بررسی تنوع گونه ای کنه های خاکزی منطقه ورامین با توجه به خصوصات اجزا خاک

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسنده

گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده

کنه ‌های خاکزی به‌ عنوان شاخص سلامت محیط خاکی معرفی می‌ شوند. این بررسی طی سال 1392 در مزارع محصولات مختلف شامل انار، بادمجان، خیار، گندم، کاهو و یونجه مستقر در بخش‌ های مختلف منطقه ورامین شامل محمدآباد، عسگرآباد، محمودآباد، پوئینک، جلیل آباد، قلعه ‌سین و کمربندی پیشوا بسته به اهمیت هر محصول در هر منطقه انجام شد. در مجموع تعداد شش گونه کنه خاکزی از ایستگاه ‌های مورد مطالعه جمع‌ آوری گردید که عبارت بودند از:Tyrophagus putrescentiae Shrank، Asperolaelaps rotundus Womersley، Nenteria stylifera Berlese، Hypoaspis aculeifer Canestrini، Scheloribates sp. و Epilohmannia cylindrica cylindrica Berlese. بررسی ارتباط میان گونه ‌های خاکزی و پروفایل خاک مناطق مورد نمونه ‌برداری نشان‌ دهنده عدم وجود همبستگی معنی ‌دار میان حضور گونه‌ های مختلف کنه ‌ها با عناصر تشکیل ‌دهنده خاک بود. در عین حال آنالیز آماری با روش همبستگی پیرسون نشان داد که تنها عامل مؤثر مثبت بر جمعیت و حضور کنه‌ های خاکزی درصد ازت بوده و غلظت سایر عناصر با تنوع گونه‌ ای کنه ‌ها رابطه معکوس دارند. مطالعات جمعیت ‌شناسی می ‌تواند نتایج حاصل از این تحقیق را تأیید نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some of the soil mites of Varamin region, regards to characteristics of soil components.

نویسنده [English]

  • Neda Kheradpir
Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Varamin- Pishva
چکیده [English]

Soil mites are known as soil indexes. The current study was conducted through 1392 in different crop fields including pomegranate, eggplant, cucumber, wheat, lettuce and alfalfa in varied parts of Varamin region, Mohammad Abad, Asgar Abad, Moein Abad, Pouinak, Jalil Abad, Ghalesin and Pishva roadway regarding to the most cultivation area of the crop in Varamin province. Totally, six species of soil mites belonging to six families were discovered which were included: Tyrophagus putrescentiae Shrank, Asperolaelaps rotundus Womersley, Nenteria stylifera Berlese, Hypoaspis aculeifer Canestrini, Scheloribates sp. and Epilohmannia cylindrica cylindrica Berlese. Statistical analysis by GLM model did not show any significant correlation between mite species diversity and soil components. Moreover, Spearman analysis showed total nitrogen % level could increase probability of mite occurrence. on the other hand, high levels of other mineral components of soil such as Fe, Mn, Zn, Cu, B and P could decrease mite occurance. Populational assesment of soil mites would confirm the result of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mite
  • Soil-born
  • Varamin
  • Soil component