ارزیابی ژنتیکی گاوهای نر هلشتاین با روش اعتبار سنجی متقاطع و مدل های رگرسیون تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گزوه علوم دامی، دانشکده کشاورسی، دانشگاه تزبیت مدرس، تهران، ایران

3 مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور، کرج، ایران

10.22034/aej.2021.296316.2596

چکیده

هدف از این پژوهش ارائه یک مدل برای پیش بینی ارزش‌ ارثی گاوهای نر مولد و شناسایی مولدهای برتر از طریق رکوردهای اولیه دختران آن ها بود تا بتوان مولدهای برتر را توسط رکوردهای اولیه‌ دختران آن ها انتخاب نمود.دقت ارزش‌ ارثی پیش بینی شده با روش اعتبارسنجی متقاطع (Cross Validation) آزمون شد . برای این منظور داده‌ها در هر سال و جداگانه ارزیابی شدند. داده‌ها شامل 2166925 رکورد روز آزمون از 456712 گاو ماده در طی سال‌های 1370 تا 1395بود. مولفه‌های (کو)واریانس و ارزش‌ ارثی حیوانات با روش رگرسیون تصادفی و حداکثر درست نمایی محدود شده Restricted Maximum Likelihood (REML) برآورد شد. چند جمله‌ای لژاندر با درجه 3 برای اثر تصادفی ژنتیکی افزایشی و اثر تصادفی محیطی دائمی انتخاب و اثر باقی مانده همگن برای این مدل فرض شد. کم ترین وراثت پذیری تولید شیر 0/14 در اوایل دوره شیردهی و بیش ترین مقدار آن در اواسط دوره شیردهی و معادل 0/18 برآورد شد. نتایج حاصل از روش اعتبارسنجی متقاطع نشان داد که همبستگی ارزش‌ ارثی گروه پدران و دختران در ارزیابی‌های سالانه مثبت و زیاد است. همبستگی ارزش‌ ارثی در اوایل دوره شیردهی (روزهای 5 تا 90) و اواخر دوره شیردهی (روزهای 181 تا 305) برای گروه دختران 0/87-0/77 و برای گروه پدران 0/94-0/81 برآورد شد. نتایج نشان داد که می‌توان مولدهای نر را بر اساس رکورد تولید ماه های اول پس از زایش دختران آن ها انتخاب نمود. با انتخاب زود هنگام مولدهای نر فاصله نسل کاهش یافته و پیشرفت ژنتیکی بیش تر می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Genetic evaluation of Iranian Holstein population using Random Regression models and Cross validation

نویسندگان [English]

 • Yasamin Salimi Yekta 1
 • Rasoul Vaez Torshizi 2
 • Mokhtar Ali Abasi 3
 • Nasser Emamjomeh Kashan 1
 • Mehdi Amin Afshar 1
1 Department of Animal Science, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Department of Animal Breeding and Genetics, Animal Science Research Institute of Iran, Karaj, Iran
چکیده [English]

