مطالعه ریخت شناسی و ریخت سنجی قورباغه درختی شرقی (Hyla orientalis) در استان مازندران

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشگاه گلستان، گرگان، صندوق پستی: 155

چکیده

راسته بی‌دمان با حدود6200 گونه در سراسر جهان به ‌جز قطب جنوب و بیش ‌تر جزایر قاره ‌ای پراکنش داشته و شامل 49 خانواده است. قورباغه ‌های درختی خانواده Hylidae شامل 3 زیر خانواده و 901 گونه می ‌باشند. زیر‌خانواده Hylinae شامل 40 جنس و 675 گونه بوده و جنس Hyla laurenti دارای 35 گونه است. در ایران دو گونه قورباغه درختی وجود دارد. این تحقیق نتیجه مطالعه روی  Hyla orientalis  می ‌باشد که در مازندران به داروگ معروف است. تعداد 70 نمونه از مازندران از نظر مورفولوژیک و مورفومتریک مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه ‌ها با دست جمع ‌آوری شدند. 15 صفت مورفومتریک قورباغه با استفاده از کولیس دیجیتال با دقت 0/01  اندازه ‌گیری شد. تشخیص جنس نر و ماده از طریق تشریح نمونه و مشاهده غدد تناسلی انجام شد. نتایج نشان داد که این گونه دارای پوست به رنگ سبز در نواحی پشتی است. یک نوار قهوه ‌ای از ناحیه چشم تا انتهای سطح جانبی شکم کشیده شده، ناحیه شکمی سفید و فاقد رنگدانه است. دست‌ ها با چهار انگشت و پاها با پنج انگشت است که در انتهای هریک از انگشتان دست ‌ها و پاها زائده ‌های بادکش مانندی وجود دارد که حالت چسبناک دارند. اندازه پاها از دست‌ ها بزرگ‌ تر است. قورباغه نر از نظر اندازه تقریباً برابر قورباغه ماده است. در این تحقیق نسبت جنسی 1:1 بوده است. اندازه بدن 41/30-17/15(میانگین33/85)، نسبت اندازه بدن به اندازه سر3/62-2/28(3/23)، نسبت عرض پلک ‌ها به فاصله بین پلک‌ ها 1/01-0/50(0/73)، نسبت اندازه چشم به پرده صماخ 2/56-1/44(1/81)، نسبت اندازه ران به ساق 1/03-0/73(0/89)، نسبت اندازه اولین انگشت به برآمدگی داخلی کف پا 3/04-1/56(2/25) است. در ماده‌ ها بیش ترین فراوانی طول بدن (L) بین 37/5-32/5 و 30-27/5 میلی‌متر است. در نرها بیش ترین فراوانی طول بدن (L) در فاصله 37/5-32/5 میلی‌متر است. ‌بر مبنای آزمون SPSS   و آنالیز T-test داده‌ ها نرمال بوده و در همه متغیرها بین نر و ماده، اختلاف معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphologic and morphometric study of Eastern Tree frog (Hyla orientalis) in Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • Seyed Samira Alavi
  • Haji Gholi Kami
  • Najmeh Okhli
Department of Biology, Faculty of Sciences, Golestan University, Gorgan, PO Box 155
چکیده [English]

Order Anura are about 6200 species that have worldwide distribution except antarctic and most continental islands and consists of 49 families. Tree frog of family Hylidae is consists of 3 subfamilies and 901 species. Subfamily Hylinae includes 40 genera and 675 species, and 35 species of the genus Hyla Laurenti. There are two species of tree frogs in Iran. This research is result of study on Eastern tree frog (Hyla orientalis); its local name is Darwag in Mazandaran province. We studied morphologic and morphometric characters of 70 tree frogs of Mazandaran. We collected these frogs with hand. It was measured 15 morphometric characters with digital caliper with accuracy 0.01. It was distinguished males and females with dissection of frogs and observation of testis and ovary. Results revealed this species have green dorsal coloration and white bellow and brown stripe on sides of body. Forelimbs with four fingers and hind limbs with five toes, end of fingers and toes are disk like that are sticky. Hind limbs are longer than forelimbs. Male size is almost equal to female. In this research sex ratio was 1:1. L: 17.15-41.30(mean 33.85), L to LC: 2.28-3.62(mean 3.23), Lt.p to sp.p: 0.50-1.01(mean 0.73), L.o to L.tym:1.44-2.56(mean 1.81), F to T: 0.73-1.03(mean 0.89), D.p to C.int:1.56-3.04(mean 2.25). The body length (L), at a distance of 32/5-37/5 mm in males and of females at a distance of 32/5-37/5 and 27/5-30 mm. The T-test analysis between sexes  was did not show significant difference in the characters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eastern tree frog
  • Hyla orientalis
  • Mazandaran
  • Morphologic
  • Morphometric