تنوع و تمایز ژنتیکی ماهی شیر (Scomberomorus commerson) در سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان با روش مولکولی ریزماهواره

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، صندوق پستی: 46817

چکیده

هدف مطالعه حاضر، بررسی ساختار ژنتیکی ماهی شیر Scomberomorus commerson، در خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از جایگاه ‌های ریزماهواره بود. 90 نمونه ماهی شیر بالغ، در مجموع از سه منطقه کنارک و پسابندر در استان سیستان و بلوچستان، بندرعباس در استان هرمزگان و دیر در استان بوشهر، جمع ‌آوری شد. پنج جفت پرایمر ریزماهواره (C83Sc، H96Sc ، J43Sc ، F6Sc و L42Sc) برای تعیین تمایز ژنتیکی استفاده گردید. بر اساس نتایج، میانگین اللی در جایگاه ‌های مختلف 0/68± 7/5 (دامنه آن از 4 تا 13 الل) به‌ دست آمد. نمونه‌ های تمامی مناطق دارای الل‌ های اختصاصی بودند. میانگین ضریب خویشاوندی در جایگاه ‌های ریزماهواره مثبت محاسبه شد. میانگین هتروزیگوسیتی مورد انتظار و مشاهده شده به‌ ترتیب 0/05± 0/783 و 0/01± 0/571 محاسبه شد. تمامی جایگاه‌ ها خارج از تعادل هاردی واینبرگ بودند. میزان شاخص تمایز و جریان ژنی بر اساس فراوانی اللی به ‌ترتیب  0/127 و 2/11 محاسبه شد. بر اساس آزمون AMOVA، شاخص‌ های تمایز Fst و Rst تفاوت معنی‌ داری بین مناطق نمونه ‌برداری نشان داد (0/01>p). میزان فاصله ژنتیکی نیز نشان‌ دهنده تمایز ژنتیکی بین گروه ‌های مورد مطالعه بود. مطالعه حاضر نشان ‌دهنده وجود گروه‌ های متمایز ژنتیکی ماهی شیر در خلیج فارس و دریای عمان می‌ باشد.

کلیدواژه‌ها