The objective of this study was predicting breeding values for sires and cows at an early stage of cows’ first lactation, to enable early selection of sires. Accuracy of predicted breeding values were investigated using cross validation method. Data consisted of 2,166,925 test-day records from 456,712 cows calving between 1990 and 2015. (Co)-variance components and breeding values were estimated using a random regression test-day model and the average information Restricted Maximum Likelihood method. Legendre polynomial functions of order 3 were chosen to fit the additive genetic and permanent environmental effects and homogeneous residual variance was assumed throughout lactation. The lowest heritability of daily milk yield was estimated to be 0.14 in early lactation, and the highest heritability of daily milk yield was estimated to be 0.18 in mid lactation. Cross validation showed high positive correlation of predicted breeding values between consecutive yearly evaluations for both cows and sires. Correlation between predicted breeding values in early lactation (5-90 days) and late lactation (181-305 days) were 0.77-0.87 for cows and 0.81-0.94 for sires. These results show that we can select sires according to their daughters’ early lactation before they finish first lactation. This can be used to decline generation interval and increase genetic gain in Iranian Holstein population.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sire selection
 • ؛ Legendre Polynomial؛ Generation interval؛ Test day records
 • Breeding value
 1. Andrabi, S.M.H. and Moran, C., 2007. Selection of dairy cow bulls for artificial insemination. Int J Agric Biol. 8530: 1-9.
 2. Norman, H.D., Powell, R.L., Wright, J.R. and Sattler, C.G., 2003. Timeliness and effectiveness of progeny testing through artificial insemination. J. Dairy Sci. 86(4): 1513-1525.
 3. König, S., Simianer, H. and Willam, A., 2009. Economic evaluation of genomic breeding programs. J Dairy Sci. 92: 382-391.
 4. Luan, T.U., Woolliams, A., Sigbjørn, L., Matthew, K., Morten, S. and Meuwissen, T., 2009. The Accuracy of Genomic Selection in Norwegian Red Cattle Assessed by Cross-Validation.GSA. 109: 107391.
 5. Powell, R.L., Norman, H.D. and Sanders, A.H., 2003. Progeny testing and selection intensity for Holstein bulls in different countries. J Dairy Sci. 86(10): 3386-3393.
 6. Abdallah, J. and McDaniel, B.J.J.O.D.S., 2002. Prediction of most recent evaluations of Holstein bulls from first available pedigree information. J. Dairy Sci. 85(3): 670-676.
 7. Schaeffer, L., 2016. Random regression models. http://animalbiosciences. 43-53.
 8. Bijma, P., 2012. Accuracies of estimated breeding values from ordinary genetic evaluations do not reflect the correlation between true and estimated breeding values in selected populations. J. Anim. Breed. Genet. 129(5): 345-358.
 9. Legarra, A. and Reverter, A., 2018. Semi-parametric estimates of population accuracy and bias of predictions of breeding values and future phenotypes using the LR method. Genet Sel Evol. 50(1): 53.
 10. Team, R.C., 2014. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical computing.
 11. Madsen, P., 2012. DMU trace, A program to trace the pedigree for a sub set of animals from a larger pedigree file. Faculty Agricultural Sciences, University of Aarhus, Dept. of Genetics and Biotechnology, Research Centre Foulum, Denmark.
 12. Jensen, J. and Madsen, P., 1994. A package for the analysis if multivariate mixed models. 45-46.
 13. Bignardi, L., El Faro, R.A.A., Torres Júnior, V.L., Cardoso, P.F. and lbuquerque, L.G., 2011. Random regression models using different functions to model test-day milk yield of Brazilian Holstein cows. GMR. 10(4): 3565-3575.
 14. Pool, M.H., Janss, L.L. and Meuwissen, T.H., 2000. Genetic parameters of Legendre polynomials for first parity lactation curves. J Dairy Sci. 83(11): 2640-2649.
 15. Bohlouli, M., Shodja, J., Alijani, S. and Pirany, N., 2014. Interaction between genotype and geographical region for milk production traits of Iranian Holstein dairy cattle. Livest Sci. 169: 1-9.
 16. López-Romero, P., Rekaya, R. and Carabaño, M.J., 2003. Assessment of homogeneity vs. heterogeneity of residual variance in random regression test-day models in a Bayesian analysis. j Dairy Sci. 86(10): 3374-3385.
 17. Dashtbin, , Zare Shahneh, A., Jahanbakhshi, A. and  Mirtorabi, S.M., 2015.  Study of Some Effective Factors on Reproductive Performance of Holstein Cows in Tehran and Alborz Provinces. Journal of Animal Environment. 7(3): 29-32. (In Persian)
 18. Seyedsharifi, R., Karrari niri, Q., Hedayat Evrigh, N., Seifdavati, J. and Bohlouli, M., 2017. Genetic analysis of some type, production, reproduction and longevity traits in Isfahan province Holsteins. Journal of Animal Environment. 9(3): 17-26. (In Persian)
 19. Jakobsen, J.H., Madsen, P., Jensen, J., Pedersen, J., Christensen, L. and Sorensen, D.A., 2001. Genetic parameters for milk production and persistency for Danish Holsteins estimated in random regression models using REML. J. Dairy Sci. 85(6): 1607-1616.
 20. Khorshidie, R., Shadparvar, A., Hossein-Zadeh, N.G. and Shakalgurabi, S.J., 2011. Genetic trends for 305-day milk yield and persistency in Iranian Holsteins. Livest Sci. 144(3): 211-217.
 21. Yamazaki, T., Hagiya, K., Takeda, H., Yamaguchi, S., Osawa, T. and Nagamine, Y., Genetic correlations among female fertility, 305-day milk yield and persistency during the first three lactations of Japanese Holstein cows. Livest Sci. 168: 26-31.
 22. Dhakal, K., Tiezzi, F., Clay, J.S. and Maltecca, C., 2016. Causal relationships between clinical mastitis events, milk yields and lactation persistency in US Holsteins. Livest Sci. 189: 8-16.
 23. Benedet, A., Costa, A., De Marchi, M. and Penasa, M., 2020 Feb. Heritability estimates of predicted blood beta-hydroxybutyrate and nonesterified fatty acids and relationships with milk traits in early-lactation Holstein cows. J Dairy Sci. 103(7): 6354-6363.
 24. Rekaya, R., Carabano, M.J. and Toro, M.A., 2000. Bayesian analysis of lactation curves of Holstein-Friesian cattle using a nonlinear model. J Dairy Sci. 83(11): 2691-2701.
 25. Naderi, Y., 2016. Estimation of genetic parameters for milk yield, somatic cell score, and fertility traits in Iranian Holstein dairy cattle. IIOABJ. 7(8): 122-129.
 26. Prendiville, R., Pierce, K.M., Delaby, L. and Buckley, F., 2011. Animal performance and production efficiencies of Holstein-Friesian, Jersey and Jersey× Holstein-Friesian cows throughout lactation. J. Dairy Sci. 138(1-3): 25-33.
 27. Cilek, S. and Sahin, E., 2009. Estimation of some genetic parameters (heritability and repeatability) for milk yield in the Anatolian population of Holstein cows. Archiva Zootechnica. 12(1): 57-64.
 28. Erfani-Asl, Z., Hashemi, A. and Farhadian, M., 2015. Estimates of repeatability and heritability of productive trait in Holstein dairy cattle. I J A S. 5(4):827-832.
 29. Legarra, A. and Reverter, A., 2017. Can we frame and understand cross-validation results in animal breeding? Proceedings of the 22nd conference association for the advancement of animal breeding and genetics. 2-5.