تنوع و تمایز ژنتیکی ماهی شیر (Scomberomorus commerson) در سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان با روش مولکولی ریزماهواره

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، صندوق پستی: 46817

چکیده

هدف مطالعه حاضر، بررسی ساختار ژنتیکی ماهی شیر Scomberomorus commerson، در خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از جایگاه ‌های ریزماهواره بود. 90 نمونه ماهی شیر بالغ، در مجموع از سه منطقه کنارک و پسابندر در استان سیستان و بلوچستان، بندرعباس در استان هرمزگان و دیر در استان بوشهر، جمع ‌آوری شد. پنج جفت پرایمر ریزماهواره (C83Sc، H96Sc ، J43Sc ، F6Sc و L42Sc) برای تعیین تمایز ژنتیکی استفاده گردید. بر اساس نتایج، میانگین اللی در جایگاه ‌های مختلف 0/68± 7/5 (دامنه آن از 4 تا 13 الل) به‌ دست آمد. نمونه‌ های تمامی مناطق دارای الل‌ های اختصاصی بودند. میانگین ضریب خویشاوندی در جایگاه ‌های ریزماهواره مثبت محاسبه شد. میانگین هتروزیگوسیتی مورد انتظار و مشاهده شده به‌ ترتیب 0/05± 0/783 و 0/01± 0/571 محاسبه شد. تمامی جایگاه‌ ها خارج از تعادل هاردی واینبرگ بودند. میزان شاخص تمایز و جریان ژنی بر اساس فراوانی اللی به ‌ترتیب  0/127 و 2/11 محاسبه شد. بر اساس آزمون AMOVA، شاخص‌ های تمایز Fst و Rst تفاوت معنی‌ داری بین مناطق نمونه ‌برداری نشان داد (0/01>p). میزان فاصله ژنتیکی نیز نشان‌ دهنده تمایز ژنتیکی بین گروه ‌های مورد مطالعه بود. مطالعه حاضر نشان ‌دهنده وجود گروه‌ های متمایز ژنتیکی ماهی شیر در خلیج فارس و دریای عمان می‌ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Genetic Variability and Differentiation of Kingfish (Scomberomorus commerson( in the northern coast of the Persian Gulf and Oman Sea Using Microsatellite Markers

نویسندگان [English]

  • Mehrnoush Norouzi
  • Mehdi Zahedipour
Department of Marine Biology Sciences, School of Life Sciences, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

 This study aimed to investigate the genetic structure of kingfish, Scomberomorus commerson in the Persian Gulf and Oman Sea using microsatellite markers. Totally 90 samples of adult kingfish were collected from three commercial catch stations, Konarak and Pasabandar in Sistan and Baluchestan Province, Bandar Abbas in Hormozgan Province  and Dayer in Bushehr Province. 5 Primer sets (C83Sc ، H96Sc ، J43Sc ، F6Sc ، L42Sc) to use for genetic differentiation. Analyses revealed that average of alleles (Na) per locus was 7.5±0.68 (range 4 to 13 alleles per locus) and all sampled regions contained private alleles. The average observed and expected heterozygosities were 0.571±0.01 and 0.783±0.05, respectively. Deviations from Hardy-Weinberg equilibrium were in all cases. F-statistics and gene flow estimates in allele frequencies were 0.127 and 2.11 respectively. Rst and Fst estimates in AMOVA indicated significant genetic differentiation among regions (p<0.01). Genetic Studies revealed that genetic difference among the studied groups is pronounced. This study shows the existence of genetically distinct groups in the Persian Gulf and Oman Sea is the kingfish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kingfish
  • Scomberomorus commerson
  • Population Genetic
  • Microsatellite