اثر باکترین تسوکامورلا اینکونینسیس بر میزان خوراک مصرف شده، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 بخش بیماری های طیور، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهیدچمران، اهواز، صندوق پستی: 61355- 156

2 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهیدچمران، اهواز، صندوق پستی: 61355- 156

چکیده

به‌منظور مطالعه‌ تأثیر باکترین تسوکامورلا اینکونینسیس بر ضریب تبدیل غذایی ، 140 قطعه جوجه‌ یک‌روزه‌ گوشتی سویه راس خریداری و بیست قطعه جوجه برای تعیین زمان واکسیناسیون به‌طور تصادفی خون‌گیری شدند و بقیه به‌طور تصادفی به 4 گروه مساوی و هر گروه به 3 زیرگروه 10 قطعه‌ای تقسیم شدند. جوجه‌های گروه A، 2 روز قبل از دریافت واکسن آنفلوانزا، 106 باکترین را به‌صورت زیر جلدی (یک مرحله تزریق باکتری)، دریافت کردند. جوجه‌های گروه B، 6 روز بعد از تزریق اول، 106 باکترین را به‌صورت زیر جلدی (دو مرحله تزریق باکتری)، دریافت نمودند. جوجه‌های گروه C، 6 روز بعد از تزریق دوم (12 روز بعد از تزریق اول)، 106 باکترین را به‌صورت زیر جلدی (سه مرحله تزریق باکتری)، دریافت کردند. جوجه‌های گروه D، واکسن آنفلوانزا دریافت نمودند اما باکترین دریافت نکردند. در21 روزگی و در پایان دوره، میزان خوراک مصرف شده، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذا محاسبه گردید. این مطالعه حاکی از آن است که دریافت باکترین تسوکامورلا اینکونینسیس نتوانست تاثیر معنی داری بر ضریب تبدیل غذایی در گروه‌ های دریافت ‌کننده در مقایسه با گروه شاهد ایجاد نماید (0/05<p). مقایسه افزایش وزن جوجه ‌ها نشان داد که در سن 42-21 روزگی و کل دوره پرورش، بین همه گروه ‌ها اختلاف معنی دار وجود داشت (0/05>p). مقایسه میزان دان مصرفی نشان داد که در سن 21-0 روزگی ، 42-21 روزگی و کل دوره پرورش، بین همه گروه‌ها اختلاف معنی دار وجود داشت (0/05>p). 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Tsukamurella inchonensis bacterin on feed intake, weight gain and feed conversion ratio in broiler chickens

نویسندگان [English]

  • Forough Talazade 1
  • Mansour Miahi 1
  • Ebrahim Golzari 2
1
2
چکیده [English]

In order to study the effect of Tsukamurella inchonensis bacterin on feed conversion ratio in broiler chickens, a total of 140 day-old broiler chicks were purchased and and 20 chicks were bled for determination maternal antibody and remaining chicks divided randomly into 4 equal groups and each group divided into 3 equal subgroups. Chickens of group A received 106 bacterin subcutaneously on 2 days before vaccination against influenza disease. Chickens of group B received 106 bacterin subcutaneously on 6 days after the first injection of bacterin. Chickens of group C received 106 bacterin subcutaneously on 6 days after the second injection of bacterin. Chickens of group D, vaccinated against influenza disease but did not receive bacterin. Mean feed intake, weight gains, and feed conversion ratio of all groups were determined at 21, and 42 days. The results of present study showed that there was not any significant difference between groups that received Tsukamurella inchonensis bacterin compared to control group. Comparison of chicks weight gains showed that there was significant difference between all groups during 21-42 days, and 0-42 days. Comparison of  chicks feed intake showed that there was significant difference between all groups during 0-21 days, 21-42 days, and 0-42 days.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tsukamurella inchonensis
  • poultry chicks
  • Feed conversion ratio