بررسی اثر تزریق داخل بطن مغزی گالانین و مورفین بر غلظت هورمون های تیروئیدی (3T و4T) در موش صحرایی نر

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه جانور شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

    مطالعاتگذشتهنشاندادهاند کهگالانینپپتیدارکسیژنیک است  وفعالیتمحورهیپوتالاموسهیپوفیزتیروئیدرامهارمیکند. گالانینموجبافزایش دریافت غذاازطریقمسیر نوروپپتیدY می شود. مورفین اپیات آلکالوئیدی است که از طریق تاثیر بر Agouti Related Protein و افزایش فعالیت نورون های دوپامینرژیک درmedian eminence بر غلظت هورمون های تیروئیدی موثر است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر برهمکنش گالانین و مورفین بر غلظت هورمون های تیروئیدی است. 21 عدد موش صحرایی نر از نژاد Wistar (200-250گرم) به طور تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند. گروه ها 200 نانوگرم گالانین، 1میکروگرم مورفین و یا 200نانوگرم گالانین به همراه 1 میکروگرم مورفین را در حجم 3 میکرولیتر از طریق بطن سوم مغز دریافت نمودند. نمونه های خونی یک روز قبل و تا 24 ساعت بعد از تزریق جمع آوری شدند. پلاسمایخونیجهتتعیینمیزانهورمونهای 3T و 4T به روش Radio Immunoassay آنالیز گردید. جهت اطمینان از صحت کانول گذاری، برش گیری از مغز صورت گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که گالانین یا مورفین میزان هورمون های تیروئیدی را در مقایسه با قبل از تزریق به طور معنی داری کاهش دادند (0.05>P). تزریق همزمان گالانین و مورفین منجر به تاثیر مهاری بیش تری بر فعالیت محور HPT می شود (0.05>P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

galanin or morphine significantly decreased thyroid hormones concentration after injections compared to before injection

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Haghnazari
  • Homayoun Khazali
  • Sina Taghvimi
Department of Zoology, Faculty of Biological Sciences, University Shahid Beheshti, Tehran
چکیده [English]

Previous studies have shown that galanin is an orexigenic peptide that inhibits the activity of Hypothalamus –Pituitary – Thyroid (HPT) axis. It is also proved that galanin increases food intake via neuropeptide Y pathway. Morphine is an alkaloid opiates that effect on thyroid hormones concentration via Agouti Related Protein and increases dopaminergic neurons activity in median eminence. The aim of this study was to determine the influence of the interaction between galanin and morphine on thyroid hormones concentration.Twenty-one male Wistar rats ( 200-250 g) were randomly divided 3 groups. The groups received 200ng galanin, 1µg morphine and 200ng galanin together with 1µg morphine in third cerebral ventricle in volumes of 3 μl. Blood samples were collected one day before injection and untill 24 hours after that. The plasma was analyzed by Radioimmunoassay technique to determine T3 and T4 concentrations. Brain slices were taken to ensure that the place of the canulae was right. The results indicated that galanin or morphine significantly decreased thyroid hormones concentration after injections compared to before injection (p<0.05). Simultaneous injections of galanin and morphine causes more inhibitory effect on HPT axis activity (p<0.05)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Galanin
  • Morphine
  • T3
  • T4
  • ICV injection