بررسی تنوع ژنتیکی ماهی سیم دریای خزر ( Abramis brama orientalis; Berg, 1905) در سواحل چمخاله و بندرانزلی استان گیلان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

چکیده

ماهی سیم (Abramis brama orientalis) از جمله ماهیان استخوانی دریای خزر می‌ باشد. تعداد 30 قطعه ماهی از هر یک از مناطق چمخاله و بندرانزلی تهیه و مورد بررسی ژنتیکی قرار گرفتند. در این بررسی همه 7 جایگاه ریزماهواره‌ ای (Rser10، Ic654، MFW7،MFW26 ،Bl2 -114 ، Bl1 -153،M4 ) چندشکلی را نشان دادند. نتایج نشان داد که تمایز بارز ژنتیکی بین دو منطقه از لحاظ Fst، Rst و آنالیز واریانس مولکولی وجود نداشته و میانگین تعداد الل در سطح جمعیت‌ ها 10/5 و میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار نیز به ‌ترتیب 0/615 و 0/820 می‌ باشد. تقریباً اکثر جایگاه‌ های ژنی انحراف از تعادل هاردی-واینبرگ را نشان دادند. شباهت و فاصله ژنتیکی بین دو منطقه به ‌ترتیب 0/684 و 0/316 بود. براساس آنالیزهای موجود به ‌نظر می‌ رسد، گونه Abramis brama دارای تنوع ژنتیکی مطلوبی در مناطق مورد بررسی نمی ‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic diversity of Abramis brama (Berg, 1905) in Chamkhale and Bandaranzali coast using Microsatellite Markers

نویسندگان [English]

  • Zeynab Hosseinnia
  • Ali Shabani
  • Hamed Kolangi miandare
Department of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Abramis brama orientalis is one of  the osteichties fishes of Caspian sea. 30 samples from each region(Bandaranzali and Chamkhale) were collected to investigate the genetic diversity and population structure of Abramis brama. In this study, all of seven microsatellite loci studied (Rser10, Ic654, MFW7 , MFW26 , Bl2 -114, Bl1 -153, M4) showed polymorphism. No observed any obvious genetic destinguish in terms of Fst , Rst  and Analysis of Molecular Variance. The average number of allele’s levels in the population accounted for 10.5, The expected and observed heterozygosity mean were 0.820 and 0.615, respectively. Approximately all of loci showed deviation from Hardy-Weinberg equilibrium. The genetic similarity and distance between the two populations were 0.316 and 0.684, respectively. According to the analysis, it seems that Abramis brama hasn᾽t a desirable genetic diversity in the investigated regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bream (Abramis brama orientalis)
  • Microsatellite
  • genetic diversity
  • Polymorphism