مقایسه فعالیت آنزیم های گوارشی آلفا آمیلاز، تریپسین و لیپاز در روده ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi ) در دو محیط وحشی و پرورشی

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، صندوق پستی: 538-98615

2 گروه شیلات، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل، صندوق پستی: 538-98615

3 گروه مدیریت اکوسیستم های طبیعی، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل، صندوق پستی: 538-98615

4 اداره کل شیلات سیستان، زابل، صندوق پستی: 16998-98616

چکیده

فعالیت آنزیمهای گوارشی در محیط پرورشی نسبت به محیط وحشی دارای تفاوتهایی میباشد که این امر بهدلیل تغییر در مواد غذایی قابل دسترس است. هدف از این تحقیق بررسی میزان فعالیت آنزیمهای آلفا آمیلاز، تریپسین ولیپاز در قسمتهای قدامی، میانی و خلفی روده ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi) در دو محیط وحشی و پرورشی میباشد. بدین منظور تعداد 25 قطعه ماهی، شامل 12 قطعه وحشی (در 4 گروه وزنی با متوسط اوزان 6/3±141/6، 2/63±209/5، 9/6±263/1 و 26/9±326/15 گرم) و 13 قطعه پرورشی (با متوسط وزن5/6±55/1 گرم) استفاده گردید. نتایج نشان داد که در هر دو گروه ماهیان وحشی و پرورشی، فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز نسبت به دیگر آنزیمهای مورد بررسی بیشتر میباشد. بالاترین میزان فعالیت این آنزیم در بخش میانی روده مشاهده شد و میزان فعالیت آن بین بخشهای مختلف روده نیز دارای اختلاف معنیداری بود (0/05>p). فعالیت آنزیمهای تریپسین و لیپاز نیز بیشترین مقدار خود را در بخش قدامی روده نشان داد و بین فعالیت این آنزیمها در بخش قدامی و میانی اختلاف معنیداری مشاهده نشد (0/05<p) اما بین بخش قدامی و میانی با بخش خلفی اختلاف معنیدار مشاهده گردید (0/05>p). نتایج بررسی فعالیت آنزیمهای لیپاز و تریپسین نشان داد که میزان این آنزیمها در هر دو گروه ماهیان از بخش قدامی به خلفی روده کاهش مییابد. مقایسه فعالیت آنزیمهای آلفا آمیلاز، تریپسین و لیپاز و میانگینهای وزنی در ماهیان وحشی نیز مشخص کرد که با افزایش وزن میزان فعالیت آنزیمها افزایش مییابد.

کلیدواژه‌ها