پایش زیستی غلظت فلز جیوه در جایگاه‌های 16 گانه رویش پر مرغابی‌سانان وحشی ایران و بررسی سلامت غذایی آن ها به کمک سطح و استراتژی تغذیه

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور، کد پستی: 46414- 365

چکیده

فلزات سنگین عناصری هستند که در همه جا هستند، ثبات بالایی دارند، غیر قابل تخریب زیستی هستند و هم چنین نیمه‌ عمر بیولوژیکی بالایی دارند. از بین فلزات سنگین، جیوه سمی ‌ترین عنصر غیر ضروریمی‌ باشد و اصلی ‌ترین نگرانی را در رابطه با تاثیرات مضر زیست محیطی دارد.هم چنین باعث اثرات سوء در پرندگان و کاهش جمعیت آن ‌ها می‌شوند. پس نیاز است که یک اکوسیستم  مورد ارزیابی قرار بگیرد. هدف از پژوهش حاضر این است که سطوح مختلف جیوه را در انواع مختلف پر در چهار گونه از مرغابی‌ سانان تالاب بین‌ المللی فریدون‌ کنار که شامل غاز خاکستری (Anser anser)، خوتکا (Anas crecca)، فیلوش (Anas acuta) و اردک سرسبز (Anas platyrhynchos) می‌ باشند مورد بررسی قرار گیرد و تفاوت‌ های این چهار گونه را به لحاظ سطوح و استراتژی تغذیه ‌ای و جایگاه رده‌ بندی بررسی شود. در این پژوهش قرائت فلز جیوه توسط دستگاه پیشرفته اندازه‌ گیری ترکیبات جیوه انجام شد. نتایج نشان داد که بین چهار گونه مورد بررسی به ‌لحاظ آماری تفاوت معنی‌ داری در میانگین مقدار جیوه وجود دارد (0/001>P). فیلوش و خوتکا با بیش از908 و غاز خاکستری وحشی با 310 نانوگرم بر گرم وزن خشک، کم ترین میانگین کلی تجمع جیوه را نشان داد. به عنوان نتیجه دیگر، غلظت جیوه در تمامی گونه ‌های مورد بررسی از حداکثر میزان مجاز توصیه شده توسط سازمان‌ های بین المللی کم ‌تر است که البته این میزان می‌ تواند در آستانه یک زنگ خطر ‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biomonitoring of mercury concentration in 16 feather growth locations of wild waterfowls and their healthy food investigation by tropic level and strategy

نویسندگان [English]

  • Mahdi Sadeghi
  • Seyed Mahmoud Ghasempouri
  • Nader Bahramifar
Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Noor, Postal Code: 365-46414.
چکیده [English]

Heavy metals are ubiquitous elements, highly constant, and nonbiodegradable with long biological half-lives. In among the heavy metals, mercury is a highly toxic non-essential metal of major concern for its harmful environmental effects. Also it causes adverse effects on birds and their populations. Then it needs for an ecosystem to be evaluated. The aim of this study is that investigating different levels of mercury in four species of waterfowls which including Gray Goose (Anser anser), Common teal (Anas crecca), Pintail (Anas acuta) and Mallard (Anas platyrhynchos) and tropic and strategy levels and taxonomy. The Mercury measured with AMA 254 Advanced Mercury Analyzer. Results showed that there was significant difference between four species in mean mercury concentration (sig < 0.001). Pintail and common teal had highest mercury concentrations with more than 908 ng.g-1 and Gray Goose had lowest mercury concentration with 310 ng.g-1 in total mean mercury accumulation. As another result, in all species, the mercury concentration is lower than the maximum recommended by international organizations but this could be on the verge of an alarm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • heavy metals
  • Waterfowls
  • Fereydoon Kenar
  • Tropic levels
  • Permitted level