مقایسه فعالیت آنزیم های گوارشی آلفا آمیلاز، تریپسین و لیپاز در روده ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi ) در دو محیط وحشی و پرورشی

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، صندوق پستی: 538-98615

2 گروه شیلات، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل، صندوق پستی: 538-98615

3 گروه مدیریت اکوسیستم های طبیعی، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل، صندوق پستی: 538-98615

4 اداره کل شیلات سیستان، زابل، صندوق پستی: 16998-98616

چکیده

فعالیت آنزیمهای گوارشی در محیط پرورشی نسبت به محیط وحشی دارای تفاوتهایی میباشد که این امر بهدلیل تغییر در مواد غذایی قابل دسترس است. هدف از این تحقیق بررسی میزان فعالیت آنزیمهای آلفا آمیلاز، تریپسین ولیپاز در قسمتهای قدامی، میانی و خلفی روده ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi) در دو محیط وحشی و پرورشی میباشد. بدین منظور تعداد 25 قطعه ماهی، شامل 12 قطعه وحشی (در 4 گروه وزنی با متوسط اوزان 6/3±141/6، 2/63±209/5، 9/6±263/1 و 26/9±326/15 گرم) و 13 قطعه پرورشی (با متوسط وزن5/6±55/1 گرم) استفاده گردید. نتایج نشان داد که در هر دو گروه ماهیان وحشی و پرورشی، فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز نسبت به دیگر آنزیمهای مورد بررسی بیشتر میباشد. بالاترین میزان فعالیت این آنزیم در بخش میانی روده مشاهده شد و میزان فعالیت آن بین بخشهای مختلف روده نیز دارای اختلاف معنیداری بود (0/05>p). فعالیت آنزیمهای تریپسین و لیپاز نیز بیشترین مقدار خود را در بخش قدامی روده نشان داد و بین فعالیت این آنزیمها در بخش قدامی و میانی اختلاف معنیداری مشاهده نشد (0/05<p) اما بین بخش قدامی و میانی با بخش خلفی اختلاف معنیدار مشاهده گردید (0/05>p). نتایج بررسی فعالیت آنزیمهای لیپاز و تریپسین نشان داد که میزان این آنزیمها در هر دو گروه ماهیان از بخش قدامی به خلفی روده کاهش مییابد. مقایسه فعالیت آنزیمهای آلفا آمیلاز، تریپسین و لیپاز و میانگینهای وزنی در ماهیان وحشی نیز مشخص کرد که با افزایش وزن میزان فعالیت آنزیمها افزایش مییابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparision of digestive enzymes activity in Schizothorax zarudnyi intestine in wild and cultural conditions

نویسندگان [English]

  • Hosseinali Sheibak 1
  • Mostafa Ghaffari 2
  • Ahmad Gharaei 2
  • Sahel Pakzad touchaei 3
  • Alireza Afshari 4
1 Department of Fisheries, University of Zabol, Zabol,Iran. P. B. 98615538
2 International Hamoon Wetland Research Institute, University of Zabol, Zabol, Iran. P. B. 98615538
3 International Hamoon Wetland Research Institute, University of Zabol, Zabol, Iran P. B. 98615538,
4 General Office Of Sistan Fisheries. Zabol. Iran. PC 9861616998
چکیده [English]

There is different between the activity of digestive enzyme in cultural and wild environment. Because of changing available food stuffs.The object of this investigation is deliberation of the activity of α-Amylase Tripsine and Lipase enzymes in anterior, mid and posterior of Schizothorax zarudnyi intestine in cultural and wild environmental. For this reason 12 wild in from 4 groups weighted average number (141.6±6.3, 209.5±2.63, 263.1±9.6, 326.15±26.9) and 13 cultural weighted average number (55.1±5.6) were used. The results showed that survey activity of α-Amylase was higher than other enzymes in both group of wild and cultural fish. The highest activity of α-Amylase was observed in mid gut and the activity of this enzymes had a significant difference in different of segments of intestine (p<0.05) but the significant difference was observed between anterior and mid gut with posterior (p<0.05). The results of deliberation of Tripsine and Lipase enzymes activity showed that the activity of these enzymes were decreased from anterior to posterior gut in both groups of fish.The comparison of α-Amylase, Tripsine and Lipase enzymes activity and average weight of wild fish showed that the activity of these enzymes was increased with increasing of weight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schizothorax zarudnyi
  • α-amylase
  • Tripsine
  • Lipase