی‌ هوش شده و کلیه سمت چپ آن‌ ها خارج شده و در فیکساتیو قرار گرفت. نمونه‌ها برای مطالعات بافت‌شناسی آماده شده و توسط هماتوکسیلین-ائوزین رنگ‌آمیزی شدند. نتایج نشان دادند که تیمار عصاره موجب کاهش تعداد کریستال‌های اگزالات کلسیم در بافت کلیه حیوانات تجربی در مقایسه با گروه شاهد بیمار می‌گردد (p<0/001). هم ‌چنین، تیمار عصاره آسیب توبولو-اینتراستیشیال را در حیوانات تیمار شده کاهش می‌دهد (p<0/01). بنابراین، دانه زنیان کاندیدای مناسبی برای درمان سنگ کلیه است و نتایج تحقیق کاربرد سنتی آن را در درمان بیماری تایید می ‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Trachyspermum copticum L. of ethanolic extract on prevention of calcium oxalate crystals in kidney of male Wistar rats

نویسنده [English]

  • Maryam Eidi
Department of Biology, Colleague of Biological Science, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin-Pishva, Iran
چکیده [English]

Urolithiasis is a worldwide problem. Kidney stones have different chemical components. Calcareous stones are still by far the most common nephroliths accounting for more than 80% of stones. In Iranian folk medicine, many plants are used for treatment of kidney stones. In the present study, effect of Trachyspermum copticum L. seeds hydro-alcoholic extract on calcium oxalate crystallization was studied in kidney of male rats. At first, hydro-alcoholic extract of plant at doses of 12.5, 25 and 50 mg/kg were prepared. Crystallization of calcium oxalate was induced by adding ammonium chloride and ethylene glycol in drinking water for 3 and 38 days, respectively. Control group was treated by drinking water. Experimental groups were treated by plant extract at doses 12.5, 25 and 50 mg/kg for 41 days, interperitoneally. After 41 days, animals were anesthetized by ether and left kidneys removed and put them in buffered formaldehyde. Specimens were prepared for histological studies and stained by H&E staining method. Results showed that treatment of extract decreased number of crystals in kidney sections of experimental animals in comparison with control group (p<0.001). Also, administration of plant extract decreased tubule-interstitial damages in treated animals (p<0.01). So, the plant could be as a good candidate for prevent formation of calcium oxalate crystals in kidney.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trachyspermum copticum L
  • Calcium oxalate
  • Crystallization
  • Kidney stone
  • Rat