مطالعه آسیب شناسی گناد اردک ماهی(Esox lucius) در تالاب انزلی و مقایسه آن با تالاب امیرکلایه

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی: 1144

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، صندوق پستی: 19141-41335

3 پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، کرج، صندوق پستی: 161-14965

چکیده

نگرانی حضور طیف وسیعی از آلاینده‌ های زیست محیطی که تحت عنوان برهم زنند‌های غدد درون ریز (EDCs) شناخته شده ‌اند و می توانند فرایندهای تولیدمثل طبیعی موجودات آبزی را مختل کنند در حال افزایش است. در این پژوهش ناهنجاری احتمالی گناد اردک ماهی نر و ماده نابالغ و بالغ صید شده از تالاب انزلی (به‌ عنوان یک محیط آلوده به ترکیبات EDCs) مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع تعداد 38 قطعه اردک ماهی از تالاب انزلی و 29 قطعه اردک ماهی از تالاب امیرکلایه (به ‌عنوان محیط سالم) در مهرماه و آذر ماه سال 1391 نمونه ‌برداری شد. پس از مشاهدات ماکروسکوپی گناد ماهیان صید شده، بررسی‌ های میکروسکوپی با انجام مراحل مختلف بافت‌ شناسی گنادی و مطالعه با میکروسکوپ نوری انجام شد. نتایج نشان داد که از دیدگاه ماکروسکوپی و میکروسکوپی در هیچ ‌یک از ماهیان نمونه ‌برداری شده شواهد و یا علایم ناهنجاری گنادی و حالت دو جنسیتی (حضور هم ‌زمان بافت تخمدان و بیضه در همان گناد و یا تغییر در شکل ظاهری گناد) مشاهده نشد و تالاب انزلی علی‌ رغم داشتن طیف وسیعی از مواد آلاینده تاثیری بر ساختار گناد اردک ماهی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Pathology of Pike (Esox lucius) Gonad in the Anzali Wetland compared with Amirkolaye Wetland

نویسندگان [English]

  • Marzieh Abbasi 1
  • Ali Bani 2
  • Mahvash Hadavi 3
  • Hamed Mosavi Sabet 1
1 Department of Fishery, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowme'eh Sara, Iran. P.O. Box 1144
2 Department of Biology, Faculty of Science, University of Guilan, Rasht, Iran. P.O. Box 41335-1914
3 National institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Karaj, Iran. P.O.Box 14965-161
چکیده [English]

There is concern over the presence of a broad range of environmental pollutants known as endocrine disrupting chemicals (EDCs) and their disrupting consequences on normal reproductive processes. In the present study, probable abnormality was examined in immature and mature male and female of pike captured from the Anzali wetland (as polluted area with EDCs). A total of 38 pike from the Anzali wetland and 29 pike from the Amirkolaye wetland (as non-polluted area) were taken between October and November 2012. After macroscopic assessment of gonads, histological examination of gonads was performed using light microscope. Results of this study revealed no evidence of abnormality or intersex (the presence of female sexual cells in male gonads and vise versa) suggesting that gonad structure of pike is not affected by contaminants in the Anzali wetland recognized as highly polluted area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • histology
  • Esox lucius
  • Anzali wetland
  • Amirkolaye Wetland