بررسی اثر روغن جوانه گندم بر پارامترهای اسپرمی، هورمون تستوسترون و پراکسیداسیون لیپیدی به دنبال درمان با کاربامازپین در موش های نر صرعی شده با پنتیلن تترازول

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165

2 گروه آناتومی و جنین شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165

چکیده

صرع یک اختلال نورولوژیکی می‌ باشد که با اختلال در فعالیت الکتریکی مغز ظاهر می‌ گردد. کاربامازپین یک داروی ضدصرع است که در دراز مدت باعث افزایش استرس اکسیداتیو و ایجاد اختلال در سیستم تولیدمثلی می ‌شود. هدف این مقاله بررسی اثر آنتی‌ اکسیدانی روغن‌ جوانه‌ گندم بر روی تستوسترون، پارامترهای اسپرمی و پراکسیداسیون لیپیدی موش‌های صرعی تحت درمان با کاربامازپین می‌ باشد. در این مطالعه 48 موش سوری نر بالغ  نژاد NMRI به‌ طور تصادفی به 6 گروه  8تایی تقسیم شدند. شامل: گروه شاهد، گروه صرعی شده با پنتیلن‌تترازول با دوز40 (تزریق داخل صفاقی)، گروه صرعی شده با پنتیلن‌تترازول با دوز40+ کاربامازپین با دوز30 (گاواژ)، گروه صرعی شده با پنتیلن‌تترازول با دوز40+ کاربامازپین با دوز 180 (گاواژ)، گروه صرعی شده با پنتیلن‌تترازول با دوز40+ کاربامازپین با دوز30+روغن‌ جوانه‌ گندم با تک دوز500 (گاواژ)  و گروه صرعی شده با پنتیلن‌تترازول با دوز40 + کاربامازپین با دوز180+ روغن جوانه‌ گندم با تک دوز 500 (واحد دوز‌ها به‌صورت گرم بر کیلوگرم وزن بدن می‌باشد).در پایان دوره تیمار (42 روز) میزان تستوسترون سرم، پراکسیداسیون لیپیدی و پارامترهای اسپرمی اندازه‌ گیری شد. داده‌ها با آنالیز واریانس یک‌ طرفه و آزمون توکی در نرم‌ افزارSPSS20 تحلیل شدند و سطح معنی دار(0/05>P)در نظرگرفته شد. در این بررسی میزان تستوسترون و پارامترهای اسپرمی درگروه ‌های دریافت‌ کننده کاربامازپین نسبت به گروه شاهد کاهش یافت (0/05>P). هم ‌چنین میزان پراکسیداسیون لیپیدی در گروه‌ های مذکور افزایش پیدا کرد (0/05>P). استفاده از روغن‌ جوانه‌ گندم باعث افزایش تستوسترون، پارامترهای اسپرمی و کاهش پراکسیداسیون لیپیدی نسبت به گروه‌های دریافت‌ کننده کاربامازپین شد. نتایج نشان داد که روغن‌ جوانه‌ گندم باعث بهبود عملکرد سیستم تولیدمثلی شده وعوارض کاربامازپین را در حد مطلوب کاهش می‌ دهد.

کلیدواژه‌ها