بررسی اثر روغن جوانه گندم بر پارامترهای اسپرمی، هورمون تستوسترون و پراکسیداسیون لیپیدی به دنبال درمان با کاربامازپین در موش های نر صرعی شده با پنتیلن تترازول

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165

2 گروه آناتومی و جنین شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165

چکیده

صرع یک اختلال نورولوژیکی می‌ باشد که با اختلال در فعالیت الکتریکی مغز ظاهر می‌ گردد. کاربامازپین یک داروی ضدصرع است که در دراز مدت باعث افزایش استرس اکسیداتیو و ایجاد اختلال در سیستم تولیدمثلی می ‌شود. هدف این مقاله بررسی اثر آنتی‌ اکسیدانی روغن‌ جوانه‌ گندم بر روی تستوسترون، پارامترهای اسپرمی و پراکسیداسیون لیپیدی موش‌های صرعی تحت درمان با کاربامازپین می‌ باشد. در این مطالعه 48 موش سوری نر بالغ  نژاد NMRI به‌ طور تصادفی به 6 گروه  8تایی تقسیم شدند. شامل: گروه شاهد، گروه صرعی شده با پنتیلن‌تترازول با دوز40 (تزریق داخل صفاقی)، گروه صرعی شده با پنتیلن‌تترازول با دوز40+ کاربامازپین با دوز30 (گاواژ)، گروه صرعی شده با پنتیلن‌تترازول با دوز40+ کاربامازپین با دوز 180 (گاواژ)، گروه صرعی شده با پنتیلن‌تترازول با دوز40+ کاربامازپین با دوز30+روغن‌ جوانه‌ گندم با تک دوز500 (گاواژ)  و گروه صرعی شده با پنتیلن‌تترازول با دوز40 + کاربامازپین با دوز180+ روغن جوانه‌ گندم با تک دوز 500 (واحد دوز‌ها به‌صورت گرم بر کیلوگرم وزن بدن می‌باشد).در پایان دوره تیمار (42 روز) میزان تستوسترون سرم، پراکسیداسیون لیپیدی و پارامترهای اسپرمی اندازه‌ گیری شد. داده‌ها با آنالیز واریانس یک‌ طرفه و آزمون توکی در نرم‌ افزارSPSS20 تحلیل شدند و سطح معنی دار(0/05>P)در نظرگرفته شد. در این بررسی میزان تستوسترون و پارامترهای اسپرمی درگروه ‌های دریافت‌ کننده کاربامازپین نسبت به گروه شاهد کاهش یافت (0/05>P). هم ‌چنین میزان پراکسیداسیون لیپیدی در گروه‌ های مذکور افزایش پیدا کرد (0/05>P). استفاده از روغن‌ جوانه‌ گندم باعث افزایش تستوسترون، پارامترهای اسپرمی و کاهش پراکسیداسیون لیپیدی نسبت به گروه‌های دریافت‌ کننده کاربامازپین شد. نتایج نشان داد که روغن‌ جوانه‌ گندم باعث بهبود عملکرد سیستم تولیدمثلی شده وعوارض کاربامازپین را در حد مطلوب کاهش می‌ دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation effect wheat germ oil on sperm parameters, hormone testostrone and Lipid peroxidation following treatment with carbamazepine in epileptic male mice with PTZ

نویسندگان [English]

  • Vida Rahimpour Rahimpour 1
  • Vahid Nejati Nejati 1
  • Gholamreza Najafi Najafi 2
  • Shiva Khezri 1
1 Department of biology , faculty of science, Urmia University, Urmia, Iran
2 Department of Anatomy and Embryology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Epilepsy is a neurological disorderwhich appears with impairment of brain electrical activity. Carbamazepine is an antiepileptic drug that causes oxidative stress and disorders in reproductive system in long-term. The purpose of this article was to investigate the antioxidant effect of wheat germ oil (WGO) on testosterone, sperm parameters and Lipid peroxidation levels of carbamazepine-treated epileptic rats. In this study 48 adult male rats were randomly divided into 6 groups (n=8), including:
1. Control; 2. Pentylenetetrazole(PTZ) with a dose of 40(IP); 3.PTZ  40 + CBZ at a dose of 30(gavage); 4. PTZ  40 + CBZ with a dose of 180(gavage);5.PTZ (40) + CBZ at a dose of 30 + WGO at a single dose of 500(gavage);6. PTZ + CBZ with dose 180 + WGO with a single dose of 500 (dose unit= g/kg body weight). At the end of the treatment period (42 days), serum testosterone levels, MDA and sperm parameters were measured. Data were analyzed by one-way ANOVA and Tukey test using SPSS20 software. In this study, in comparison to control group, testosterone level and sperm parameters of groups receiving CBZ were reduced (p<0.05). Also, lipid peroxidation levels increased in these groups (p<0.05). The use of wheat germ oil caused significant increase in testosterone and sperm parameters and decreased lipid peroxidation level compared to the carbamazepine - receiving groups. The results showed that wheat germ oil improves reproductive system performance and reduce the side-effects of carbamazepine desirably.

کلیدواژه‌ها [English]

  • carbamazepine
  • Epilepsy
  • Wheat germ oil
  • testosterone
  • sperm parameters