ارزیابی اکولوژیکی پرورش گونه وارداتی Artemia franciscana با گونه بومی استان قم Artemia parthenogenetica در حاشیه جنوبی دریاچه نمک استان قم

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسنده

مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، صندوق پستی: 365

چکیده

            اهمیت آرتمیا از دهه 1930 در صنعت آبزی‌پروری به ‌عنوان غذای‌زنده شناخته شده است. امروزه پرورش آن یکی از اصلی ‌ترین راههای دست‌یابی به این موجود است. از آن‌ جایی‌که در تولید و پرورش آن علاوه برعوامل محیطی، نوع آرتمیا تاثیر مستقیم دارد. این پژوهش به ‌منظور ارزیابی بوم‌ شناسی گونه آرتمیای بومی استان قم Artemia parthenogenetica با گونه وارداتی Artemia franciscana هر کدام در 3 تیمار به شکل  استخرخاکی در حاشیه دریاچه نمک قم و طی یک دوره پرورشی 180 روزه، صورت پذیرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که سیست زایی، تولید ناپلیوس و تولید  بیومس در گونه بومی، مناسب ‌تر از نژاد وارداتی بوده و به ‌ترتیب معادل (10± 80) کیلوگرم سیست در هر هکتار از نوع بومی قم و (5 ± 66) کیلوگرم در گونه وارداتی A.franciscana، تولید شد. مقدار (25±2800) کیلوگرم توده زنده از گونه بومی و (20± 2200) کیلوگرم از گونه A. franciscana طی دوره پرورشی به ‌دست آمد. نتیجه نهایی تحقیق نشان داد پرورش گونههای بومی به ‌دلیل سازگار بودن با شرایط محیطی مقرون به صرفه بوده و درضمن ورود گونه ‌های مهاجم را نیز مانع  می‌ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecological Assessment of A.franciscana (imported Specie) Husbandry with the Local Specie of Ghom Province (A. partenogenetica) at the southern margin of Ghom’s Namak Lake

نویسنده [English]

  • Yousefali Asadpour-Ousalou
National Artemia Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Urmia, Iran. P.O.Box 365
چکیده [English]

Artemia is a crustacean whose importance as a livefood in the field of aquaculture, has been known since 1930 decade. Today Artemia culturing, is considered as the main way to achieve such animal. Due to influence of Artemia species on the growing of this species, in addition to the environmental items; In this study, an Artemia species from Ghom Province (A partenogenetica), were cultured together with an imported species (A.franciscana), each in 3 treatments as territorial ponds along the southern coast of Ghom’s Namak Lake for a 180-day growing period. The results indicated that Nauplii production, cyst culture and biomass production of the local species were more suitable than the imported one, as (80± 10) kg/hectare and (66± 5) kg/hectare of cyst were produced from A.partenogenetica and A.franciscana species, respectively. Also, (2,800± 25) and (2,200± 20) kg/hectare of biomass were achieved from A.partenogenetica and A.franciscana, respectively during the husbandry term. The final result of this study showed that adaptability of the local species with the local growing natural environmental conditions is more cost-effective and preserving the region from presence of the invasive species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artemia franciscana
  • culture
  • A.partenogenetica
  • Ghom Province
  • Ecological effects