اثر باکترین تسوکامورلا اینکونینسیس بر میزان خوراک مصرف شده، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 بخش بیماری های طیور، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهیدچمران، اهواز، صندوق پستی: 61355- 156

2 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهیدچمران، اهواز، صندوق پستی: 61355- 156

چکیده

به‌منظور مطالعه‌ تأثیر باکترین تسوکامورلا اینکونینسیس بر ضریب تبدیل غذایی ، 140 قطعه جوجه‌ یک‌روزه‌ گوشتی سویه راس خریداری و بیست قطعه جوجه برای تعیین زمان واکسیناسیون به‌طور تصادفی خون‌گیری شدند و بقیه به‌طور تصادفی به 4 گروه مساوی و هر گروه به 3 زیرگروه 10 قطعه‌ای تقسیم شدند. جوجه‌های گروه A، 2 روز قبل از دریافت واکسن آنفلوانزا، 106 باکترین را به‌صورت زیر جلدی (یک مرحله تزریق باکتری)، دریافت کردند. جوجه‌های گروه B، 6 روز بعد از تزریق اول، 106 باکترین را به‌صورت زیر جلدی (دو مرحله تزریق باکتری)، دریافت نمودند. جوجه‌های گروه C، 6 روز بعد از تزریق دوم (12 روز بعد از تزریق اول)، 106 باکترین را به‌صورت زیر جلدی (سه مرحله تزریق باکتری)، دریافت کردند. جوجه‌های گروه D، واکسن آنفلوانزا دریافت نمودند اما باکترین دریافت نکردند. در21 روزگی و در پایان دوره، میزان خوراک مصرف شده، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذا محاسبه گردید. این مطالعه حاکی از آن است که دریافت باکترین تسوکامورلا اینکونینسیس نتوانست تاثیر معنی داری بر ضریب تبدیل غذایی در گروه‌ های دریافت ‌کننده در مقایسه با گروه شاهد ایجاد نماید (0/05<p). مقایسه افزایش وزن جوجه ‌ها نشان داد که در سن 42-21 روزگی و کل دوره پرورش، بین همه گروه ‌ها اختلاف معنی دار وجود داشت (0/05>p). مقایسه میزان دان مصرفی نشان داد که در سن 21-0 روزگی ، 42-21 روزگی و کل دوره پرورش، بین همه گروه‌ها اختلاف معنی دار وجود داشت (0/05>p). 

کلیدواژه‌ها