مطالعه آسیب شناسی گناد اردک ماهی(Esox lucius) در تالاب انزلی و مقایسه آن با تالاب امیرکلایه

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی: 1144

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، صندوق پستی: 19141-41335

3 پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، کرج، صندوق پستی: 161-14965

چکیده

نگرانی حضور طیف وسیعی از آلاینده‌ های زیست محیطی که تحت عنوان برهم زنند‌های غدد درون ریز (EDCs) شناخته شده ‌اند و می توانند فرایندهای تولیدمثل طبیعی موجودات آبزی را مختل کنند در حال افزایش است. در این پژوهش ناهنجاری احتمالی گناد اردک ماهی نر و ماده نابالغ و بالغ صید شده از تالاب انزلی (به‌ عنوان یک محیط آلوده به ترکیبات EDCs) مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع تعداد 38 قطعه اردک ماهی از تالاب انزلی و 29 قطعه اردک ماهی از تالاب امیرکلایه (به ‌عنوان محیط سالم) در مهرماه و آذر ماه سال 1391 نمونه ‌برداری شد. پس از مشاهدات ماکروسکوپی گناد ماهیان صید شده، بررسی‌ های میکروسکوپی با انجام مراحل مختلف بافت‌ شناسی گنادی و مطالعه با میکروسکوپ نوری انجام شد. نتایج نشان داد که از دیدگاه ماکروسکوپی و میکروسکوپی در هیچ ‌یک از ماهیان نمونه ‌برداری شده شواهد و یا علایم ناهنجاری گنادی و حالت دو جنسیتی (حضور هم ‌زمان بافت تخمدان و بیضه در همان گناد و یا تغییر در شکل ظاهری گناد) مشاهده نشد و تالاب انزلی علی‌ رغم داشتن طیف وسیعی از مواد آلاینده تاثیری بر ساختار گناد اردک ماهی ندارد.

کلیدواژه‌ها